Riigikontroll auditeeris Leader-gruppe

1428

Ida-Harju Koostöökoda oli põhjalikumalt uuritud 10 tegevusgrupi seas.

Eesmärk oli hinnata kohalike tegevusgruppide (KTG) ja PRIA tegevust Leader-programmi toetuste jagamisel 2012.-2013. aastal. Riigikontroll tõi välja põhilise probleemina toetatavate projektide valiku vähese läbipaistvuse ja põhjendamise, pole kindlust, et raha on alati saanud parimad projektid.
Lähtuti küsimustest: 1. kas projektitaotluste hindamisel ja tulemuste kinnitamisel on välditud huvide konflikti, 2. kas toetuseta jäänud taotluste kohta on tehtud põhjendatud otsused ja sellest taotlejaid teavitatud, 3. kas taotluste paremusjärjestus on moodustatud arusaadavalt ja läbipaistvalt.
Kahe esimese küsimuse puhul hinnati kõiki Eestis tegutsevaid 26 Leader-gruppi, viimasega anti hinnang 10 grupile, kelle tegevust uuriti auditis põhjalikumalt. Nende seas oli Ida-Harju Koostöökoda.
Huvide konflikti on projektitaotluste hindamisel vältinud 21 KTGd, sealhulgas Ida-Harju Koostöökoda, kuhu kuuluvas Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose vald,  ning Arenduskoda, mille liikmed on Kuusalu, Tapa, Vihula, Kardina vald ja Loksa linn. Põhjendatud otsused on teinud ja taotlejaid sellest teavitanud 7 gruppi, ka Ida-Harju Koostöökoda, 19 grupi kohta oli vastus, et seda pole tehtud, nende seas oli Arenduskoda. Projektitaotluste paremusjärjestus on kontrolli hinnangul arusaadav ja läbipaistev viies grupis, sealhulgas Ida-Harju Koostöökojas.
Kontrollaktis märgiti, et projektide paremusjärjestuse kujunemine ei ole arusaadav, koostatud dokumendid ei veena, et raha on saanud parimad. Hindamiseks on kasutusele võetud kohati väga detailsed kriteeriumid, vähe on mõeldud, kuidas mõõta neile vastavust. Positiivse näitena toodi Ida-Harju Koostöökoja ettevõtluse edendamise meetmes kriteerium „Uute toodete või teenuste hindamine“.
Veel leidis riigikontroll, et KTG otsus taotlus kinnitada või mitte on haldusakt, mida tuleb põhjendada. Näiteks peab otsusest selguma, miks projekt rahastamiseks sobilike projektide valikusse ei mahtunud. Otsuse motiveerimise põhjalikkuse osas tõsteti esile kolm gruppi, nende seas Ida-Harju Koostöökoda. Neil oli otsuses kirjas projektile kriteeriumite kaupa antud keskmised hinded, koht paremusjärjestuses, selgitused projekti nõrkuste ja tugevuste kohta.
Ühe probleemina nimetas riigikontroll, et tegevusgrupid esitavad iseendale toetuse taotlusi ja pretendeerivad rahale, mille üle nad ise otsuseid teevad. Perioodil 2012–2013 oli heakskiidu saanud projektide hulgas selliseid 25lt tegevusgrupilt kokku 101. Kehtivate reeglite järgi ei ole see keelatud, kuid kontrollijad leidsid, et see ei ole siiski õige, kuna kätkeb suurt huvide konflikti riski, otsused avaliku raha kasutamise üle peaksid olema ja ka näima õiglased ja erapooletud. Maaeluministril soovitati keelata KTGdel õigus esitada endale projektitoetuste taotlusi. KTG oma projektide kulud peaks katma tegevusgrupi toetusest.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelTÕNU AMMUSSAAR on vabastatud Kuusalu abivallavanema ametist