HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per püüab me­da­lit, Raa­si­ku/Mist­ra rü­hib üles

256
Raa­si­ku/Mist­ra kä­si­pal­lu­rid ALEK­SAN­DER KES­KÜ­LA ja MAR­KO SLAS­TI­NOVS­KI.

2020. aas­tal kä­si­pal­li Ees­ti ka­ri­ka võit­nud HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per te­gi noo­ren­dus­kuu­ri, Raa­si­ku/Mist­ra vär­bas vä­lis­maa­la­si.

Ees­ti meist­ri­lii­gat kol­ma­päe­val Vil­jan­dis seal­se kä­si­pal­li­klu­bi vas­tu alus­ta­va HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri koos­sei­su jäi kolm vä­lis­maa­last, et kaa­sa­ta mees­kon­da roh­kem noor­män­gi­jaid, ke­da peat­ree­ner Mart Raud­sepp ta­hab nä­ha usi­na­malt har­ju­ta­mas ja are­ne­mas. Noo­ren­dus­kuur võib kaa­sa tuua vä­hem või­te, mis ju­hen­da­ja sõ­nul on tu­le­vi­ku­edu­le alust pan­nes aga väl­ti­ma­tu: „Näen tä­nu noo­ren­dus­kuu­ri­le roh­kem val­gust kui eel­mi­sel aas­tal, kui pin­gu­ta­si­me va­ne­ma põlv­kon­na män­gi­ja­te­ga, kel­lelt aren­gut ei saa­nud loo­ta.”

Rün­na­ku­te põ­hi­ras­kus jääb peat­ree­ne­ri sõ­nul klu­bi 20aas­ta­se kas­van­di­ku, Ees­ti koon­dis­se kuu­lu­va Da­vid Mam­po­ria kan­da: „Tä­nu su­vis­te­le jõut­ree­nin­gu­te­le on ta märk­sa tu­ge­vam ja plah­va­tus­li­kum, peaks vis­ka­ma küm­met vä­ra­vat igas lii­ga­män­gus. Paar-kolm nä­da­lat va­jab ta reie lä­hen­da­ja­li­ha­se vi­gas­tu­sest pa­ra­ne­mi­seks.”

Va­ra­se­mast suu­rem vas­tu­tus lan­geb ke­va­del Keh­ra güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­nud Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa­le ja Sig­mar Seer­man­ni­le, sa­mu­ti oo­da­tak­se Ta­nel Vilk­si ede­ne­mist. Bal­ti lii­gas said HC Keh­ra eest tu­le­rist­sed 15aas­ta­ne Mih­kel Parm, aas­ta va­nem Al­var Soik­ka ja 18aas­ta­ne Kent-Ch­ris­ter Benst­röm Tallinna käsipalliakadeemiast.

Su­vi­ne ke­ha­li­ne et­te­val­mis­tus läks Mart Raud­se­pa sõ­nul kor­da. Roel Pe­da­nik teeb Tar­tu Üli­koo­li ma­gist­ri­töö jaoks keh­ra­las­te­ga ke­ha­li­si kat­seid, jõu­näi­ta­ja­te tei­se mõõt­mi­se jä­rel saa­dak­se tar­vi­lik­ku ta­ga­si­si­det tree­nin­gu­te koh­ta.

Mees­kon­na ees­märk on Mart Raud­se­pa sõ­nul koht esi­kol­mi­kus: „Põl­va Ser­vi­ti esi­neb tun­tud hea­du­ses, HC Tal­linn ja Vil­jan­di HC on tu­gev­ne­nud. Oo­ta­me kõi­ki­delt, kes saa­vad sti­pen­diu­mi, igas koh­tu­mi­ses täis­pa­nust.”

Vä­ra­va­suul sei­sab taas HC Keh­ra sär­gi sel­ga tõm­ma­nud 40aas­ta­ne Mi­ko­la Naum. Meeskonnaga liitus ka 17aastane Tallinna käsipalliakadeemia kasvandik Ar­tur Gur-Ar­je.

Raa­si­ku/Mist­ra uus­tul­nuk JU­RI SO­HO­RO­VITŠ Uk­rai­nast.

Noo­red võit­sid ka­ri­kaid
Mul­lu meist­ri­lii­gas de­bü­tee­ri­nud Raa­si­ku/Mist­ra pal­kas Uk­rai­nast Ju­ri So­ho­ro­vit­ši ja Igor Hu­ri­ni. Tii­mi­ga ühi­ne­sid ka HC Keh­ra vär­ve kaits­nud män­gu­juht Vla­dis­lav Nau­men­ko Uk­rai­nast ja vä­ra­va­vaht Vik­tor Ni­ko­la­jev Ve­ne­maalt ning Rauno Aus HC Tallinnast. Peat­ree­ner Jü­ri Le­pa sõ­nul võe­tak­se si­hi­ku­le aut­sai­de­ri rol­list väl­ja­murd­mi­ne: „Pea­me suut­ma ke­va­del kõi­gi­ga võrd­selt män­gi­da. Ser­vi­ti, Tal­linn ja Vil­jan­di on ees­pool, aga ka nen­de vas­tu pea­me võit­le­ma. Tun­dub, et ole­me ilu­sa as­ja al­gu­ses. Mees­kon­na ju­hid on sead­nud ees­mär­gi tul­la 2025. aas­tal Ees­ti meist­riks.”

Rün­na­kul lan­geb olu­li­ne osa Mar­tin Ne­ru­ti­le, kel­le sõ­nul tree­ni­ti su­vel kor­ra­li­kult. Bal­ti lii­gat alus­tas Raa­si­ku/Mist­ra ka­he kao­tu­se­ga, kuid peat­ree­ne­rit rõõ­mus­tas võit­lus­lik­kus ava­män­gus Lä­ti meist­ri Do­be­le Te­na­xi vas­tu: „Koos­seis on suur, põ­hi­te­gi­ja­te­le asen­da­jad va­ru­mees­te pin­gilt võt­ta. In­ves­tee­ri­si­me si­se­kon­ku­rent­si. Osad on veel na­tu­ke noo­red, et täis­me­he eest väl­jas ol­la, aga küll nad hooa­ja jook­sul are­ne­vad ja saa­vad esi­lii­gas duu­bel­mees­kon­nas män­guae­ga.”

Jü­ri Lepp ei mä­le­ta va­ra­se­mast ajast meist­ri­lii­ga nii üht­la­selt head ta­set. Tur­nii­ri ava­män­gus võõ­rus­tab Raa­si­ku/Mist­ra ree­del Aru­kü­las kell 19 al­ga­vas koh­tu­mi­ses tiit­li­kaits­jat Ser­vi­tit.

Nä­da­la­va­he­tu­sel pee­ti Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed 2005. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud kä­si­pal­lu­ri­te­le. Nei­du­de seas saa­tis edu tree­ner And­rus Ro­gen­bau­mi hoo­lea­lu­seid Aru­kü­la/Mist­rast ja noor­mees­te seas HC Keh­rat, võit­jaid ju­hen­da­sid Ja­nar Mä­gi ja Ind­rek Lill­soo.