Rave­ni uus juht SER­GEI KI­VI juh­tis va­rem Kii­li val­la vee-et­te­võ­tet

811
Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven ju­ha­ta­ja SER­GEI KI­VI: „Siin on pal­ju tööd ja mul on mo­ti­vat­sioo­ni.“
Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven ju­ha­ta­ja SER­GEI KI­VI: „Siin on pal­ju tööd ja mul on mo­ti­vat­sioo­ni.“

OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja SER­GEI KI­VI, tu­li­te Raa­si­ku val­da töö­le Kii­list, kas ole­te sealt pä­rit?
„Olen pä­rit Tal­lin­nast, Kii­li val­da ko­li­sin 1982. aas­tal. Prae­gu elan Pa­ti­ka kü­las, mis asub Kii­li val­la pii­ril, kuid Rae val­las. Ku­ni 2007. aas­ta­ni olin et­te­võt­ja, mul oli oma trans­por­di­fir­ma. 2007. aas­ta au­gus­tist tä­na­vu sep­temb­ri­ni töö­ta­sin Kii­li val­la vee-et­te­võt­tes Kii­li KVH. Kui see 2002 loo­di, olin nõu­ko­gu lii­ge, hil­jem nõu­ko­gu esi­mees. Ju­ha­tu­se liik­med va­he­tu­sid igal aas­tal, vii­ma­sel kor­ral pa­lu­ti mul se­da tööd te­ha, ku­ni kon­kur­si­ga lei­tak­se uus juht. Aga jäin 11 aas­taks.

Kii­li val­las on kuus ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ko­hus­tu­se­ga ala. Kui Kii­li KVH ju­hi­na alus­ta­sin, kuu­lu­sid vee-et­te­võt­te piir­kon­da ai­nult Kii­li alev, Na­ba­la ja Paek­na ning olid veel mit­med aren­da­ja­te vee-et­te­võt­ted. Seis oli koš­maar­ne, ve­si hai­ses, filt­rid puu­du­sid, kol­hoo­siaeg­sed to­rud lek­ki­sid. Hak­ka­si­me pro­jek­te kir­ju­ta­ma ja ra­ha taot­le­ma. Suu­re eu­rop­ro­jek­ti­ga, mil­le ko­gu­mak­su­mus oli üle 13,5 mil­jo­ni eu­ro, sai ÜVK ra­ja­tud nii Kii­li kui Lui­ge ale­vik­ku. Prae­gu kuu­lub Kii­li vee-et­te­võ­te fi­nants­ma­jan­du­sa­na­lüü­ti­ku­te väi­tel Ees­ti viie edu­ka­ma vee-et­te­võt­te hul­ka.

Koos vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de­ga pa­ni­me ma­ha ka kiu­dop­ti­li­se kaab­li kii­re in­ter­ne­ti jaoks – see oli Ees­tis ai­nu­kord­ne. Vaa­ta­si­me, et kaa­bel mak­sab vä­he, oda­va si­de­ühen­du­se kau­du on meil oma pump­la­test hea üle­vaa­de, sa­mu­ti mõt­le­si­me, kui edas­pi­di on kõik veear­ves­tid di­gi­taal­sed, siis on neid või­ma­lik kau­gelt lu­ge­da. See pro­jekt lõp­pes Kii­lis 2011, Lui­gel 2013. Hil­jem and­si­me võr­gu ren­di­le si­de­edas­ta­ja­le ning ela­ni­kud saa­vad sel­le kau­du kii­ret in­ter­net­ti.“

Kas lah­ku­si­te, ku­na Kii­li val­las sai ÜVK val­mis?
„Kui­gi ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­ne oli lõ­pu­sir­gel, jäi te­ha veel pii­sa­valt, ära­tu­lek oli seo­tud pi­gem tea­tud amet­ni­ke lei­gu­se­ga. Aja­sin val­la eest just­kui oma as­ja, amet­ni­kud ei tul­nud kõi­ge­ga kaa­sa. Sel­le tõt­tu sai le­ping pool­te kok­ku­lep­pel lõ­pe­ta­tud.“
Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed Ra­ve­nist?

„Kui Ra­ve­ni kon­to­ri juur­de sõit­sin, oli es­ma­ne mõ­te, et olen jõud­nud ta­ga­si aja­jär­ku, kust Kii­lis ku­na­gi alus­ta­sin. Ra­ve­ni töö­ruu­mid on hoo­pis teist­su­gu­sed, neid ei saa pi­da­da kaa­saeg­se­teks. Esi­me­se eh­ma­tu­se­ga kaht­le­sin, kas te­gin siia kan­di­dee­ri­des õi­ge ot­su­se, kuid lap­sed ja tut­ta­vad üt­le­sid , et see ju mo­ti­vee­rib­ki. Siis mõt­le­sin, et tõe­poo­lest, ma ei tul­nud kuu­ror­ti, vaid tööd te­ge­ma. Nüüd näen, et siin on pal­ju te­ha ja mul on sel­leks mo­ti­vat­sioo­ni.“

Sis­see­la­mi­seks Teil ae­ga eri­ti po­le, ko­he al­gab Aru­kü­las ÜVK ehi­tus?
„Jah. Et­te­val­mis­tu­sed käi­vad. Ku­na pro­jek­tee­ri­mi­ne võ­tab ae­ga, te­hak­se töö nel­jas eta­pis. Esi­me­se osa pro­jekt on nii kau­gel, et lä­hia­jal peak­sid ko­pad töö­le hak­ka­ma.“

Raa­si­ku val­las on veel mit­meid ÜVK­ga ühen­da­ma­ta ela­mu­piir­kon­di. Mil­lal jõu­tak­se sa­ma kau­ge­le kui Kii­lis?
„Raa­si­ku vald on tões­ti jää­nud vaes­lap­se os­sa, ma ei tea, mis põh­ju­sel. Kii­lis olin 11 aas­tat ja ju­pi­ke jäi veel te­ha. Pai­gal­da­si­me üle 60 ki­lo­meet­ri to­ru­sid, ra­ja­si­me um­bes 2000 lii­tu­mis­punk­ti. Kui kii­res­ti siin saab, ei tea. Üht-teist on teh­tud – Aru­kü­las on kaa­saeg­ne reo­vee­pu­has­ti, ka Raa­si­kul on reo­vee­pu­has­ti. Ma po­le jõud­nud ko­gu teh­ni­li­se poo­le­ga tut­vu­da, aga sel­le põh­jal, mi­da olen näi­nud, üt­len, et as­jad po­le hul­lud. Ehi­ta­da on pal­ju, aga usun, et kõik saab siin kor­da. Kui rut­tu, sõl­tub sel­lest, kui suu­red on pro­jek­ti­de omao­sa­lu­sed.“

Raa­si­ku val­la vee­hind on Ees­tis üks kõr­ge­maid. Kas see tõu­seb veel, kui uu­tes piir­kon­da­des ühis­vee­värk val­mis?
„Prae­gu ei saa kin­ni­ta­da, et siin­ne vee­hind ei muu­tu. See on tões­ti vä­ga kõr­ge ja mi­nu sei­su­koht on, et vee­hin­da ei to­hiks veel­gi tõs­ta, pi­gem peaks see üht­lus­tu­ma naa­ber­val­da­de hin­da­de­ga. See on um­bes kol­me aas­ta pers­pek­tiiv.“

Mil­li­ne on Teie hin­nan­gul Ra­ve­ni ma­jan­dus­lik seis?
„Ala­ti võiks pa­rem ol­la, kuid kõi­ge hul­lem ei ole. Ra­ven suu­dab ise in­ves­tee­ri­da, ei saa küll öel­da, et vä­ga suu­res ma­hus, prae­gu peab ka oma­va­lit­sus in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti­des osa­le­ma.“

Hil­ju­ti moo­dus­ta­ti Ra­ve­ni­le nõu­ko­gu. Kas Teie mee­lest on nii väi­ke­sel vee-et­te­võt­tel nõu­ko­gu va­ja­lik?
„Et­te­võt­tel peab ole­ma nõu­ko­gu. Nõu­ko­gu po­le kont­rol­lor­gan, vaid töö­tab väl­ja st­ra­tee­giaid ja te­ge­vus­suun­di. Ju­ha­ta­jal ehk te­gev­ju­hil on nõu­ko­gust abi, kui nõu­ko­gu po­le po­lii­ti­li­ne, vaid sin­na on kaa­sa­tud spet­sia­lis­tid, kes süü­vi­vad as­ja ja püüa­vad osu­ta­da kaa­sa­bi.“

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus on ker­ki­nud kü­si­mus, kas nii väi­ke vee-et­te­võ­te suu­dab ise­seis­valt ek­sis­tee­ri­da või peaks kaa­lu­ma ühi­ne­mist mõ­ne naa­ber­val­la vee-et­te­võt­te­ga?
„Kii­li KVH sai vä­ga ke­nas­ti hak­ka­ma, aga seal on li­gi­kau­du 1800 veear­ves­tit ehk nii pal­ju klien­te, Ra­ve­nil on neid prae­gu um­bes 600.
Ees­ti Vee-et­te­võ­te­te Lii­du ees­ve­da­mi­sel kaar­dis­ta­ti Ees­ti vee-et­te­võt­teid ja püü­ti kir­ja pan­na tu­le­vi­ku­vi­sioon. Lei­ti, et Ees­tis võiks ol­la ku­ni viis vee-et­te­võ­tet. Ma ei ole õi­ge ini­me­ne vas­ta­ma, kas see oleks õi­ge, see on po­lii­ti­li­ne kü­si­mus.“