Maavalitsuste kaotamine muudab omavalitsuste liikmemaksu HOLile

1152

Harju maavalitsuse ülesanded jaotatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning ministeeriumite vahel.

Käe­so­le­val sü­gi­sel pea­vad oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gud ot­sus­ta­ma oma­va­lit­su­sük­sus­te ühi­selt täi­de­ta­va­te üle­san­ne­te de­le­gee­ri­mi­se Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du­le (HOL). Oma­va­lit­sus­te­le see suurt muu­da­tust kaa­sa ei too – maa­va­lit­su­se üle­san­ded hak­ka­vad täit­ma mi­nis­tee­riu­mid või Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, mil­le liik­med on prae­gu veel kõik Har­ju vallad-linnad.
HO­Li ju­ha­tu­se lii­ge, Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi sel­gi­tas, et maa­va­lit­su­sed on ot­sus­ta­tud sul­ge­da ala­tes 2018. aas­ta esi­me­sest jaa­nua­rist, see­ga üle­san­ne­te üm­ber­jao­ta­mi­ne on ju­ba ala­nud. Maa­kon­da­des on eri­nev prak­ti­ka, kui­das üle­san­deid jao­ta­tak­se. Har­ju maa­kon­nas on ot­sus­ta­tud, et ühis­te üle­san­ne­te kor­ral­da­mi­ne de­le­gee­ri­tak­se HO­Li­le.  Ra­ha üle­san­ne­te täit­mi­seks an­nab riik.
Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et ilm­selt muu­tu­vad ka oma­va­lit­sus­te ra­has­ta­mi­se põ­hi­mõt­ted ja liik­me­mak­su suur­u­sed. Raa­si­ku val­la­le tä­hen­dab see HO­Li liik­me­mak­su mõ­nin­gast tõu­su. Kui pal­ju täp­se­malt, po­le veel tea­da. 2017. aas­tal olid liik­me­mak­sud HO­Li­le Raa­si­ku val­las 9549 eu­rot aas­tas, Kuu­sa­lu val­las 11 065, Lok­sa lin­nas 7214, Ani­ja val­las 10 101, Aeg­vii­du val­las 5109. Liik­me­mak­su ar­vu­ta­tak­se re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vu põh­jal. Lii­tu­va­te oma­va­lit­sus­te, Ida-Har­ju pu­hul Ani­ja-Aeg­vii­du, ühi­ne liik­me­maks HO­Li­le pü­sio­sa ar­vel lan­geb.
Maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­se ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus 2017. aas­ta jaa­nua­ris. Mis saab Har­ju maa­va­lit­su­se ma­jast Tal­lin­na kesk­lin­nas Roo­sik­rant­si tä­na­val, ot­sus­tab Rii­gi Kin­nis­va­ra, ot­sust veel teh­tud po­le, Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul on rää­gi­tud ma­ja müü­gist.
Oma­va­lit­sus­te ehk Har­ju­maa pu­hul jäävad HO­Li koor­di­nee­ri­da ühis­te­ge­vu­sed, oma­va­lit­su­sük­sus­te ühi­selt täi­de­tav maa­kon­na aren­gu ka­van­da­mi­ne, rah­va­ter­vi­se ja tur­va­li­su­se vald­kon­na üle­san­ded ning kul­tuu­ri­kor­ral­dus. Ka tu­leb ha­ka­ta ühi­selt te­ge­ma rah­vas­ti­ku­toi­min­guid, kor­ral­da­da ühis- trans­por­ti, ko­ha­lik­ke va­li­mi­si, alaea­lis­te õi­gus­rik­ku­ja­te­ga seo­tud üle­san­deid ja asen­dus­hool­du­st.
Nen­de tee­ma­de­ga te­ge­le­mi­seks loob HOL uued ame­ti­ko­had, töö­ta­jad lei­tak­se ava­li­ku kon­kur­si­ga.
Oma­va­lit­sus­tes­se Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul uu­si töö­ta­jaid seo­ses maa­va­lit­sus­te­ga sul­ge­mi­se­ga ot­se­selt va­ja po­le: „Eri üle­san­ne­te koor­di­nee­ri­mi­se­ga on va­ja ilm­selt muu­ta st­ruk­tuu­ri. Näi­teks Raa­si­ku val­da oleks va­ja noor­soo­töö spet­sia­lis­ti.”
Maa­va­lit­sus­tes töö­tab üle Ees­ti li­gi 500 ini­mest, neist Har­ju maa­va­lit­su­ses 60. Se­ni­se­ga sar­na­se ame­ti­ko­ha leia­vad pä­rast maa­va­lit­sus­te sul­ge­mist hin­nan­gu­li­selt poo­led töö­ta­jad.
Mi­nis­tee­riu­mi­te­le ja ame­ti­te­le lä­he­vad õp­pea­su­tus­te jä­re­le­val­ve, ha­ri­du­se kor­ral­da­mi­ne, sot­siaal­vald­kond, maa­re­form-maa­toi­min­gud, noor­soo­töö, rah­vas­ti­ku­toi­min­gu­te, raa­ma­tu­ko­gu­de jä­re­le­val­ve, va­li­mis­te kor­ral­da­mi­ne, ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se hal­du­sak­ti­de jä­re­le­val­ve, ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pla­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­ne ja jä­re­le­val­ve, re­gio­naa­la­ren­gu prog­ram­mi­de koor­di­nee­ri­mi­ne, oma­va­lit­sus­te ju­rii­di­li­ne nõus­ta­mi­ne, hal­dus­re­for­mi­ga seon­duv, oman­di­re­form, maa hü­po­tee­gi­pi­da­ja üle­san­ded, ka­ran­tii­ni keh­tes­ta­mi­ne, liik­meõi­gus­te teos­ta­mi­ne maa­pa­ran­du­sü­his­tu­tes.
Maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­se ot­sus­ta­mi­se ajal rii­gi­hal­dus­mi­nis­ter ol­nud Mih­hail Korb on öel­nud, et maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­ne on esi­me­ne samm ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja rii­gi hal­dus­või­me­ku­se tõst­mi­ses.

Eelmine artikkelValimiste aeg on käes
Järgmine artikkelVaba­taht­li­ke õhi­na läm­ma­tab bü­rok­raa­tia