RAUL ja VEI­KO PÕLD­MAA ava­sid Ka­sis­peal ho­bu­nii­du­ki­te näi­tu­se

1312
Isa ja poeg, RAUL ja VEI­KO PÕLD­MAA üt­le­vad, et täien­da­vad oma ko­gu pi­de­valt. Ot­si­vad juur­de ho­bu­nii­du­keid, aga ka ho­bu­se­ga vee­tud kar­tu­li­roo­to­reid. Foto Tõnis Plaan

Isa ja po­ja ühi­ses ko­gus on 33 ho­bu­nii­du­kit kok­ku 11 rii­gist.

Möö­du­nud lau­päe­val ko­gu­ne­sid sõb­rad, tut­ta­vad ja kau­ge­malt uu­dis­ta­jad, kok­ku üle poo­le­sa­ja hu­vi­li­se, Kuu­sa­lu val­las asu­vas­se Ka­sis­pea kü­la Uus-Laag­ri tal­lu. Pe­re­rah­vas avas seal Ka­sis­pea Kü­la­selt­si eest­ve­da­ja­te et­te­pa­ne­kul pi­du­li­kult ho­bu­nii­du­ki­te ko­gu – paar aas­tat kest­nud ko­gu­mis­töö­ga on loo­dud kol­lekt­sioon 16 eri­ne­va fir­ma kok­ku 33 nii­du­ki­ga, mis too­de­tud 11 rii­gis.

Ka­he nii­du­ki va­he­le kin­ni­ta­tud lin­di lõi­ka­sid ava­mi­sel lä­bi Uus-Laag­ri pe­re­mees Raul Põld­maa ja Ka­sis­pea kü­la­va­nem Mar­gus Piis­pea. Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Jaan Tepp kin­kis pe­re­rah­va­le kü­la­lis­te­raa­ma­tu ja suu­re lae­ka, mil­lel ki­ri: „Sen­ti­de eest uu­si mu­seaa­le ei saa.“

Ühe kin­gi­tu­se­na too­di ava­mi­se­le ka tort, mis oli kau­nis­ta­tud ho­bu­nii­du­ki pil­di­ga.
Raul Põld­maa üt­leb, et Uus-Laag­ri ko­gus on sel­list tüü­pi nii­du­kid, mil­le­ga on Ees­tis tööd teh­tud. Te­gu on üle-eel­mi­sel ja eel­mi­sel sa­jan­dil ka­su­tu­ses ol­nud nii­du­ki­te­ga, mi­da ve­das ho­bu­ne või kaks ho­bust.

„Tõe­näo­li­selt on me ko­gu Ees­tis ai­nu­laad­ne. Kui rää­ki­sin Üle­nur­mes asu­va põl­lu­ma­jan­dus­muu­seu­mi töö­ta­ja­te­ga, üt­le­sid nad, et olen ho­bu­nii­du­ki­te tee­mal neist tar­gem, neil on muu­seu­mis vaid kaks nii­du­kit,“ mär­gib pe­re­mees ning kir­jel­dab, kui­das esi­me­se ho­bu­nii­du­ki leid­sid Lok­sa ta­gant Aa­su met­sast ja tõid ko­ju lil­le­po­ti alu­seks. Siis said veel ühe nii­du­ki ja tek­kis nen­de vas­tu hu­vi, hak­ka­sid koos po­ja Vei­ko Põld­maa­ga uu­ri­ma. Hu­vist kas­vas ühi­ne ho­bi. Poeg uu­rib in­ter­ne­tist in­fot, käiak­se va­na­va­ra­laa­ta­del ja sõi­de­tak­se Ees­tis rin­gi. Nüüd­seks on tek­ki­nud ka oma va­he­tus­fond – kui mär­ka­vad kel­lel­gi aia­nur­gas lil­lea­lu­se­na ka­su­tu­ses nii­du­kit, mil­list neil veel po­le, pa­ku­vad va­he­tust.

Ku­na sa­ge­li on ta­lu­des­se met­sa al­la või kuu­ri ta­ha jää­nud seis­ma ka ho­bu­se­ga vee­tud kar­tu­li­roo­to­reid, on nad ha­ka­nud ko­gu­ma neid­ki.

„Pä­ris nii­sa­ma po­le nii­du­keid-roo­to­reid saa­nud, vaid Ka­sis­pealt Ka­da­pi­ku ta­lust an­dis pe­re­nai­ne Lii­na Ra­be sel­le nii­sa­ma ära ja Mait La­he juu­rest sai­me kar­tu­li­ma­si­na. Hel­ges Mänd­met­sa­ga Kol­ga­kü­last te­gin nii­du­ki osas va­he­tust. Ole­me leid­nud ka sel­li­se nii­du­ki, mil­lest on õu­na­puu lä­bi kas­va­nud. Püüa­me kor­da te­ha, kui osa­sid on puu­du, siis lei­da ja li­sa­da. Ühe Ees­tis too­de­tud Krul­li nii­du­ki sain Kol­ga­kü­last Rein Kii­silt. Ka Palm­sest on üks nii­duk,“ tut­vus­tab Raul Põld­maa ko­du­kan­dis lei­tud osa­de ho­bu­nii­du­ki­te pä­ri­to­lu.

Ta on iga­le nii­du­ki­le va­la­nud be­too­nist alu­se, ka­vas on kõik ma­si­nad va­rus­ta­da sil­ti­de­ga, kus on kir­jas aas­taarv, ni­me­tus ning ka koht, kust saa­dud.

Raul Põld­maa sõ­nul on kõi­ge va­ne­mad nii­du­kid 19. sa­jan­di lõ­pust – te­mal on neid kolm: Wal­ter Wood USAst, Ar­vi­ka Ver­ken Root­sist ja Dee­ring, mis on USA fir­ma, kuid Raul Põld­maa ar­va­tes os­tis kee­gi lit­sent­si ja too­tis Dee­rin­guid Eu­roo­pas.

Ees­tis on te­ma and­me­tel too­de­tud 4 tüü­pi nii­du­keid, sel­le­ga te­ge­le­sid kaks fir­mat: ETK too­tis nii­du­keid A2 ja B2 ning Franz Krul­li te­has te­gi ühe- ja ka­he­ho­bu­se nii­du­keid.

„Mul on neist nel­jast kolm ole­mas. Too­de­tud 1930nda­tel aas­ta­tel. Püüa­me lei­da kõi­ki­de tüü­pi­de pu­hul nii ühe- kui ka ka­he­ho­bu­se nii­du­keid. Hu­vi­tav on see, et üks­kõik, mis maal või ajal too­de­tud nii­du­ki­tel on ühe­ho­bu­se ma­si­na­tel 13 sõr­ga, ka­he ho­bu­se ma­si­na­tel 17,“ lau­sub Uus-Laag­ri pe­re­mees.

Ta tõ­deb, et hak­kas nii­du­keid ko­gu­ma si­su­li­selt vii­ma­sel mo­men­dil, pal­jud on ju­ba vii­dud va­na­rauaks. Roh­kem on al­les Lõu­na-Ees­tis, ka saar­telt on too­nud ja Peip­si ää­rest. Mõ­ne ma­si­na on ost­nud väl­jas­poolt Ees­tist, kui on kin­del, et sa­ma­su­gust ka­su­ta­ti ka siin, aga po­le enam al­les.

Raul Põld­maa nen­dib, et on koos po­ja­ga leid­nud en­da­le pä­ris ku­lu­ka, kuid vä­ga hu­vi­ta­va ho­bi. Pä­rast pi­du­lik­ku ava­mist on Uus-Laag­ri nii­du­ki­te ko­gu kü­las­ta­ja­te­le ava­tud, pe­re­mees on val­mis hu­vi­li­si vas­tu võt­ma ja sel­gi­tu­si ja­ga­ma. Sa­mas kin­ni­tab ta, et pi­le­teid müü­ma ei hak­ka, rää­gib kü­la­lis­te­le rõõ­mu­ga, mi­da teab, ja iseä­ra­nis to­re, kui noo­red tun­ne­vad hu­vi ning ta­ha­vad tea­da, kui­das omal ajal tööd teh­ti.

Eelmine artikkelKuumalaine tõi rannad rahvast täis
Järgmine artikkelPE­NIN­GI 355 ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­võit­jad on KA­REN OJA ja SILVER SIHT