Rät­la Kü­la­selts kor­ral­das Raa­si­kul vaim­se es­maa­bi krii­si­koo­li­tu­se

116
Rät­la kü­la­va­nem ÕN­NE­LA MET­SAORG koos kü­lae­la­ni­ku MER­JE SII­MO­GA.

Rät­la Kü­la­selt­si eest­võt­tel toi­mus ka­he­päe­va­ne se­mi­nar-koo­li­tus krii­si­deks val­mi­so­le­kust Raa­si­ku val­la ha­ri­du­s­asu­tus­tes ja kü­la­ko­gu­kon­da­des. Koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga 21.-22. juu­nil Raa­si­ku rah­va­ma­jas toi­mu­nud koo­li­tus oli esi­me­ne osa kü­la­selt­si pro­jek­tist „Raa­si­ku val­la kü­la­ko­gu­kon­da­de val­mi­so­lek krii­sio­luor­ras adek­vaat­seks rea­gee­ri­mi­seks“.

„Pro­jek­ti esi­me­ne plokk on vaim­se ter­vi­se toe­ta­mi­sest, tei­ses osa õpe­ta­me, kui­das an­da füü­si­list abi,“ sõ­nas pro­jek­ti al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja, Rät­la kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg, kes on lä­bi­nud ka­heaas­ta­se krii­si­koo­li­tu­se ning kor­ral­da­nud ko­du­val­las va­rem lap­se­va­ne­ma­te­le ja ea­ka­te­le es­maa­bi koo­li­tu­si.

Ta rää­kis, et prae­gu­ne krii­si­de­roh­ke aeg pa­ni mõt­le­ma, kas kü­la­va­ne­ma­na os­kab ja jul­geb sek­ku­da, kui on juh­tu­nud mi­da­gi hal­ba. Pro­jek­ti ajen­das kir­ju­ta­ma see, et maa­piir­kon­nas on ko­gu­kon­da­de ja ko­gu­kon­na eest­ve­da­jate ta­se ja val­mis­­olek krii­sio­lu­kor­ras toi­me­ta­mi­seks vä­ga eri­nev: „Koo­li­tus ai­tab ras­ke­teks olu­kor­da­deks pa­re­mi­ni et­te val­mis­ta­da ja vii­sil, et iga meie val­la ini­me­ne oleks toe­ta­tud pa­ri­mal või­ma­li­kul moel.“

Krii­si­des psüh­ho­sot­siaal­se toe ta­ga­mi­se koo­li­tust viis lä­bi krii­si­nõus­ta­ja ja õp­pe­jõud Tii­na Naa­rits-Linn MTÜst Ma­he­na.

Õn­ne­la Met­saorg sel­gi­tas, et psüh­ho­sot­siaal­set tu­ge ehk vaim­set es­maa­bi on suu­te­li­ne pak­ku­ma iga ini­me­ne, koo­li­tu­se mõ­te oli jul­gus­ta­da se­da te­ge­ma: „Va­nas­ti pol­nud kel­lel­gi ime­lik min­na lei­na­vat ini­mest toe­ta­ma, prae­gu­sed põlv­kon­nad on nii kas­va­nud, et enam se­da ei jul­ge­ta. Koo­li­tu­se üks mõ­te oli see os­kus ja tead­lik­kus taas­ta­da. Hin­ge­li­ses šo­kis ini­me­se­le ei osa­ta sa­ge­li tu­ge pak­ku­da, kuid võt­ted sel­lel pu­hul es­maa­bi and­mi­seks on tih­ti vä­ga liht­sad ja igaü­he­le jõu­ko­ha­sed. Ena­mas­ti ei pea vaim­ses trau­mas ini­me­se toe­ta­mi­seks te­ge­ma mit­te mi­da­gi muud kui ole­ma liht­salt ta kõr­val ja te­da kuu­la­ma.“

Koo­li­tu­se­le kut­su­ti Raa­si­ku val­la koo­li­de esin­da­jad, kü­la­va­ne­mad, val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ja vo­li­ko­gu liik­med ning tee­mast hu­vi­ta­tud val­la­ko­da­ni­kud. Osa­le­jaid oli paar­küm­mend. Mees­kon­na­töö­na toi­mu­sid aru­te­lud, mil­lis­teks krii­si­deks on va­ja val­mis ol­la, kui­das mis ­ta­hes krii­si kor­ral ta­ga­da, et iga ini­me­ne oleks hoi­tud, kui­das jao­tub vas­tu­tus, kui ei ole te­ge­mist ula­tus­li­ku hä­da­olu­kor­ra­ga, mil­lis­te ter­mi­ni­te üht­moo­di mõist­mi­ne võib mõ­ju­ta­da abi saa­mist ja and­mist krii­sio­lu­kor­da­des, mil­lal saab tu­ge sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti ohv­ria­bilt, mil­lal pea­vad oma­va­lit­sus ja asu­tus ise hak­ka­ma saa­ma, mi­da tä­hen­dab ka­van­da­tav sea­du­se­muu­da­tus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vas­tu­tu­sest psüh­ho­sot­siaal­se toe ta­ga­mi­sel, mis toi­mub ini­me­se psüü­hi­kas krii­si kor­ral ja miks pea­vad vas­tu­ta­vad isi­kud sel­le­ga ar­ves­ta­ma. Ana­lüü­si­ti ka kaht traa­gi­list krii­si­juh­tu­mit, kas ja mi­da saa­nuks te­ha tei­si­ti, kui­das toi­mib krii­si­kom­mu­ni­kat­sioon ja puu­du­ta­tud isi­ku­te ning abis­ta­ja­te koos­töö.

Õn­ne­la Met­saorg mär­kis, et koo­li­tu­sel osa­le­nu­te vii­ma­ne üle­san­ne on ohuo­lu­kor­ras käi­tu­mi­se in­fo le­vi­ta­mi­ne, et iga val­lae­la­nik oleks krii­si­si­tuat­sioo­niks val­mis ja teaks, kui­das sel pu­hul rea­gee­ri­da, os­kaks te­ha koos­tööd, võt­ta vas­tu ja an­da abi: „Osa­le­nud pak­ku­sid ka ise vä­ga vah­vaid mõt­teid – val­la­va­lit­sus võiks koos­ta­da flaie­reid ja tea­be­leh­ti ning neid ko­du­des­se ja­ga­da, too­ta külm­ka­pi­mag­ne­teid hä­daa­bi­numb­ri­te­ga, et need olek­sid ko­du­des pi­de­valt sil­me ees.“

Osa­le­nud and­sid kor­ral­da­jai­le ta­ga­si­si­det, et koo­li­tus oli vä­ga va­ja­lik, et ko­gu vald oleks eri­ne­va­teks krii­si­deks et­te­val­mis­ta­tud, ko­gu­kon­nas tea­taks, kes ja mil­le eest ohuo­lu­kor­ras vas­tu­tab, et krii­si lik­vi­dee­ri­mi­ne laa­buks tõr­ge­te­ta. Lei­ti, et sel­li­sed õp­pu­sed võik­sid ol­la re­gu­laar­sed, sest tead­mi­sed, mi­da ei ra­ken­da­ta, unu­ne­vad ega pruu­gi va­ja­li­kul het­kel mee­nu­da.

Pro­jek­ti tei­se osa­na viiak­se 23., 24. ja 28. au­gus­til lä­bi kolm es­maa­bi­koo­li­tust.
Rät­la Kü­la­selt­si pro­jek­ti „Raa­si­ku val­la kü­la­ko­gu­kon­da­de val­mi­so­lek krii­sio­lu­kor­ras adek­vaat­seks rea­gee­ri­mi­seks“ toe­tas Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se Har­ju­maa toe­tus­voo­rust 3316 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelHara re­ga­til osa­les ar­vu­kalt noo­ri pur­je­ta­jaid
Järgmine artikkelMass­vakt­si­nee­ri­mi­ne Keh­ras