Hara re­ga­til osa­les ar­vu­kalt noo­ri pur­je­ta­jaid

193
Noo­red pur­je­ta­vad paa­dik­las­sis Zoom8 Ha­ra re­ga­til. Fo­to Ma­ris Mat­si

Juu­ni lõ­pus kol­man­dat kor­da kor­ral­da­tud Ha­ra re­ga­til jät­tis Op­ti­mis­ti­de esi­ko­ha ko­ju Ott Ric­hard Hääl Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist.

Ka­he võist­lus­päe­vaga pee­ti igas paa­dik­las­sis seitse ku­ni kaheksa sõi­tu, kok­ku osa­les 138 noort pur­je­ta­jat ja re­gat­ti kü­las­tas üle 200 hu­vi­li­se. Te­gu oli ühe Kuu­sa­lu val­la suu­re­ma osa­võt­jas­kon­na­ga spor­diü­ri­tuse­ga, rää­kis Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ner Ing­rid Rand­laht.
Veel re­gat­ti ise­loo­mus­ta­nud ar­ve. Ka­su­ta­ti ühek­sat ra­ja­mär­ki, mil­le ase­ta­mi­seks sõit­sid viis mär­gi­kaat­rit me­rel üle 80 tun­ni. Star­di­lae­vu oli kaks. Pur­je­ta­jad vii­bi­sid ka­he päe­va jook­sul me­rel li­gi 12 tun­di. Ilm soo­sis pur­je­ta­jaid, ena­mas­ti pu­hus kesk­mi­se tu­ge­vu­se­ga tuul.
Praegu juba Eesti koondise liikmena maailmameistrivõistlustel Itaalias Garda järvel seilava Ott Richard Hääle ülekaal koduvetel oli üsna kindel. Juu­ni kes­kel või­tis ta ka Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te eta­pi Kärd­las.

Sa­mal ajal sel­gu­sid ka Kuu­sa­lu val­la pa­re­mad noor­pur­je­ta­jad. Op­ti­mis­til järg­ne­sid Ott Ric­hard Hää­le­le re­ga­ti kok­ku­võt­tes kol­man­da ko­ha saa­nud Su­san­na Ma­ria Jõ­gi, kes esin­dab nii Tal­lin­na Jahtk­lu­bi kui ka Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si. Kol­man­da ko­ha sai Trii­nu-Liis Aug Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist. Klas­sis Zoom8 või­tis Kuu­sa­lu val­la meist­ri tiit­li Mia Ma­ria Lips­mäe, kes pur­je­tab Uku Kuu­se pur­jes­por­di­koo­li ja Kuu­sa­lu jahtk­lu­bi eest. Tal­le järg­ne­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red sport­la­sed Jo­han­na Sü­da ja Jes­si­ka Jõe­saar, kes Ha­ra re­ga­til said vas­ta­valt 10. ja 14. ko­ha. Klas­sis La­ser 4.7 tõu­sis Kuu­sa­lu val­la pa­ri­maks kok­ku­võt­tes tei­se ko­ha saa­nud Ka­ta­ri­na So­fia Jõ­gi, järg­ne­sid re­ga­til kol­man­da ko­ha saa­nud Kul­dar Paal­berg ja Leo­nard Ar­tur Va­tu­nen, kõik kuu­lu­vad Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si. La­ser Ra­dia­lil olid Kuu­sa­lu val­la pa­re­mad pur­je­ta­jad sa­mu­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si liik­med, Tõ­nis Us­tav ja Sven Ka­das­te. Nen­de klu­bi­kaas­la­ne Siim Os­kar Hääl osa­les sa­mal ajal Eu­roo­pa noor­te­meist­ri­võist­lus­tel Hor­vaa­tias.

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te eta­pil Kärd­las oli Ida-Har­ju­maa noor­test edu­kas ka Mia Ma­ria Lips­mäe, kes oli pa­rim Zoom8 sõit­ja. Mais toi­mu­nud Kuld­seek­li re­ga­til Taa­vi Oru mä­les­tu­seks sai Jo­han­na Sü­da sama paadiga kol­man­da ko­ha. Sel võist­lu­sel olid pea­le pur­je­ta­mi­se ka­vas ka jooks ja uju­mi­ne, kol­me ala ko­ha­punk­tid lii­de­ti ja sel­le põh­jal sel­gus pa­re­mus­jär­jes­tus. Jo­han­na Sü­da te­ge­leb pea­le pur­je­ta­mi­se ka uju­mi­se­ga.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Aeg­vii­du nai­sed esi­ne­sid üle-ees­ti­li­sel võim­le­mis­peol „Kin­gi­tus“
Järgmine artikkelRät­la Kü­la­selts kor­ral­das Raa­si­kul vaim­se es­maa­bi krii­si­koo­li­tu­se