RAS­MUS ME­RI­VOO käis „Kra­ti­ga“ Los An­ge­le­ses ja lä­heb New Yor­ki

430
„Kra­ti“ režis­söör ja st­se­na­rist RAS­MUS ME­RI­VOO Los An­ge­le­se Hol­ly­woo­di lin­nao­sas.

RAS­MUS ME­RI­VOOL on ka­len­der täis kut­seid Kuu­sa­lus üles võe­tud män­gu­fil­mi „Kratt“ li­nas­tus­te­le.

„„Kra­til“ oli USA esi­li­nas­tus! Se­da sai vaa­da­ta Hol­ly­woo­di sü­da­mes, le­gen­daar­ses Chi­ne­se Theat­re`s, mil­le ees on be­too­nis kuul­sad käe­jäl­jed ja kus toi­mub „Sc­ream­fest – Ame­ri­ca’s lar­gest&lon­gest run­ning hor­ror film fes­ti­val“. Nii la­he oli! Eri­ti la­he on aga see tead­mi­ne, et fil­me saab te­ha Kuu­sa­lus ja neid siis pä­rast Hol­ly­woo­dis näi­da­ta, mit­te vas­tu­pi­di!“ kir­ju­tas Fa­ce­boo­kis 16. ok­toob­ril Kuu­sa­lu fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo, kes jõu­dis möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­val ta­ga­si Los An­ge­le­sest, õu­dus­fil­mi­de fes­ti­va­lilt.

„Mõist­sin seal, kui­das meil siin on nii häs­ti läi­nud, et ela­me Kuu­sa­lus, ole­me sün­di­nud Ees­tis­se. Tund­sin Los An­ge­le­ses ehk Ing­li­te Lin­nas, et ju­mal tä­na­tud, ma ei pea seal ole­ma ega sin­na jää­ma ja saan tul­la ko­ju. Ela­me siin pri­vi­li­gee­ri­tud elu – on õh­ku ja ruu­mi, ra­hu ja vai­kust ning loo­dus on siin­sa­mas, as­tud oma ko­duõuest mõ­ned sam­mud ja oled met­sas. Suur rõõm val­das mind, kui jõud­sin Kuu­sal­lu ta­ga­si,“ rää­kis ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

„Sain Los An­ge­le­sest konk­reet­se aru­saa­ma, et ta­han Kuu­sa­lus eda­si te­ha oma as­ja, sest me ko­du­ko­hal on suur väär­tus. Sa­mas olen vä­ga tä­nu­lik, et kut­su­ti ja õn­nes­tus sin­na len­na­ta prae­gu­sel Co­vi­di ajal, sain osa­le­da ja nä­ha. Nüüd tean kind­lalt, Kuu­sa­lus on ole­mas kõik see, mil­lest tei­sed ei os­ka enam unis­ta­da­gi. Mit­te ku­sa­gi­le mu­ja­le ei pea mi­ne­ma en­nast tões­ta­ma, tu­leb üles lei­da oma lood ning te­ha neid siin­ses eri­li­ses kesk­kon­nas ja me vah­vas ko­gu­kon­nas, mis on kui üks pe­re.“

Ras­mus Me­ri­voo sõ­nul on pal­jud fes­ti­va­lid lii­ku­nud net­ti, osa­le­tak­se vir­tuaal­selt, ent Los An­ge­le­se fes­ti­va­lil vaa­da­ti fil­me saa­lis. Eu­roo­pas oli ko­ha­le jõud­nud veel üks Nor­ra režis­söör.

„USAs nä­gin teist­su­gust kesk­kon­da, tei­sed ini­me­sed ela­vad teist­su­gust elu. Režis­söö­rid,
st­se­na­ris­tid, näit­le­jad saa­vad fil­mi teh­tud ja püüa­vad sel­le­ga sil­ma pais­ta. Kui rää­gid nen­de­ga, siis kõik ta­ha­vad en­nast ja oma fil­mi müüa, ras­ke on ju­tu­ga jõu­da inim­li­ku­le lai­ne­le. Ko­ha­ti mõt­led, et kui au­sad nad on su en­da fil­mi osas. Aga kui „Krat­ti“ näi­da­ti, siis saa­lis ta­jus suh­tu­mist. Fil­mi vaa­ta­mi­se kul­tuur on tei­ne. Kom­men­tee­ri­tak­se ning kui mi­da­gi ül­la­tab, siis ko­he öel­dak­se fil­mi ajal. Naer­dak­se ja kui meel­dib, siis naer­dak­se täie­ga. Mi­na õn­neks ei pi­da­nud müü­ma, „Kra­ti“ le­vi­ta­mi­sõi­gu­sed on ju­ba USAs­se müü­dud.“

Ta sai ta­ga­si­si­det esi­ta­tud kü­si­mus­test ja te­ma­ga teh­tud in­terv­juu­dest. Heaks kunst­ni­ku­tööks pee­ti Kuu­sa­lu ale­vi­kus Ras­mus Me­ri­voo ko­duk­run­di kõr­val asu­vat Hel­mu­ti ma­ja, kus „Kratt“ üles võe­ti. Ol­di häm­min­gus, et see on pä­ri­selt ole­mas. Imes­ta­ti väi­kes­te de­tai­li­de üle – ve­si tu­leb kae­vust ja ot­se maast ning pal­ju muud, mi­da fil­mis näi­da­tak­se sel krun­dil ja Kuu­sa­lus, fil­mis on see kü­la ni­me­ga Muu­sa­lu. Sa­mas on ühe­su­gu­seid prob­lee­me ja tee­ma­sid, mis kõ­ne­ta­vad, „Krat­ti“ mõis­te­ti. Ol­lak­se mu­res, et met­si võe­tak­se ma­ha ning jär­jest tu­gev­neb te­le­fo­ni­de-ar­vu­ti­te mõ­ju ini­mes­te­le.

„Sain seal ka aru, et suut­si­me te­ha kva­li­teet­set fil­mi mee­le­tult oda­valt. USA fil­mi­rah­va­le pak­kus pal­ju nal­ja, kui väi­ke­ses piir­kon­nas me fil­mi­si­me ning toot­mi­se ja rek­laa­mi pea­le ku­lus vaid li­gi pool mil­jo­nit eu­rot. Seal pee­tak­se ma­da­la ee­lar­ve­ga fil­miks, kui toot­mis­ku­lud jää­vad al­la 10 mil­jo­ni dol­la­ri. Nei­le tun­dus us­ku­ma­tu, et nii­su­gu­ses ko­has ja väi­kes­te ku­lu­de juu­res te­gid fil­mi tõe­li­sed pro­fid – kunst­nik, ope­raa­tor, gri­mee­ri­ja, näit­le­jad, he­li­loo­ja, ko­gu teh­ni­li­ne grupp ja ka teh­ni­ka olid pro­fes­sio­naal­sed. Häm­mas­tu­ti, et pal­jud võt­teg­ru­pi prof­fi­dest olid mu ko­du­val­la ini­me­sed. Kii­de­ti he­li­loo­jat Tau­no Aint­si ja pa­lu­ti te­ma kon­tak­te. Näit­le­ja­test too­di mit­mel kor­ral esi­le Ma­ri Lill-Tam­me, kes män­gib „Kra­tis“ va­nae­ma.“
Kuu­sa­lu val­las asu­va An­di­nee­me kü­la ela­nik Ma­ri Lill-Tamm päl­vis hil­ju­ti sel­le rol­li eest Ees­ti fil­mi- ja te­leau­hin­da­de ga­lal pa­ri­ma nais­näit­le­ja pree­mia. Ras­mus Me­ri­voo oli sa­ma fil­mi­ga pa­ri­ma st­se­na­ris­ti ka­te­goo­ria no­mi­nent.

„„Kratt“ len­dab nüüd oma len­du,“ mär­gib režis­söör. Tu­le­val kol­ma­päe­val lä­heb Ras­mus Me­ri­voo koos elu­kaas­la­se, „Kra­ti“ kaas­mon­tee­ri­ja Kris­tin Ka­la­me­he­ga New Yor­ki, Bal­ti rii­ki­de fil­mi­de fes­ti­va­li­le. Sa­mal nä­da­lal on „Kratt“ Sak­sa­maal Cott­bu­si fil­mi­fes­ti­va­li ka­vas, mis tut­vus­tab Kesk- ja Ida-Eu­roo­pa fil­me. Kuu­sa­lu fil­mi­meest kut­su­tak­se en­di­selt mit­me­le poo­le Ees­tis­se „Kra­ti“ li­nas­tus­te­le ning ta nen­dib, et ka­lend­ris on koh­tu­mi­si ti­he­dalt. „Krat­ti“ saab nä­ha ka Ees­ti voo­ge­das­tusp­lat­vor­mi­delt.

Fil­mi jaoks meis­ter­da­tud rauast kratt oli ku­ni sep­temb­ri lõ­pu­ni Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, li­gi kuu ae­ga on seis­nud Kol­ga mõi­sa peauk­se ko­hal rõ­dul. Kui all teel kõn­ni­ti, hak­ka­sid kra­ti sil­ma­des põ­le­ma pu­na­sed lam­bid ja ta nõu­dis: „An­na tööd!“. Eel­mi­se nä­da­la torm lõh­kus krat­ti osa­li­selt, Ras­mus Me­ri­voo lu­bab, et te­hak­se kor­da ja pan­nak­se ta­ga­si.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le edas­pi­dis­te fil­mip­laa­ni­de koh­ta vas­tab ta, et en­ne Los An­ge­les­se mi­ne­kut sai just val­mis uus st­se­naa­rium ning plaa­nis on esi­ta­da Ees­ti Fil­mi Sih­ta­su­tu­se­le taot­lus toot­mis­ra­ha saa­mi­seks. Fil­mi­paik on en­di­selt Kuu­sa­lu. Oma las­te­le, „Kra­ti“ pea­te­ge­las­te­le No­ra ja Har­ri Me­ri­voo­le rol­le po­le, te­gu on täis­kas­va­nu­te fil­mi­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las maks­ti pree­miaid
Järgmine artikkelAnija volikogu hüvitised tõusevad