Raa­si­ku val­las maks­ti pree­miaid

196
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil 12. ok­toob­ril ot­sus­ta­ti vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka et­te­pa­ne­kul maks­ta re­gu­laar­se ja ko­hu­se­tund­li­ku töö eest ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­te or­ga­ni­see­ri­mi­sel ja lä­bi­vii­mi­sel ning õi­geaeg­selt esi­ta­tud do­ku­men­tat­sioo­ni­ga ee­l-ar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Maar­ja Si­ku­ti­le ning ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le And­res Kal­las­te­le pree­miat 200 eu­rot. Pi­kaa­ja­li­se ja ak­tiiv­se kaa­sa­töö­ta­mi­se eest vo­li­ko­gus, vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des ja töö­rüh­ma­des ning kor­rekt­se­te pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te ja re­dakt­sioo­ni­lis­te täien­dus­te esi­ta­mi­se eest premeerida Olev Si­ni­jär­ve 150 eu­roga. 150 eu­rot pree­miat saab ka vo­li­ko­gu sek­re­tär He­li Tens­lind. Olev Sinijärv tegi ettepaneku premeerida volikogu esimeest Tiina Rühkat. Talle määrati ühe kuupalga suurune preemia ehk 1000 eurot. Val­la­va­nem And­re Se­pa­le ot­sus­ta­ti volikogu esimehe ettepanekul maks­ta pree­miat ka­he kuu­pal­ga suu­ru­ses sum­mas. Vallavanema palk on 2750 eurot.

Eelmine artikkelAru­kü­la, Lok­sa, Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku pe­rears­ti­kes­ku­sed kut­su­vad vakt­si­nee­ri­ma
Järgmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO käis „Kra­ti­ga“ Los An­ge­le­ses ja lä­heb New Yor­ki