Ränd­baar KAI­NE KÄR­BES Kuu­sa­lust pa­kub täis­kas­va­nu­te­le al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le

370
Kai­ne Kär­bes ränd­baa­ri pi­da­jad RAI­NER ja RAI­LI MÄ­GI 2021. aas­ta su­vel Haap­sa­lu Ene­sea­ren­gu Fes­ti­va­lil. Fo­to Kai Kuu­sik-Green­baum

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis et­te­võt­lus­päe­val osa­le­nud ränd­baa­ri Kai­ne Kär­bes jaoks oli noor­te­üri­tu­sel joo­ki­de val­mis­ta­mi­se töö­toa lä­bi­vii­mi­ne uus ko­ge­mus. Noo­red said omal käel meis­ter­da­da bo­ba pal­li­de­ga li­mo­naa­di ning lai­mi-mün­di ja koo­ko­se-ana­nas­si al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le ehk mok­tei­le, rää­kis et­te­võt­te juht Rai­li Mä­gi Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Te­gu ei ole las­te­baa­ri­ga, kin­ni­tas ta. Kuu­sa­lu koo­li et­te­võt­lus­päe­va­le kut­su­ti Kai­ne Kär­bes oma lu­gu ja­ga­ma ja ins­pi­ree­ri­ma noo­ri et­te­võt­lust alus­ta­ma. Ne­li aas­tat ta­ga­si asu­ta­tud al­ko­ho­li­va­ba ränd­baa­ri põ­hi­te­ge­vus on põ­ne­va­te joo­ki­de pak­ku­mi­ne täis­kas­va­nu­te­le.

„Taht­si­me koos abi­kaa­sa­ga te­ha mi­da­gi sel­list, mis oleks meie jaoks ee­ti­li­se väär­tu­se­ga ning too­de või tee­nus kan­naks ini­mes­te jaoks olu­list sõ­nu­mit. Al­ko­ho­lip­rob­leem on Ees­tis pi­gem laialt le­vi­nud. Kui üri­tus­tel käi­me, siis ik­ka soo­vi­tak­se, et pa­kuk­si­me ka al­ko­ho­li­ga joo­ke. Ser­vee­ri­me aga eran­di­tult vaid al­ko­ho­li­va­balt ning eris­tu­me sel­le­ga teis­test baa­ri­dest. Oma ränd­baa­ri­ga rah­vaü­ri­tus­tel osa­le­des näe­me, et ini­mes­test kesk­mi­selt um­bes vee­rand on meie klien­did – osad va­ja­du­sest, aga ena­mik siis­ki isik­li­ku va­li­ku tõt­tu,“ lau­sus ta.

„Need, kes on Kai­ne Kärb­se joo­ke maits­nud, on ül­la­tu­nud, et ka al­ko­va­balt võib saa­vu­ta­da mit­me­külg­seid mait­seid. Kat­se­ta­me ret­sep­te ja ideid mu­jalt maail­mast, aga ka me en­da ko­du­köö­gis sün­di­nud koos­lu­si. Meil on alu­seks võe­tud klas­si­ka­li­sed kok­tei­li­ret­sep­tid, tee­me need üm­ber so­bi­va­teks, ka­su­ta­des sel­leks ka al­ko­ho­li­va­bu spi­ri­teid, mil­lest on al­ko­hol väl­ja des­til­lee­ri­tud. Ole­me aru saa­nud, et kõi­ge pa­re­mad ko­had, ku­hu oma ränd­baa­ri­ga so­bi­me, on kont­ser­did, fes­ti­va­lid, fir­maü­ri­tu­sed ja al­ko­ho­li­va­bad era­peod. Seal kii­de­tak­se, et tä­nu meie joo­ki­de­le on meel sel­ge ja järg­mi­sel päe­val hea ol­la. Käi­me har­va ka laa­ta­del, aga sin­na tul­lak­se teist­su­gus­te hu­vi­de ja soo­vi­de­ga ning meil on klien­tuu­ri vä­hem.“

Rai­li Mä­gi ju­tus­tas, et ko­lis koos abi­kaa­sa Rai­ner Mä­gi­ga Kuu­sal­lu kolm ja pool aas­tat ta­ga­si. Abi­kaa­sa on pä­rit Kos­ti­ve­rest ja seal on ka te­ma põ­hi­töö­koht. Rai­li Mä­gi on Võ­rust, kõrg­ha­ri­du­se oman­da­nud kesk­kon­na­kait­se ja -kor­ral­du­se eria­lal. Tu­den­gi­na töö­tas Ol­de Han­sa res­to­ra­nis et­te­kand­ja ning va­he­tu­se va­ne­ma­na.

Kai­ne Kärb­se töö kõr­valt on Rai­li Mä­gi ko­du­ne pe­ree­ma ka­he väi­ke­se lap­se­ga. Kai­ne Kärb­se ränd­baa­ri idee sün­dis te­ma sõ­nul soo­vist nä­ha üri­tus­tel keh­va al­ko­ho­li­va­ba va­li­ku kõr­val lä­bi­mõel­dud joo­gi­va­li­kuid. Al­ko­ho­li­va­ba baa­ri tren­dist kuul­sid nad es­ma­kord­selt su­gu­la­selt ja toi­tu­miss­pet­sia­lis­tilt Triin Mä­gilt, kes mär­kas Eu­roo­pas rei­si­des sel­li­se baa­ri pers­pek­tii­vi.

Rai­li Mä­gi: „Aas­tal 2020 oli meil Kai­ne Kärb­se ränd­baa­ri­ga üks väl­ja­sõit, aas­tal 2021 käi­si­me nii-öel­da len­nus nel­jal ja 2022. aas­tal 27 päe­val. Käe­so­le­val aas­tal on plaa­nis veel­gi roh­kem Kai­ne Kärb­se­ga rin­gi len­na­ta ning ot­si­me sel­leks ka­ris­maa­ti­li­si ja jul­geid abi­li­si. Kõrg­hooaeg on su­vel, kuid ka nüüd ke­va­del on ol­nud ränd­baa­ri­ga ju­ba mõ­ned väl­ja­sõi­dud. Mi­na teen et­te­val­mis­tu­sed ning pa­nen kok­ku joo­gi­me­nüü, abi­kaa­sa meis­ter­dab va­ja­li­ku in­ven­ta­ri ja tu­leb baa­ri ser­vee­ri­ma. Kuu­sa­lu kan­dis ole­me ol­nud oma baa­ri­ga mai­laa­dal, Kän­nu­lil­le juu­res kir­bu­kal ning eel­mi­sel su­vel Sal­mis­tu su­ve­kont­ser­ti­del. An­di­nee­me sur­fiü­ri­tu­se­le võe­ti Kai­nest Kärb­sest kaa­sa kõik va­ja­lik, et ise mok­tei­le val­mis­ta­da.“

Ta tõ­des, et suur unis­tus on soe­ta­da Kai­ne Kärb­se baa­ri­le  haa­gis, mil­lest saaks mu­ga­va­malt joo­ke müüa: „Rää­ki­sin noor­te­le et­te­võt­lus­päe­val, et sain äri alus­ta­mi­seks jul­gust ühelt ko­ge­nud men­to­rilt, kes üt­les, et peab pih­ta hak­ka­ma ja kat­se­ta­ma, siis näe­me, kas Ees­ti on meie tee­nu­seks val­mis. Prae­gu võib öel­da, et al­ko­ho­li­va­ba va­lik on tõe­poo­lest po­pu­laar­seks saa­mas.“

Eelmine artikkelKeh­ra nais­rüh­ma Päi­ke­se­ra­tas juu­be­lil eten­da­ti „Vaes­last ja ta­lu­tü­tart“
Järgmine artikkelRaa­si­ku Val­la Spor­ti ju­hib UKU HINS­BERG