Raa­si­kul alus­ta­tak­se ru­la­par­gi ra­ja­mist

335

Eel­mi­sel nä­da­lal an­ti Raa­si­ku Val­la Spor­di Fa­ce­boo­ki le­hel tea­da, et alus­ta­tak­se Raa­si­ku koo­li et­te ska­te­par­gi ra­ja­mist. Sel­le val­mi­mis­täh­taeg on 17. mai.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la üt­les, et ska­te­par­gi ele­men­did on val­mis, kuid pai­gal­da­mi­se­ga lä­heb veel ae­ga, eel­ne­valt on va­ja te­ha as­fal­tee­ri­tud alusp­lats.

„As­fal­di­te­ha­sed ava­ti al­les paar nä­da­lat ta­ga­si ning jär­je­kord on üs­na pikk. Loo­dan siis­ki, et sel nä­da­lal tul­lak­se Raa­si­ku­le as­fal­ti pa­ne­ma,“ rää­kis ta.

Ru­la­par­gi ra­jab OÜ Ska­te­par­gid ning see tu­leb Raa­si­ku koo­li juur­de se­ni­se­le ran­na­võrk­pal­lip­lat­si­le korv­pal­li­väl­ja­ku ja jalg­rat­ta­hoid­la kõr­val. Kui plats as­fal­tee­ri­tud, pai­gal­da­tak­se sin­na ru­la­par­ki­de vee­kind­last vi­nee­rist stan­dar­de­le­men­did: „Meil oli ees hin­na­piir 40 000 eu­rot. Üri­ta­si­me sel­le eest saa­da kõi­ge funkt­sio­naal­se­mad ele­men­did. Hil­jem saab neid ha­ka­ta juur­de soe­ta­ma. Sel­leks oo­ta­me las­te et­te­pa­ne­kuid ja ot­si­me ra­has­ta­mis­või­ma­lu­si.“

Ka Raa­si­ku ska­te­par­gi ra­ja­mi­se init­sia­tiiv tu­li ko­ha­li­kelt las­telt – 2019. aas­ta sü­gi­sel kor­ja­ti 3. klas­si pois­te al­ga­tu­sel ühe päe­va­ga 126 all­kir­ja, et koo­li hoo­vi ra­ja­taks ska­te­park. Need edas­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le. Val­laee­lar­vest sel­leks esial­gu ra­ha ei lei­tud, kuid möö­du­nud aas­tal, kui riik eral­das Co­vi­di tõt­tu ma­jan­du­se elav­da­mi­seks li­sa­toe­tust, ot­sus­ta­ti sel­lest 40 000 eu­rot ka­su­ta­da Raa­si­ku­le ska­te­par­gi te­ge­mi­seks. Ru­la­de, tõu­ke- ja tri­ki­ra­tas­te­ga sõit­mi­seks mõel­dud ramp lä­heb maks­ma 38 160 eu­rot.

Raa­si­ku Val­la Spor­di juht rää­kis, et ka 2014. aas­ta lõ­pus val­mi­nud Aru­kü­la ru­la­park sai al­gu­se noor­te al­ga­tu­sest. Kui eel­mi­sel su­vel olid Aru­kü­las ru­la- ja tõu­ke­rat­tat­ree­nin­gud, oli hu­vi­li­si nii pal­ju, et kõik sin­na ei mah­tu­nud. Sel su­vel on plaa­nis viia tree­nin­gud lä­bi nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul.

„Lap­sed õpi­vad ka üks­tei­selt. Ska­te­park po­le nei­le üks­nes os­kus­te näi­ta­mi­se ja trik­ki­de har­ju­ta­mi­se koht, vaid ka suht­lus­kesk­kond, kus pea­mi­selt 8-13aas­ta­sed noo­red sot­sia­li­see­ru­vad,“ lau­sus ta.

Ko­gu staa­dio­nia­la pla­nee­ring
Kui­gi ru­la­ramp tu­leb Raa­si­ku koo­li võrk­pal­lip­lat­si­le, ei tä­hen­da see Kad­ri Kes­kü­la kin­ni­tu­sel, et võrk­pal­li koo­li juu­res edas­pi­di enam män­gi­da ei saa.

„Alus­ta­si­me Raa­si­ku ko­gu staa­dio­nia­la pla­nee­ri­mist,“ sõ­nas ta.

Idee sai al­gu­se, kui Raa­si­ku vald ot­sus­tas maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se ehk MA­TA meet­mest taot­le­da tä­na­vu toe­tust Raa­si­ku­le ka­tu­se­ga jalg­pal­li­hal­li ra­ja­mi­seks: „Sel­lest ajen­da­tu­na ot­sus­ta­si­me rea­li­see­ri­da ka ju­ba va­rem õhus ol­nud mõt­te pla­nee­ri­da, mis ja kus hak­kab staa­dio­nil asu­ma.“

Raa­si­ku staa­dio­nia­la kesk­mes on kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak, sel­le sa­mas kül­jes, kus on kor­te­re­la­mu ja kaks era­mut, on veel um­bes 1,5 hek­ta­ri suu­ru­ne ala rii­gi­maad, mi­da vald on se­ni hool­da­nud ja kus lap­sed on män­gi­nud pal­li: „Sel­le maa võiks taot­le­da val­la­le, te­ha kaks ran­na­võrk­pal­li­väl­ja­kut, kus saab män­gi­da ka ran­na­jalg­pal­li. Sin­na võiks viia ka korv­pal­li­väl­ja­ku, sest koo­li juu­res asuv tä­na­va­korv­pal­li­plats jääb et­te koo­li jalg­rat­ta­park­la laien­du­se­le. Li­saks jääb seal veel ruu­mi koo­li vä­liõp­pek­las­si­le. Kunst­mu­ru­kat­te­ga 40×60 meet­ri suu­ru­ne väl­jak, mil­le peal on PVC kat­te­ga ka­tus, on ka­van­da­tud prae­gu­se jalg­pal­li­väl­ja­ku ta­ha.“

Kad­ri Kesk­kü­la on pi­da­nud nõu Aru­kü­las ela­va ar­hi­tek­ti Hei­ki Ta­ra­se­ga, kes oli ka Aru­kü­la staa­dio­ni pro­jek­tee­ri­mi­se juu­res.

„Su­veks teeb Hei­ki Ta­ras Raa­si­ku staa­dio­nia­la es­kiisp­ro­jek­ti. Kui see val­mis, pa­ne­me ava­li­ku­le aru­te­lu­le. Sel­le alu­sel val­mib põ­hip­ro­jekt ning sü­gi­sel peaks sel­gu­ma, kas saa­me jalg­pal­li­hal­li jaoks toe­tust. Ise­gi kui vas­tus on ei­tav, on pro­jek­til vä­he­malt tu­le­va­se hal­li asu­koht mär­gi­tud ning saa­me staa­dio­nia­la ha­ka­ta ju­pi­kau­pa ehi­ta­ma. Esi­me­ne on siis võrk­pal­li­plats,“ sel­gi­tas Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja.

Ta li­sas, et sai Fa­ce­boo­ki pos­ti­tu­se pea­le paar kir­ja et­te­pa­ne­ku­te­ga, mi­da ar­ves­ta­da Raa­si­ku staa­dio­nia­la pla­nee­ri­mi­sel: „Mär­gi­ti, et seal­ne spor­die­lu võiks ol­la mit­me­külg­se­ma­te või­ma­lus­te­ga, se­ni on ol­nud vä­ga jalg­pal­li­kesk­ne, kuid Raa­si­kul on pal­ju ini­me­si, kes soo­vi­vad har­ras­ta­da ka tei­si spor­dia­la­sid. Oo­da­tak­se ten­ni­se­män­gu­või­ma­lust ja kor­ra­lik­ku korv­pal­li­väl­ja­kut.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 14. aprillil
Järgmine artikkelKeh­ras uus bus­si­pea­tus