Raasiku volikogus oli kõne all Lennu kinnistu probleem

1003

Vallavanem vastas volikogu istungil külavanema arupärimisele.

JAKO REINASTE: „Kalesi küla rahvas jõudis probleemi tõttu volikogusse.“

Raasiku vallavolikogu arutas 11. veebruari istungil Kalesi küla Lennu maaüksuse probleemi. Istungi päevakorras oli Kalesi külavanema, volikoguliikme Talvi Aruaasa eelnevalt vallavalitsusele esitatud arupärimisele vastamine. Vallavanem Raivo Uukkivi saatis vastused kirjalikult ning esitles neid istungil.

Külavanem kirjeldas arupärimises, et Lennu maaüksusele on rajatud ilma õigusliku aluseta laohoone. Selle rajamiseks on väljastatud vallavalitsuse korraldusega 25. aprillil 2013. aastal esialgu ehitusluba põllumajandushoone püstitamiseks. Korraldus ja selle alusel antud ehitusluba tunnistati kehtetuks 12. augustil ja anti uus ehitusluba muu laohoone rajamiseks.

Harju maavanem on andnud hinnangu, et Raasiku vallavalitsus poleks saanud anda ehitise projekteerimistingimusi ja ehitusluba ning jõudnud järeldusele, et korraldus on õigusvastane ja tuleb viia kooskõlla kehtivate õigusaktidega.

Küsimusele, kuidas sai olukord tekkida, vastas vallavanem: „Sellist teavet dokumendiregistris pole ning seda küsimust saab esitada vaid vaidlusaluste otsuste tegijatele. Valla kehtivat üldplaneeringut, projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamist reguleerivaid õigusakte järgides ei oleks saanud ega tohtinud vaidlusalust olukorda tekkida. Analüüsides vaid valla dokumendiregistris olemasolevaid dokumente, on selge, et korraldused on selgelt kehtivate õigusaktidega vastuolus, samas on raske öelda, millistel eeldustel otsused tehti. Kahjuks peab asuma seisukohale, et olukorda parandama pidanud korraldused on samuti õigusaktidega vastuolus.“

Ta selgitas, et suhtumine menetluse etappidesse oli pealiskaudne: „Menetluse etapid on segamini läinud. Vallavalitsus ei selgitanud välja volikogu seisukohta vastavalt planeerimisseadusele. Kui ehitusloa väljastamiseks antud korraldusele oleks eelnenud sihtotstarbe muutmise menetlus, siis oleks teemaga jõutud volikokku ja menetluse käigus oleks selgunud volikogu tahe –  kas muuta sihtotstarve lihtmenetluses või algatada detailplaneering.“

Vallavanem sõnas, et püstitatav hoone vastab osaliselt valla üldplaneeringule: „Alla 1000ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga eraldiseisev laohoone pole üldplaneeringu mõistes kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutusega ala. Maa sihtotstarbe muutmata jätmine ei vasta valla üldplaneeringule.“

Ta rääkis, et uue ehitusloa jaoks esitati kirjalik taotlus: „Esitati projekteerimistingimused ning nendele vastav projekt. Seega menetlus projekti muutmiseks vastab nõuetele. Riigilõivu ei nõutud, sest eelnevalt oli makstud riigilõivu 2000 ruutmeetri eest.“

Maa sihtotstarvet pole vallavanema kinnitusel siiani muudetud, sest selleks on vaja omaniku taotlust: „Omanik pole siiani taotlust esitanud. Tegevuste loogiline järjekord oleks olnud – omaniku soov ehitada, vallavalitsuse seisukoht, mida eelnevalt tuleb teha, seejärel maa sihtotstarbe muutmise menetlus ning lõpuks, kui volikogu oma otsused teinud, ehitusluba.“

Vallavanem lausus, et raske on vastata külavanema küsimusele, miks rikuti korduvalt ja teadlikult Lennu kinnistu ehituslubade väljastamisega kehtivaid seaduseid ja õigusakte: „Kuuldavasti eeldati, et laohoonesse luuakse töökohti.“

Mis on lahendus?

Ta kirjeldas, et võimalusi olukorra lahendamiseks on mitu: „Maa siht­otstarvet muudetakse hoone aluse ja vähima vajaliku teenindusmaa osas. Laohoone puhul saab olla maa sihtotstarve tootmismaa. Sihtotstarve muutmine toimub volikogus. Eeldus võiks olla notariaalne kokkulepe arendajaga. Lepitakse kokku tingimused, mis on eelduseks kogu vaidlusalase teema seadustamiseks. Kokkuleppe osaks võib olla näiteks tee renoveerimine või mõni muu kogukonnale kasulik tegevus.“

Teine lahendus on hoone lammutamine: „Selle otsuse tegemine tähendab kohtus käimist ja planeerimatuid kulutusi valla eelarvesse. Lammutamine ei vasta ka printsiipidele, mida kohalik omavalitsus peab järgima. Ka maavanema korraldus toetab maa sihtotstarbe muutmist.“

Vallavanem vastas külavanema küsimusele, et sarnane olukord on Järsi külas Uus-Suurekivi kinnistul: „OÜ Forestberg on rajanud hoone analoogse skeemi kohaselt. Selle ehitise omanik on avaldanud soovi viia olukord seadusega kooskõlla.“

Raivo Uukkivi ütles, et rajatav hoone võib olla põllumajandushoone, kui  on ehitatud lisaks mõnele olemasolevale põllumajandushoonele: „Praegu pole seal midagi põllumajanduslikku, mida rajatav hoone võiks toetada.“

Volikogu aseesimees, Kalesi küla elanik Jako Reinaste lausus, et lahendusi on otsitud kaua: „Kalesi küla rahvas jõudis probleemi tõttu volikogusse. See oli halva näite esiletõstmine, kuidas küla­elanikke otsustusprotsessi ei kaa-satud.“

Volikoguliige Andrus Mossov ütles, et volikogu revisjonikomisjon võiks probleemiga tegeleda.

Vallavanem sõnas, et olukorra lahendamiseks pole sellest suurt kasu: „Komisjon ei saa kuidagi mingitele muudele lahendustele jõuda, aga seda me juba teame. Praegu on oluline jõuda kõiki rahuldava tulemuseni.“

Volikogu esimees Ants Kivimäe lausus, et revisjonikomisjon on kindlasti kaasatud: „Ärkasime eelmises revisjonikomisjonis, kui külaelanikud hakkasid asja uurima ning häält tõstma. Enne seda polnud ka meil infot ning asjade käik oli üllatav.“

Avo Möls rääkis, et valla info ei liikunud piisavalt hästi: „Kodulehel polnud vallavalitsuse otsuseid ega määruseid, Sõnumitooja kirjutas probleemist alles oktoobris.“

Andrus Mossov ütles, et olukorda on raske lahendada, kindlasti tuleb aga korda teha Kalesi tee, kui seal hakkavad sõitma rasked veokid.
Jako Reinaste nõustus, et vald on sunnitud nüüd teesse investeerima: „Küla oleks elanud rahulikult edasi. Probleem tingis, et teed on vaja korrastada. Kui arendaja seda ei tee, siis valla rahakotist.“

Kes vastutab?

Jako Reinaste küsis vallavanemalt, kas keegi peaks juhtunu eest vastutama.

Raivo Uukkivi leidis, et see oli eelmise vallavalitsuse kollektiivne otsus: „Ma ei tea, mis selle otsuseni viis. Otsus tegijate vastu kohtusse minna põhjustaks peavalu ja kulutusi  ning  tulemus pole teada.“

Vallavanem ütles, et mõistlik on püüda olukord lahendada. Ta lubas, et volikogu järgmiseks istungiks koostab vallavalitsus otsuse eelnõu maa sihtotstarbe muutmiseks ning notariaalse lepingu, millesse kirjutatavaid kohustusi arendajale arutatakse enne istungit volikogu planeerimiskomisjonis.

Jako Reinaste rääkis pärast istungit, et lähiajal on plaanis korraldada Lennu kinnistu juures külarahvaga kohtumine: „Külarahval on üksmeel selles, et keegi ei saanud aru, miks ja mida ehitati. Erimeelsusi põhjustab lootus, et äkki tulevad hoonesse töökohad ja nii mõnigi võiks tööd saada, kuid seni pole lõplikult selge, mida seal tegema hakatakse. Tuleb leida kompromiss, paraku on tekitatud olukord, kus kaotavad nii külaelanikud kui arendaja.“

Volikoguliige, eelmine vallavanem Aare Ets Lennu kinnistu probleemi arutamise ajal istungil ei osalenud. Aare Ets: „Pidin lahkuma istungilt, sest mind ootasid töökohustused Kuusalu vallamajas. Osalen Raasiku volikogu istungitel nüüd volikoguliikmena. Külavanema arupärimine polnud mulle adresseeritud, seega ei pidanud arutelul osalemist ka nii oluliseks.“

Eelmine artikkelTasuline või tasuta Sõnumitooja – selles pole üldse küsimust
Järgmine artikkelEV aastapäeval sai PEETER PALTS Raasiku valla aukodaniku tiitli ja Kehras jagati teenetemärke