Raa­si­ku val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­ne kuk­kus taas lä­bi

64
RAUL SIEM, Raa­si­ku val­la­va­nem

Vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­sel is­tun­gil olid val­la­va­nema um­bu­sal­da­mi­se poolt 6 ja vas­tu 10 vo­li­ko­gu­lii­get. 

Raa­si­ku vo­li­ko­gu ko­gu­nes ree­del, 31. märt­sil era­kor­ra­li­seks is­tun­giks, mil­le päe­va­kor­ras oli üks punkt – val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­ne. Val­la­va­nem Raul Sie­mi­le al­ga­ta­sid vo­li­ko­gu 14. märt­si is­tun­gil um­bu­sal­du­se opo­sit­sioo­nis ole­va va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald 7 saa­di­kut: Tii­na Rüh­ka, Ma­rian­ne Põld, And­re Sepp, Ivar Vil­berg, Lau­ri Bet­lem, Mih­kel Must ja And­res Kal­las­te.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses on kir­jas, et vallavo­li­ko­gu liik­me­te poo­le on pöör­du­nud val­la­ko­da­ni­kud, kes soo­vi­sid rah­vaal­ga­tus­li­kus kor­ras al­ga­ta­da vo­li­ko­gu eel­nõud val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­seks. Seit­se val­la­vo­li­nik­ku mär­ki­sid, et val­la­va­ne­ma rah­vaal­ga­tus­lik um­bu­sal­da­mi­ne, mil­le­le on all­kir­ja and­nud 103 ela­nik­ku, ei saa jää­da vo­li­ko­gus kä­sit­le­ma­ta.

Veeb­rua­ris al­ga­ta­sid 103 val­lae­la­nik­ku, kel­lest Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud on 97, rah­vaal­ga­tu­se kor­ras eel­nõu val­la­va­nem Raul Sie­mi um­bu­sal­da­mi­seks, sest leid­sid, et te­ma te­ge­vus ei vas­ta val­la­ko­da­ni­ke oo­tus­te­le ja pär­sib val­la ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­gut. Nad ei ol­nud ra­hul, et val­la­va­lit­sus ei ar­ves­ta­nud ela­ni­ke mär­kus­te ja et­te­pa­ne­ku­te­ga ning väl­jas­tas Aru­kü­la era­ma­ja­de piir­kon­nas asu­va­le Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed kuue kor­te­ri­ga ela­mu püs­ti­ta­mi­seks. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma vas­tas eel­nõu esi­ta­ja­te­le, et ela­ni­kel ei ole õi­gus vo­li­ko­gus val­la­va­ne­ma­le um­bu­sal­du­se aval­da­mist al­ga­ta­da, see on vo­li­ko­gu ai­nu­pä­de­vu­ses.

Vo­li­ko­gu liik­med, kes val­la­va­ne­ma­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se al­ga­ta­sid, põh­jen­da­sid, et nen­de hin­nan­gul on läi­nud va­les­ti Su­vi­la tn 24c pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te prot­ses­si­juh­ti­mi­ne, mil­le eest vas­tu­tab val­la­va­nem Raul Siem. Nad leid­sid, et val­la­ko­da­nik­ke puu­du­ta­va­tes kii­rus­ta­des teh­tud ot­sus­tes po­le ela­nik­ke si­su­li­selt kuu­la­tud: „Või­mu­lii­du koa­lit­sioo­ni­kok­ku­lep­pe ko­ha­selt luuak­se val­las hea koos­töö val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se va­hel, pa­nus­ta­tak­se val­la po­si­tiiv­ses­se mai­ne­ku­jun­dus­se, ol­lak­se val­lae­lu kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel paind­li­kud ja kaa­sa­tak­se kü­la­lii­ku­mi­sed ja ko­da­ni­kuü­hen­du­sed se­ni­sest enam vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se te­ge­vus­tes­se ning toe­ta­tak­se ko­ha­lik­ku iden­ti­tee­ti ja pü­sie­la­ni­ke va­ja­du­sest läh­tu­vaid ko­da­ni­kual­ga­tu­si. Val­la­va­lit­su­se ja ko­da­ni­ke vas­tas­seis on aga tä­na­seks jõud­nud punk­ti, kus meie oma val­la ela­ni­kud on läi­nud val­la vas­tu koh­tus­se.“

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad soo­vi­sid, et vo­li­ko­gu an­naks hin­nan­gu val­la­va­ne­ma töö­le Aru­kü­la Su­vi­la tä­nav 24c kaa­su­se juh­ti­mi­sel ja prob­lee­mis­ti­ku la­hen­da­mi­sel.

Te­gu oli tei­se jär­jes­ti­ku­se um­bu­sal­du­se al­ga­ta­mi­se­ga. Eel­mi­se um­bu­sal­du­sa­val­du­se esi­ta­sid va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald esin­da­jad val­la­va­nem Raul Sie­mi­le veeb­rua­ris. Sel­les mär­gi­ti, et vo­li­ko­gu­le po­le esi­ta­tud ju­ba eel­mi­sel aas­tal lu­ba­tud kaa­sa­jas­ta­tud aren­gu­ka­va ega uue tee­hoiu­ka­va eel­nõud, sa­mu­ti hei­de­ti et­te val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke pi­de­vat va­he­tu­mist ning se­da, et val­la­va­lit­su­se olu­li­sed ame­ti­ko­had on täit­ma­ta. Um­bu­sal­du­sa­val­dus ei leid­nud vo­li­ko­gu toe­tust – sel­le poolt olid 14. märt­sil 7, vas­tu 9 ja era­poo­le­tu 1 lii­ge.

Val­la­va­nem: um­bu­sal­du­savaldu­se põh­ju­sed on po­lii­ti­li­sed
31. märt­si hom­mi­ku­poo­li­kul toi­mu­nud is­tun­gist sai osa võt­ta ka Zoo­mi kau­du, kuid suu­rem osa vo­li­ko­gu­liik­me­test olid val­la­ma­ja saa­lis ko­hal.

Is­tun­gi al­gu­ses soo­vis And­re Sepp tea­da, mis põh­jus­tas era­kor­ra­li­se is­tun­gi kok­ku­kut­su­mi­se, kui­gi ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se jär­gi me­net­le­tak­se um­bu­sal­du­sa­val­dust vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil – eel­mi­sel is­tun­gil mää­ra­ti toi­mu­mi­sa­jaks 11. ap­rill.

Vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut vas­tas, et ühel nel­jan­di­kul vo­li­ko­gu liik­me­test on õi­gus te­ha et­te­pa­nek kut­su­da kok­ku vo­li­ko­gu era­kor­ra­li­ne istung ning se­da on teh­tud.

„Kui meil on val­la­va­ne­ma­le vä­ga suu­red oo­tu­sed, siis pea­me tal­le ta­ga­ma ka töö­ra­hu. Töö­ta­mi­ne olu­kor­ras, kus ei tea, kas sul hom­me on veel töö­koht ole­mas või ei, kaht­le­ma­ta sel­le­le kaa­sa ei ai­ta,“ lau­sus ta.

Raul Siem üt­les um­bu­sal­du­s-a­val­dust kom­men­tee­ri­des, et tei­ne jär­jes­ti­ku­ne um­bu­sal­du­s­aval­dus val­la­va­ne­ma­le on ilm­sel­ge märk sel­lest, et opo­sit­sioo­nis ole­vad vo­li­ko­gu­liik­med on loo­bu­nud koos­tööst koa­lit­sioo­ni­ga.

„Te­kib kü­si­mus, mi­da peak­sid sel­lest ar­va­ma opo­sit­sioo­ni­saa­di­ku­te va­li­jad. Vo­li­kok­ku va­li­tak­se ini­me­sed te­ge­ma tööd, mit­te tööd ja aren­gut ta­kis­ta­ma,“ üt­les val­la­va­nem ning li­sas, et küll va­li­jad se­da järg­mis­tel ko­ha­li­ke va­li­mis­te ajal mä­le­ta­vad ning kui ei mä­le­ta, saab meel­de tu­le­ta­tud.

Raul Siem mär­kis, et um­bu­sal­du­sa­val­du­se al­ga­ta­mi­ne po­le ajen­da­tud si­su­li­sest prob­lee­mist, vaid teh­tud po­lii­ti­lis­tel kaa­lut­lus­tel, ku­na tal­le hei­de­tak­se et­te Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te prot­ses­si juh­ti­mist. Ta aval­das imes­tust, et se­da tee­vad staažikad vo­li­ko­gu­liik­med, kes peak­sid ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se toi­mi­mi­sest oma­ma põh­ja­lik­ke tead­mi­si, kuid ei tea, et pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si me­net­le­ti ava­li­ku me­net­lu­se põ­hi­mõ­te­te, mit­te prot­ses­si juh­ti­mi­se kui juh­ti­mi­sinst­ru­men­di põ­hi­mõ­te­te ko­ha­selt. Ta pak­kus, kui on va­ja, võib opo­sit­sioo­ni liik­me­te­le ava­li­ku me­net­lu­se põ­hi­mõt­teid veel sel­gi­ta­da.

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad: ka meie va­li­jad on ra­hu­lo­le­ma­tud
Tii­na Rüh­ka üt­les, et um­bu­sal­du­sa­val­du­ses väl­jen­da­tu ei ole ai­nult sel­le­le al­la­kir­ju­ta­nud 7 liik­me ar­va­mus. Ta sel­gi­tas, et nad on suu­re gru­pi va­li­ja­te esin­da­jad ning va­li­jad on kor­du­valt öel­nud, kui teil po­le jõu­du as­ju pöö­ra­ta, siis aval­da­ge oma meel­sust.

„Meel­su­se aval­da­mi­seks on­gi meil seits­mel ai­nu­ke või­ma­lus öel­da oma um­bu­sal­du­s-
a­val­du­se­ga, et me ei ole juh­ti­mi­se­ga ra­hul,“ sõ­nas Tii­na Rüh­ka ning kin­ni­tas, et ra­hu­lo­le­ma­tud on ka suur osa nei­le va­li­mis­tel hää­le and­nu­test.

And­re Sepp rää­kis, et üks­ki um­bu­sal­du­sa­val­dus ei ole teh­tud kel­le­gi töö­ra­hu häi­ri­mi­seks. Ta ni­me­tas val­la­va­ne­ma­le esi­ta­tud esi­me­se um­bu­sal­du­sa­val­du­se pea­põh­ju­se­na val­la aren­gut suu­na­va­te uuen­da­tud do­ku­men­ti­de puu­du­mist. Avalduse­le al­la­kir­ju­ta­nu­te hin­nan­gul on val­la areng jää­nud seis­ma, nad näe­vad, et val­la­va­nem on vo­li­ko­gu­le esi­ta­nud roh­kem aval­du­si val­la­va­lit­su­se liik­me­te väl­ja­va­he­ta­mi­seks, kui on val­la­va­lit­sus keh­tes­ta­nud de­tailp­la­nee­rin­guid.

Tei­se um­bu­sal­du­sa­val­du­se koh­ta lau­sus And­re Sepp, et al­ga­ta­ja­te­ga sar­na­selt ar­va­sid 103 rah­vaal­ga­tus­li­ku­le eel­nõu­le al­la­kir­ju­ta­nut, kel­lest 97 Raa­si­ku on val­la ko­da­ni­kud. See on üs­na suur osa val­la ela­nik­kon­nast, tõ­des ta ning ar­vas, et nen­de all­kir­ju ei saa liht­salt ka­le­vi al­la pan­na.

Ta nen­tis, et ka keh­tiv õi­gus, mil­le­le val­la­va­nem on pi­de­valt vii­da­nud, on üles ehi­ta­tud kaa­sa­mi­se­le ja dia­loo­gi pi­da­mi­se­le, mi­da oo­da­tak­se nii vo­li­ko­gult kui val­la­va­lit­su­selt. Ta mär­kis veel, et ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad ini­me­sed pa­nus­ta­vad oma isik­lik­ku ae­ga ja tead­mi­si ning kui ko­mis­jo­ni­des tõs­ta­ta­tak­se prob­lee­me ja te­hak­se ot­su­seid, tu­leks nei­le vas­ta­ta ja põh­jen­da­da, kas nen­de ot­su­seid ar­ves­ta­ti või mit­te: „Ar­van, et 3. jaa­nua­ri ko­mis­jo­ni koo­s-
o­le­kul ot­sus­ta­tud et­te­pa­nek val­la­va­lit­su­se­le (vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jon soo­vi­tas val­la­va­lit­su­sel võt­ta ta­ga­si kor­ral­dus Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le 6 kor­te­ri­ga ela­mu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te mää­ra­mi­se koh­ta – toim) jäi si­su­li­selt vas­tu­se­ta.“

And­re Sepp tõ­des, et sel­le, kui­võrd on Su­vi­la tä­nav 24 kaa­su­ses õi­gus­lik­ku rik­ku­mist, sel­gi­tab väl­ja ko­hus, kuid um­bu­sal­du­se si­su on, et Raa­si­ku val­las ei soo­vi­ta nä­ha sel­list prot­ses­si­juh­ti­mist: „Ini­me­sed on sel­gelt väl­jen­da­nud oma nör­di­must ja ra­hu­lo­le­ma­tust, nii na­gu ka osa vo­li­ko­gu­liik­meid.“

Vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut vas­tas, et just val­la­vo­li­ko­gu ei kiit­nud heaks plaa­ni, kui­das val­la­va­lit­sus soo­vis aren­gu­ka­va­ga eda­si min­na – ei soos­tu­nud uue aren­gu­ka­va al­ga­ta­mi­se ega va­na täien­da­mi­se­ga: „Kui te ise ta­kis­ta­te al­ga­tus­te ede­ne­mist ja pä­rast üt­le­te, et aval­da­si­te sel­le­pä­rast um­bu­sal­dust, siis mi­nu mee­lest on see na­tu­ke kiu­su moo­di.“

Maar­ja Si­kut aval­das imes­tust, et eel­mi­se­le um­bu­sal­du­s-a­val­du­se­le al­la­kir­ju­ta­nu­te seas on ka val­la­va­lit­su­se tee­ko­mis­jo­ni lii­ge, kes on ol­nud nõus, et esial­gu kin­ni­ta­tak­se ühe aas­ta ka­va, sest pi­ke­maa­ja­li­sem tee­hoiu­ka­va va­jab põh­ja­li­ku­mat eel­tööd.

Tee­hoiu­ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud And­res Kal­las­te vas­tas, et esi­tas ko­mis­jo­ni­le tee­hoiu­ka­va uuen­da­mi­se pro­jek­ti ok­toob­ris, kuid see po­le ku­sa­gi­le jõud­nud, tee­hoiu­ka­va koos­ta­mi­se­ga po­le eda­si lii­gu­tud.

Um­bu­sal­dus jäi ena­mu­se toe­tu­se­ta
And­re Sepp soo­vis tea­da, kas ju­hul, kui Aru­kü­la Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le 6 kor­te­ri­ga ela­mu ra­ja­mi­seks esi­ta­tak­se ehi­tus­loa taot­lus, val­la­va­lit­sus keh­ti­vast õi­gu­sest läh­tu­valt väl­jas­tab sel­le või ei väl­jas­ta­ta en­ne, kui koh­tu­me­net­lus lõp­pe­nud.

Val­la­va­nem Raul Siem vas­tas, et taot­lus­te ja aval­dus­te me­net­le­mi­sel läh­tu­tak­se keh­ti­vast õi­gu­sest. Ta sel­gi­tas, et kü­si­mus ei ole sel­les, kas val­la­va­nem või val­la­va­lit­sus mi­da­gi ar­vab või kee­gi sub­jek­tiiv­selt ot­sus­tab: „See ei ole õi­gus­pä­ra­ne käi­tu­mi­ne. Ma ei saa to­le­ree­ri­da prak­ti­kat, kus val­la­ko­da­ni­kud pöör­du­vad val­la­va­lit­su­se poo­le taot­lus­te­ga ning ku­na on kõhk­lu­sed ja kaht­lu­sed, siis me se­da ei me­net­le, jä­ta­me ot­sus­ta­ma­ta või lük­ka­me ot­sus­ta­mi­se ku­sa­gi­le tu­le­vik­ku.“

Val­la­va­nem li­sas, et val­la­va­lit­su­se te­ge­vus peab ole­ma kõi­gi jaoks ühe­tao­li­ne, see ta­gab õi­gus­kind­lu­se ja aru­saa­mi­se val­la toi­mi­mi­se põ­hi­mõ­te­test.

And­re Sepp kü­sis uues­ti, kas val­la­va­lit­sus väl­jas­tab Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le ehi­tus­loa ning vo­li­ko­gu peab ar­ves­ta­ma sel­le­ga, et seal on hoo­ne püs­ti en­ne, kui esi­me­se, tei­se, või­b-ol­la ka kol­man­da ast­me ko­hus lan­ge­ta­vad ot­su­se.

Raul Siem vas­tas, et tal­le tea­dao­le­valt on koh­tu poo­le pöör­du­nud isi­kud soo­vi­nud es­mast, ehi­tus­loa väl­jas­ta­mist pii­ra­vat õi­gus­kait­set, kuid ko­hus keel­dus sel­le and­mi­sest: „See tä­hen­dab, et val­la­va­lit­su­sel puu­dub iga­su­gu­ne õi­gus­lik alus, mis puu­du­tab se­da koh­tu­me­net­lust, keel­du­da ehi­tus­loa me­net­le­mi­sest.“

Vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad liik­med Ka­di Tam­ma­ru ja Avo Möls pi­da­sid veid­raks, et um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad ei oo­da­nud ära koh­tu ot­sust, kas val­la­va­lit­sus on Su­vi­la tä­nav 24c kaa­su­ses tei­nud mi­da­gi va­les­ti või ei.

Tii­na Rüh­ka et­te­pa­ne­kul oli um­bu­sal­dus­hää­le­tus ni­me­li­ne. Val­la­va­ne­ma­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se poolt olid Ma­rian­ne Põld, And­res Kal­las­te, Tii­na Rüh­ka, And­re Sepp, Lau­ri Bet­lem ja Mih­kel Must, vas­tu olid Ka­di Tam­ma­ru, Maar­ja Si­kut, Avo Möls, Priit Peb­sen, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Kris­ti Va­der, Re­ne Lill, Ralf Rist­hein, Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ja Ga­ri­na Too­min­gas. Is­tun­gil ei osa­le­nud Ivar Vil­berg.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­ko­mis­jon
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­la­selt­si­de­le 15 860 eu­rot