Raa­si­ku val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­ne kuk­kus lä­bi

147
Raasiku val­la­va­nem RAUL SIEM.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil esi­tas opo­sit­sioon val­la­va­ne­ma­le uue um­bu­sal­du­sa­val­du­se.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu tei­si­päe­va, 14. märt­si istungi päe­va­kor­ras oli val­la­va­nem Raul Sie­mi­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne. Is­tun­gi al­gu­ses and­sid um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad, vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis ole­va va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald 7 vo­li­nik­ku, üle uue um­bu­sal­du­sa­val­du­se val­la­va­ne­ma­le.

Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus sä­tes­tab, kui um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne ei leid­nud vo­li­ko­gu toe­tust, ei saa 3 kuu jook­sul sa­mal põh­ju­sel al­ga­ta­da uut um­bu­sal­du­se aval­da­mist. Ku­na Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­le esi­ta­tud tei­ses um­b­usal­du­sa­val­duses on uued põh­ju­sed, on vo­li­ko­gu järg­mi­se is­tun­gi päe­va­kor­ras taas um­bu­sal­dus­hää­le­tus.

Um­bu­sal­dus jäi vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tu­se­ta
Vo­li­ko­gu 13. veeb­rua­ri is­tun­gil et­te loe­tud um­bu­sal­du­sa­val­du­se val­la­va­nem Raul Sie­mi­le al­ga­ta­sid va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald liik­med And­res Kal­las­te, Ma­rian­ne Põld, Tii­na Rüh­ka, And­re Sepp, Lau­ri Bet­lem, Ivar Vil­berg ja Mih­kel Must. Nad heit­sid et­te, et Raul Sie­mi ju­hi­tud val­la­va­lit­sus on vo­li­ko­gu­le esi­ta­nud vas­ta­kaid sei­su­koh­ti uue tee­hoiu­ka­va koos­ta­mi­seks. Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses on kir­jas, et vo­li­ko­gu 10. mai 2022 is­tun­gil lu­bas val­la­va­nem Raul Siem, et tee­hoiu­ka­vast väl­ja jää­nud teed vaa­da­tak­se üle au­gus­tis uue tee­hoiu­ka­va me­net­le­mi­se käi­gus. Sep­temb­ris võt­tis val­la­va­nem ta­ga­si muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku, mis si­sal­das vaid ühe aas­ta tee­hoiu­ka­va, kuid 1. veeb­rua­ril esi­tas taas tee­hoiu­ka­va muu­da­tu­sed vaid käe­so­le­va aas­ta koh­ta. Sel­le­ga ei ole val­la­va­nem um­bu­sal­du­se al­ga­ta­ja­te hin­nan­gul pi­da­nud kin­ni eel­ne­vast lu­ba­du­sest esi­ta­da uus, vä­he­mat 4 aas­tat et­te pla­nee­riv tee­hoiu­ka­va.

Tei­ne et­te­hei­de oli, et mul­lu 14. juu­ni is­tun­gil lu­bas Raul Siem, et val­la­va­lit­sus hak­kab väl­ja töö­ta­ma Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va 2018-2028 kaa­sa­jas­ta­mi­se et­te­pa­ne­kuid, kuid neist po­le se­ni ol­nud roh­kem kuul­da. Um­bu­sal­da­mi­se kol­man­da põh­ju­se­na ni­me­ta­sid al­ga­ta­jad pi­de­vat se­ga­dust per­so­na­li komp­lek­tee­ri­mi­se­ga – pal­jud amet­ni­kud on va­he­tu­nud, olu­li­sed ame­ti­ko­had val­la­va­lit­su­ses on täit­ma­ta.

Val­la­va­nem Raul Siem tä­nas en­ne eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil toi­mu­nud um­bu­sal­dus­hää­le­tust sel­le al­ga­ta­jaid ja sõ­nas, et nii­su­gu­sed aval­du­sed tee­vad elu põ­ne­va­maks. Ta rää­kis, et um­bu­sal­du­sa­val­dus on vo­li­ko­gu ai­nu­laad­ne tööinst­ru­ment, mil­le pu­hul ei oma täht­sust, mi­da aval­dus­se kir­ju­ta­tak­se – sin­na võib joo­nis­ta­da lil­li või leh­ma­pil­di – olu­li­ne on üks­nes see, kas um­bu­sal­du­se aval­da­mi­seks va­ja­li­kud hää­led on koos. Raul Siem mär­kis, um­bu­sal­du­sa­val­dust ot­sus­tas kom­men­tee­ri­da, et mit­te las­ta heal aval­du­sel rais­ku min­na.

„Mi­nu jaoks on mõ­ne­võr­ra kum­mas­tav, et et­te hei­de­tak­se nii tee­hoiu­ka­va kui ka aren­gu­ka­va,“ sõ­nas ta.

Val­la­va­nem sel­gi­tas, et tee­hoiu­ka­va­ga seon­du­vaid kü­si­mu­si on vä­ga põh­ja­li­kult aru­ta­nud val­la­va­lit­su­se tee­hoiu­ko­mis­jon, ka on neid kä­sit­le­tud vo­li­ko­gus ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des. Ta li­sas, et tee­hoiu­ko­mis­jo­ni lii­ge And­res Kal­las­te on tei­nud et­te­pa­ne­ku muu­ta tee­hoiu­ka­va lä­bi­paist­va­maks, et see ei oleks po­lii­ti­li­se ma­ni­pu­lat­sioo­ni inst­ru­ment, vaid kõi­gi­le oleks aru­saa­dav, mil­lal min­gid in­ves­tee­rin­gud tea­tud tee­de­ni jõua­vad. See oli val­la­va­ne­ma hin­nan­gul vä­ga hea et­te­pa­nek, ka tee­hoiu­ko­mis­jon kii­tis heaks, kuid nüüd on et­te­pa­ne­ku te­gi­ja kir­ju­ta­nud al­la um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le.

Val­la aren­gu­ka­va­ga puu­du­ta­vaid et­te­hei­teid kom­men­tee­ris val­la­va­nem: „Mind häi­rib, et um­bu­sal­du­sa­val­du­ses esi­ta­tak­se mit­te liht­salt su­va­list ju­tu­va­da – võib ka se­da esi­ta­da – aga ilm­sel­geid va­le­väi­teid ja see ei ole akt­sep­tee­ri­tav.“

Ta põh­jen­das, et sü­gi­sel aru­ta­ti nii ko­mis­jo­ni­des kui vo­li­ko­gus vä­ga põh­ja­li­kult aren­gu­ka­va ja sel­le uues­ti ava­mist. Ku­na aren­gu­ka­va üks suu­ri­ma­test lõi­ku­dest puu­du­tab ha­ri­dus­vald­kon­da, on Raul Sie­mi sõ­nul olu­li­ne, et ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­jal oleks samuti ol­nud pii­sav aeg aren­gu­ka­va ha­ri­dus­tööd puu­du­ta­va­tes kü­si­mus­tes kaa­sa rää­ki­da. Uus osa­kon­na­ju­ha­ta­ja on ame­tis ol­nud vei­di üle ka­he kuu, see on val­la­va­ne­ma hin­nan­gul mõist­lik aeg, et saa­da na­tu­ke­ne­gi aim­dust, mis val­la ha­ri­dus­maas­ti­kul on toi­mu­mas.

Et­te­hei­det val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke pi­de­va va­he­tu­mi­se ja sel­le koh­ta, et olu­li­sed ame­ti­ko­had on täit­ma­ta, ni­me­tas val­la­va­nem aru­saa­ma­tuks: „Me tões­ti näe­me pä­ris pal­ju vae­va, et vald ei oleks enam nii õhu­ke, et kui kee­gi hai­geks jääb, siis ku­ku­me põl­vi­li mut­ta. Me tee­me pä­ris kõ­vas­ti tööd, et ini­me­si siia mee­li­ta­da. Us­ku­ge mind, see po­le liht­ne, see on vä­ga tõ­si­ne töö ja rää­ki­da pi­de­vast se­ga­du­sest per­so­na­li komp­lek­tee­ri­mi­se­ga on peh­melt öel­des nae­ru­väär­ne jutt.“

Um­bu­sal­du­se üks al­ga­ta­jaid Tii­na Rüh­ka sel­gi­tas, et al­la­kir­ju­ta­nu­te poo­le on pöör­du­nud ini­me­sed, kes on öel­nud, et nei­le tea­tud as­jad ei so­bi, ning on kü­si­nud, miks nad vo­li­ko­gus mi­da­gi et­te ei võ­ta. Ta li­sas, et um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad jul­ge­vad öel­da, mis nei­le val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­ses ei so­bi.

Ivar Vil­berg tõi näi­te, et eel­mi­sel aas­tal üt­les val­la­va­nem, et tee­hoiu­ka­vas ol­nud Lam­mas­saa­re teed ei saa kor­da te­ha ning te­gi et­te­pa­ne­ku lü­ka­ta see järg­mis­se aas­tas­se. Kui veeb­rua­ris esi­ta­ti uus tee­hoiu­ka­va, ei ol­nud Lam­mas­saa­re teed enam tä­na­vus­te in­ves­tee­rin­gu­te ni­me­kir­jas.

„Mi­na näen, et kui mi­da­gi lu­ba­tak­se, siis se­da ka te­hak­se,“ põh­jen­das ta um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le al­la­kir­ju­ta­mist.

Val­la­va­nem Raul Sie­mi­le umb­u­sal­du­se aval­da­mi­se poolt olid opo­sit­sioo­ni­li­se va­li­mis­lii­du 7 esin­da­jat, vas­tu 9 koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vat vo­li­ko­gu­lii­get, ük­sik­kan­di­daa­di­na vo­li­kok­ku va­li­tud Ga­ri­na Too­min­gas jäi era­poo­le­tuks.

Rah­vaal­ga­tu­se ajel uus um­bu­sal­du­sa­val­dus
14. märt­si is­tun­gi al­gu­ses lu­ges Ma­rian­ne Põld et­te va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald 7 liik­me al­ga­ta­tud uue um­bu­sal­du­sa­val­du­se val­la­va­nem Raul Sie­mi­le. Sel­les tea­ta­vad nad, et vo­li­ko­gu ja sel­le liik­me­te poo­le on pöör­du­nud ko­da­ni­kud, kes soo­vi­sid rah­vaal­ga­tus­li­kus kor­ras al­ga­ta­da vo­li­ko­gu eel­nõud val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­seks.

Veeb­rua­ris al­ga­ta­sid 103 val­lae­la­nik­ku rah­vaal­ga­tu­se kor­ras eel­nõu val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­seks, sest leid­sid, et te­ma te­ge­vus ei vas­ta val­la­ko­da­ni­ke oo­tus­te­le ja pär­sib val­la ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­gut. Nad ei ol­nud ra­hul, et val­la­va­lit­sus ei ar­ves­ta­nud ela­ni­ke mär­kus­te ja et­te­pa­ne­ku­te­ga ning väl­jas­tas Aru­kü­la era­mu­te piir­kon­nas asu­va­le Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed 6 kor­te­ri­ga ela­mu püs­ti­ta­mi­seks. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma vas­tas eel­nõu esi­ta­ja­te­le, et se­da ei ole või­ma­lik me­net­le­da, sest val­la­va­ne­ma­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne on vo­li­ko­gu ai­nu­pä­de­vu­ses ning val­lae­la­ni­kel ei ole õi­gust se­da vo­li­ko­gus al­ga­ta­da.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil um­bu­sal­du­se al­ga­ta­nud 7 vo­li­ko­gu­lii­get põhjenda­sid, et val­la­va­ne­ma rah­vaal­ga­tus­lik um­bu­sal­da­mi­ne, mil­le­le on all­kir­ja and­nud 103 ela­nik­ku (val­la­sek­re­tä­ri sõ­nul ei ole neist 6 Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud – toim), ei saa jää­da vo­li­ko­gus kä­sit­le­ma­ta.

„Meie, al­la­kir­ju­ta­nu­te, hin­nan­gul on läi­nud va­les­ti Su­vi­la tn 24c pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te prot­ses­si­juh­ti­mi­ne, mil­le eest vas­tu­tab ame­tis­se va­li­tud val­la­va­nem Raul Siem,“ tea­ta­sid nad.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le al­la­kir­ju­ta­nud leid­sid, et val­la­ko­da­nik­ke puu­du­ta­va­tes, kii­rus­ta­des ning lä­bi­mõt­le­ma­ta teh­tud ot­sus­tes po­le ela­nik­ke si­su­li­selt kuu­la­tud: „Või­mu­lii­du koa­lit­sioo­ni­kok­ku­lep­pe ko­ha­selt luuak­se val­las hea koos­töö val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se va­hel, pa­nus­ta­tak­se val­la po­si­tiiv­ses­se mai­ne­ku­jun­dus­se, ol­lak­se val­lae­lu kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel paind­li­kud ja kaa­sa­tak­se kü­la­lii­ku­mi­sed ja ko­da­ni­kuü­hen­du­sed se­ni­sest enam vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se te­ge­vus­tes­se ning toe­ta­tak­se ko­ha­lik­ku iden­ti­tee­ti ja pü­sie­la­ni­ke va­ja­du­sest läh­tu­vaid ko­da­ni­kual­ga­tu­si. Val­la­va­lit­su­se ja ko­da­ni­ke vas­tas­seis on aga tä­na­seks jõud­nud punk­ti, kus meie oma val­la ela­ni­kud on läi­nud val­la vas­tu koh­tus­se.“

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad Tii­na Rüh­ka, Ma­rian­ne Põld, And­re Sepp, Ivar Vil­berg, Lau­ri Bet­lem, Mih­kel Must ja And­res Kal­las­te soo­vi­sid, et vo­li­ko­gu an­naks hin­nan­gu val­la­va­ne­ma töö­le Aru­kü­la Su­vi­la tä­nav 24c kaa­su­se juh­ti­mi­sel ja prob­lee­mis­ti­ku la­hen­da­mi­sel.

Val­la­va­nem Raul Siem kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et al­ga­ta­tud um­bu­sal­dus näi­tab, opo­sit­sioo­ni­liik­med pole mõist­nud õi­gus­rii­gi põ­hi­mõ­tet ning püüa­vad um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se kau­du mõ­ju­ta­da val­la­va­lit­sust te­ge­ma ot­su­seid po­lii­ti­lis­tel kaa­lut­lus­tel, mit­te keh­ti­vat õi­gust ar­ves­ta­des.

Um­bu­sal­dus­hää­le­tus on ap­ril­li­kuu is­tun­gi päe­va­kor­ras.

Eelmine artikkelAni­ja val­las uus ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list
Järgmine artikkelAni­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list on MAR­TIN MÄND­LA