Raa­si­ku val­la­va­lit­sus taot­leb rii­gi­tee­le liik­lus­mär­ke

52
Raasiku vallamaja

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saa­tis trans­por­dia­me­ti­le et­te­pa­ne­ku suu­na­ta ras­ke­veo­kid ära kur­vi­li­selt Tõ­hel­gi teelt, mi­da ka­su­ta­tak­se Aru­kü­la ja Raa­si­kut va­he­li­se ot­se­tee­na Pe­nin­git lä­bi­ma­ta, ning te­gi ka et­te­pa­ne­ku pii­ra­ta sel­lel teel möö­da­sõi­du­või­ma­lu­si.

Kir­ja­lik­ku et­te­pa­ne­kut põh­jen­da­ti, et pä­rast Aru­kü­last Pe­nin­gi­le ja sealt Raa­si­ku­le vii­va­te rii­gi­tee­de re­konst­ruee­ri­mist on nen­del sõit­mi­ne pa­rem, sa­mas ot­se­tee Tõ­hel­gi kau­du on kit­sas ja kur­vi­li­ne ning kur­vi­de ja künk­li­ku rel­jee­fi tõt­tu on suur osa teest pii­ra­tud näh­ta­vu­se­ga.

„Eri­ti halb on olu­kord soo­jal ajal, kui seal sõi­da­vad ko­ha­lik­ke olu­sid tead­ma­ta jalg­rat­tu­rid-tu­ris­tid, kes ar­va­vad, et see on vaik­ne kü­la­va­he­tee,“ on kir­jas.

Trans­por­dia­me­ti­le te­hak­se ka et­te­pa­nek kaa­lu­da Tõ­hel­gi ot­se­tee ja Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee ris­tu­mis­ko­ha juu­res asu­va kur­vi tä­his­ta­mist hoia­tus­mär­gi­ga „Va­nu­rid“, sest seal lii­gu­vad teel sa­ge­li ea­kad ja lap­sed.

Veel soo­vis val­la­va­lit­sus, ku­na Aru­kü­la poolt Pe­nin­gi­le sõi­tes ei ole rii­gi­maan­tee ää­res pä­rast tee re­konst­ruee­ri­mist enam liik­lus­mär­ki, mis lu­bas piir­kii­rust 50ki­lo­meet­rit tun­nis, võiks ohu­tu­se ta­ga­mi­seks pai­gal­da­da tee äär­de hoia­tus­mär­gi „An­na teed“, mis an­nab ju­hi­le tea­da, et 200 meet­ri pä­rast on ris­tu­mi­ne pea­tee­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­la au­ko­da­ni­ku tii­tel pos­tuum­selt AND­RUS OLES­KI­LE
Järgmine artikkelRahu­lo­lu-uu­ring Kuu­sa­lu val­las