Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kü­sib ta­ga­si­si­det dis­tant­sõp­pe koh­ta

60
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saa­tis koo­li­de-las­teae­da­de kau­du lap­se­va­ne­ma­te­le kü­sit­lus­le­he, mil­les pa­lub nen­de hin­nan­guid ning ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid dis­tant­sõp­pe koh­ta val­la koo­li­des ning las­teae­da­de te­ge­vu­se koh­ta pii­ran­gu­te ajal.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et on lap­se­va­ne­ma­telt kuul­nud ha­ri­du­sa­su­tus­te töö koh­ta ko­roo­na­vii­ru­se tin­gi­mus­tes eri­ne­vaid ar­va­mu­si – mõ­ned kii­da­vad vä­ga, mõ­ned po­le ra­hul. Ku­na pii­ran­gud keh­ti­vad veel vä­he­malt 25. ap­ril­li­ni, ot­sus­ta­ti ta­ga­si­si­det kü­si­da kõi­gilt va­ne­ma­telt.

„Pea­le sel­le, et prae­gu­ne olu­kord on suu­ren­da­nud va­ne­ma­te, õpe­ta­ja­te, tu­gis­pet­sia­lis­ti­de ja teis­te koor­must, te­ki­ta­nud li­sa­pin­geid, pan­nud mõ­ni­kord ehk ise­gi vä­si­mu­sest või mee­le­hei­test nut­ma, on sel ajal ol­nud kind­las­ti ka põh­ju­seid rõõ­mus­ta­mi­seks. See­tõt­tu kut­su­me las­teaia- ja koo­li­las­te va­ne­maid üles and­ma ta­ga­si­si­det pii­ran­gu­teaeg­se­le töö­kor­ral­du­se­le meie las­teae­da­des, koo­li­des, hu­vi­koo­lis, mär­ka­ma õpe­ta­jat ja te­ma pin­gu­tu­si iga­päe­va­töös, va­ja­du­sel juh­ti­ma tä­he­le­pa­nu kit­sas­koh­ta­de­le ning ja­ga­ma oma mõt­teid ja et­te­pa­ne­kuid,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Kü­sit­lus­leh­te saab täi­ta ka Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se Fa­ce­boo­ki le­hel asu­va lin­gi kau­du. Pa­lu­tak­se vas­ta­ta, mis on va­ne­mat või te­ma lap­si dis­tant­sõp­pe ja pii­ran­gu­te pe­rioo­dil rõõ­mus­ta­nud ja mis kur­vas­ta­nud, mil­le­ga ol­lak­se ra­hul, mil­le­ga mit­te. Oo­da­tak­se ka et­te­pa­ne­kuid, mil­li­sed te­ge­vu­sed toe­tak­sid sel ajal lap­se­va­ne­mad ja te­ma las­te pa­re­mat toi­me­tu­le­kut.

Sa­mal kü­sit­lus­le­hel saab pak­ku­da kan­di­daa­te Ees­ti Aas­ta Õpe­ta­ja 2021 tiit­li­le: „Se­ni on neid esi­ta­nud val­la­va­lit­sus, esi­ta­me ka sel aas­tal, kuid kü­si­me lap­se­va­ne­ma­te et­te­pa­ne­kuid. Prae­gu­ne aeg on kind­las­ti and­nud või­ma­lu­se mär­ga­ta õpe­ta­jaid, kes on vä­ga leid­li­kud ning pin­gu­ta­nud, et te­ha ka dis­tant­sõp­pe ajal põ­ne­vaid tun­de, suut­nud õpi­la­si ak­tiiv­selt te­ge­vus­tes­se haa­ra­ta. Tean näi­teks, et meie val­la lap­sed oo­ta­vad vä­ga muu­si­ka­tun­de. Võib ju mõel­da, et muu­si­ka­tun­nid ei ole dis­tant­sõp­pe ajal nii olu­li­sed, sa­mas ai­ta­vad need prae­gu hoi­da las­te mee­leo­lu üle­val ja vaim­set ter­vist kor­ras.“

Ta­ga­si­si­det val­la ha­ri­du­se­lu koh­ta ko­roo­na-ajal ning aas­ta õpe­ta­ja kan­di­daa­te oo­da­tak­se ku­ni 9. ap­ril­li­ni: „Tee­me vas­tus­test kok­ku­võt­teid, aru­ta­me koo­li­de ja las­teae­da­de juh­ti­de­ga, mil­li­sed on meie kit­sas­ko­had, mil­li­sed suu­ri­mad kor­da­mi­ne­kud. Usun, et iga­le õpe­ta­ja­le on suur tun­nus­tus, kui va­ne­mad te­ma tööd esi­le tõs­ta­vad. See mõ­jub ehk kol­lee­gi­de­le in­nus­ta­valt. Kok­ku­võ­tet kü­sit­lu­sest ja­ga­me ka val­la le­hel,“ üt­les ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Eelmine artikkelCovidist Ida-Harjus
Järgmine artikkelTes­ti­mis­buss Keh­ras