Aeg­vii­dus oli Ani­ja val­la kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de ümar­laud

103
Aegviidu Tervisedepoo

Tei­si­päe­val, 28. veeb­rua­ril toi­mus Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poos Ani­ja val­la kü­la­va­ne­ma­te ja ko­gu­kon­na esin­da­ja­te ümar­laud.

„Kut­su­si­me mit­te ai­nult kü­la­va­ne­maid, vaid ka kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de ak­tiiv­se­id ini­me­si. Osa­le­jaid oli ül­la­ta­valt pal­ju, kok­ku oli meid um­bes 30,“ sõ­nas val­la­va­nem Rii­vo Noor, kes an­dis kok­ku­tul­nui­le üle­vaa­te val­la tä­na­vu­sest eel­ar­vest ning tut­vus­tas ka­van­da­ta­vaid in­ves­tee­rin­guid.

Val­la­va­lit­su­se aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa te­gi üle­vaa­te toe­tus­test, mi­da saa­vad val­la-ee­lar­vest kü­la­selt­sid ja tei­sed mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja esin­da­ja Sil­le Noor kõ­ne­les or­ga­ni­sat­sioo­ni plaa­ni­dest ning tut­vus­tas Lea­der prog­ram­mi tu­le­va­si toe­tus­meet­meid, mil­lest on ka kü­la­ko­gu­kon­da­del või­ma­lik ra­ha taot­le­da, ning rääkis, mil­lis­tes koos­tööp­ro­jek­ti­des on neil või­ma­lik osa­le­da.

Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert te­gi üle­vaa­te Ani­ja val­las 2023. aas­tal ka­van­da­ta­va­test kul­tuu­riü­ri­tus­test, tut­vus­tas oma mõt­teid ja plaa­ne. Ta rää­kis ka, et kul­tuu­ri­kes­kus soo­vib te­ha koos­tööd kü­la­selt­si­de­ga ning saab ai­da­ta neid üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel ja rek­laa­mi­mi­sel.

Rii­vo Noo­re sõ­nul oli see­kord­ne kü­la­va­ne­ma­te-ko­gu­kon­na­liid­ri­te kok­ku­saa­mi­ne pi­gem val­la­va­lit­su­se ja asu­tus­te­pool­ne in­fo ja­ga­mi­ne, kuid ümar­laua lõ­pus jäi kõ­la­ma mõ­te, et järg­mi­sel kor­ral võiks ol­la ka nii­öel­da va­ba mik­ro­fon. Siis saak­sid kü­la­de-ko­gu­kon­da­de esin­da­jad rää­ki­da, mil­le­ga on nad oma ko­du­kan­dis te­ge­le­nud, ja­ga­da ko­ge­mu­si ning va­he­ta­da mõt­teid, kas ja kui­das võik­sid oma­va­hel edas­pi­di koos­tööd te­ha.

Pä­rast paa­riaas­tast va­heae­ga kut­sus Ani­ja val­la­va­lit­sus kü­la­va­ne­ma­te ümar­laua taas kok­ku mul­lu no­vemb­ris. Siis saa­di kok­ku Keh­ras val­la­ma­jas, kuid ot­sus­ta­ti, et edas­pi­di võik­sid koh­tu­mi­sed ha­ka­ta toi­mu­ma kord kvar­ta­lis ning val­la eri kü­la­des.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la krii­si­ko­mis­jo­ni uus koos­seis
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus jäi ajutiselt kolmeliikmeliseks