Raa­si­ku kool võ­tab ka­su­tu­se­le vor­mi­müt­si

300
Raa­si­ku koo­li­pe­re sai va­li­da ka­he vor­mi­müt­si va­hel. Üle­kaa­lu­kalt ee­lis­ta­ti pildil parempoolset müt­si, mil­le pea­lael on koo­li lo­go.

Sü­gi­sel koo­li­teed alus­ta­vad 1. klas­si õpi­la­sed saa­vad koo­li­müt­si kin­gi­tu­seks.

Raa­si­ku kool tel­lis ASilt Vel­mard kaks eri ka­van­di­te jär­gi teh­tud koo­li­müt­si, mil­le koh­ta kü­sis ar­va­must nii õpi­las­telt kui koo­li töö­ta­jailt. Sot­siaal­mee­dia kau­du said lem­mi­ku va­li­da ka lap­se­va­ne­mad.

„Vel­mard pak­kus esial­gu joo­nis­te­na väl­ja ne­li-viis va­rian­ti, va­li­si­me neist kaks, mil­le põh­ja teh­ti val­mis vor­mi­müt­sid. Mõ­le­mad olid meie koo­li vär­vi­des, ro­he­li­se ja si­ni­se­ga. Ku­na koo­lis olid siis ai­nult 1.-4. klas­si õpi­la­sed, said vaid ne­mad müt­si­ka­van­deid pä­ri­selt nä­ha ja käe­ga kat­su­da, nei­le vä­ga meel­di­sid, taht­sid müt­sid peas pil­ti te­ha,“ rää­kis Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri.

Val­dav ena­mus vas­ta­nuist ee­lis­tas müt­si, mil­le pea­lael on küm­me aas­tat ta­ga­si lap­se­va­nem Ja­nar Vai­gu teh­tud koo­li­lo­go – val­ge kää­nu­li­ne tee, mil­lest ühel pool on Raa­si­ku val­da süm­bo­li­see­riv ro­he­li­ne värv, tei­sel pool si­ni­ne. Müt­si ser­val on koo­li ni­mi.

Kui se­ni on 1. klas­si õpi­la­sed esi­me­sel koo­li­päe­val val­la­lt süm­bool­se kin­gi­na saa­nud sus­si­ko­ti, siis nüüd soo­vib koo­li­pe­re ha­ka­ta nei­le kin­ki­ma oma koo­li vor­mi­müt­si. Esi­me­sed müt­sid plaa­ni­tak­se kin­ki­da sel sü­gi­sel koo­li­teed alus­ta­va­te­le pois­te­le-tüd­ru­ku­te­le. Di­rek­to­ri sõ­nul peaks teis­tel õpi­las­tel ole­ma edas­pi­di või­ma­lik koo­li­müts os­ta.

Möö­du­nud sü­gi­sest saab Raa­si­ku koo­li õpi­las­te­le tel­li­da OÜst Vor­mi­vab­rik ka koo­li­vor­mi. Va­li­kus on po­lod, triik­sär­gid, ves­tid, kar­di­ga­nid, tek­sa­pük­sid, pi­hikk­lei­did ja pu­sad, noor­mees­te­le-nei­du­de­le lu­ku­ga ja­kid. Ree­li­ka Tu­ri lau­sus, et koo­li­vor­mi ele­men­te kan­na­vad koo­lis roh­kem kui kol­man­dik algk­las­siõ­pi­las­test, va­ne­mad õpi­la­sed ei kan­na peaae­gu üld­se.

„Soo­vi­me, et sü­gi­sest kan­nak­sid koo­li­vor­mi kõik 1.-4. klas­si õpi­la­sed, va­ne­ma­te klas­si­de õpi­las­te­le tee­me ilm­selt veel ühe üle­mi­ne­kuaas­ta, ku­na dis­tant­sõp­pe tõt­tu po­le pal­jud näi­nud koo­li­vor­mi ost­mi­sel mõ­tet, kui laps on suu­re osa õp­peaas­tast ko­dus. Aga loo­da­me, et va­ne­mad os­ta­vad oma las­te­le vä­he­malt to­re­dad koo­li­vor­mi pu­sad, mi­da saab kan­da mu­jal. Neid kan­nab meil ka osa õpe­ta­jaid,“ lau­sus direktor.

Eelmine artikkelLas­teae­da­de tööst ja ko­ha­ta­sust
Järgmine artikkelKol­ga Raa­ma­tuk­lu­bis ERIC STEN­BOC­KI „Ko­gu­tud luu­le­tu­sed“