Raa­si­ku val­la va­baü­hen­du­sed saa­vad toe­tu­se taot­lu­si esi­ta­da 20. sep­temb­ri­ni

184
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas muu­ta täh­tae­ga, mil MTÜd ja spor­dik­lu­bid pea­vad esi­ta­ma taot­lu­sed järg­mi­se aas­ta ee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­seks. Se­ni tu­li sel­leks val­la­va­lit­su­se­le aval­dus esi­ta­da hil­je­malt 1. sep­temb­riks, edas­pi­di 20. sep­temb­riks.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja põh­jen­das, et 1. sep­tem­ber on osu­tu­nud eba­mõist­li­kuks, ku­na su­ve­puh­ku­sed on äs­ja lõp­pe­nud, uus õp­peaas­ta al­les al­gab ning pal­ju­de taot­le­ja­te te­ge­vus ei ole veel jõud­nud ala­ta, rüh­mad on komp­lek­tee­ri­ma­ta, tree­nin­gu-g­raa­fi­kud ei ole pai­gas.

„Aru­ta­si­me, kas oleks või­ma­lik taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­t-
aeg pan­na veel hi­li­se­maks, kuid 20. sep­temb­rist kau­ge­ma­le se­da lü­ka­ta ei saa. Taot­lu­sed peab lä­bi vaa­ta­ma vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon, kel­le et­te­pa­ne­kuid on va­ja tea­da, kui hak­ka­me koos­ta­ma järg­mi­se aas­ta val­laee­lar­vet,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Ku­na taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg lü­ka­ti hi­li­se­maks, lük­kus eda­si ka kuu­päev, mil taot­lu­sed tu­leb esi­ta­da vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­le, see on 1. ok­too­ber. En­ne se­da viib val­la­va­lit­sus lä­bi taot­lus­te teh­ni­li­se kont­rol­li ning va­ja­du­sel kü­sib taot­le­jailt täp­sus­tu­si. Vo­li­ko­gu ko­mis­jon teeb et­te­pa­ne­kud toe­tu­se eral­da­mi­se ja eral­da­ta­va­te toe­tu­se suu­ru­se koh­ta hil­je­malt 15. ok­toob­riks.

Toe­tu­se taot­lu­se­le ei ole enam va­ja li­sa­da taus­tain­fot taot­le­ja ega fi­nants­res­surs­si­de ole­ma­so­lu koh­ta.

„Kui va­ja, saa­me taot­le­jalt in­fot juur­de kü­si­da, toe­tu­se taot­le­mi­se tin­gi­mus­te­na po­le mõist­lik nõu­da MTÜ põ­hi­kir­jast väl­ja­võ­tet, kui se­da on või­ma­lik re­gist­rist vaa­da­ta,“ sel­gi­tas ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Uus kord hak­kab keh­tib sel­lest sü­gi­sest. See tä­hen­dab, et järg­mi­se aas­ta val­laee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­seks ei pea kul­tuu­ri­selt­sid-spor­dik­lu­bid aval­du­si esi­ta­ma tä­na­vu enam 1. sep­temb­riks, vaid neil on sel­leks ae­ga 20. sep­temb­ri­ni.

Eelmine artikkelÜldplaneeringutest
Järgmine artikkelAnija vallavalitsus määras Velko AV nõukogu liikmed