Raa­si­ku val­la Rät­la Kü­la­selts ka­van­dab üle­val­la­list krii­si­koo­li­tust

386
Rät­la kü­la­va­nem ÕN­NE­LA MET­SAORG koos kü­lae­la­ni­ku MER­JE SII­MO­GA, kes hool­dab ja kor­ras­tab kü­lap­lat­si.

„Meil on noor kü­la ja noor­tel on va­ja­dus toi­me­ta­da,“ üt­leb Raa­si­ku val­la Rät­la kü­la­va­nem ÕN­NE­LA MET­SAORG.

Ne­li aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­ta ke­va­del toi­mu­nud ko­gu­kon­na koo­so­le­kul asu­tas kü­la­rah­vas MTÜ Rät­la Kü­la­selts. Sa­mal su­vel kin­ni­ta­tud kü­la aren­gu­ka­vas tõ­de­tak­se, et vii­mas­tel aas­ta­tel on kül­la ko­li­nud noo­ri las­te­ga pe­re­sid ning tä­nu sel­le­le on 52 ela­ni­ku­ga kü­las ela­ni­ke kesk­mi­ne va­nus 36 aas­tat.

„Jä­re­li­kult on meil noor­te kü­la,“ rõõ­mus­tab kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg.

Noo­red on te­ma sõ­nul te­gu­sad ja ta­ha­vad toi­me­ta­da, see­tõt­tu on kir­ju­ta­tud pro­jek­te, et saa­da Raa­si­ku val­laee­lar­ve toe­tu­se­le li­sa. Mul­lu ke­va­del esi­ta­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) pro­jekt „Rät­la kü­la hea­kor­ra ja tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks va­ja­li­kud in­ves­tee­rin­gud“. Saa­dud 2360 eu­ro eest pan­di sü­gi­sel es­malt kü­la kes­ke­le vii­dad, mis ju­ha­ta­vad kü­la­li­sed õi­ge ta­lu­ni.

„Ko­ha­li­ke ela­ni­ke suu­rim va­lu­koht on meie ko­du­tee. Rät­la tee mee­nu­tab suurt ig­re­kit, mil­le üks ha­ru viib dend­ro­par­ki Sma­ragd, tei­ne Su­si­soo tu­ris­mi­tal­lu. Võõ­rad, kes üht või teist koh­ta ot­si­sid, saa­li­sid au­to­de­ga eda­si ja ta­ga­si ning kee­ru­ta­sid tol­mu üles. Ka ope­ra­tiiv- või pos­tiau­to pi­did vae­va nä­ge­ma kui ot­si­sid kel­le­gi elu­koh­ta,“ rää­gib kü­la­va­nem.

Ühi­selt mõel­di väl­ja vii­ta­de ku­jun­dus ja ühes­koos pa­ni kü­la­rah­vas vii­dad ka üles: „Te­ge­li­kult oli­me eel­tin­gi­mu­sed loo­nud ju­ba va­rem, kü­la kes­ke­le pa­ni­me tal­gu­te kor­ras püs­ti vii­da­pos­ti ja vär­vi­si­me kir­juks, sa­mu­ti kor­ras­ta­si­me sel­leks so­bi­va plat­si.“

Õn­ne­la Met­saorg sõ­nab, et tä­nu KO­Pi pro­jek­ti­le sai kü­la­selts uu­si liik­meid, vii­da­post an­dis mär­ku, et kü­las on ak­tiiv­seid ini­me­si ja aval­da­ti soo­vi sa­mu­ti ko­gu­kon­na te­ge­mis­test osa saa­da: „Meie väi­ke­se kü­la koh­ta kolm noor­pe­ret juur­de saa­da on suu­re­pä­ra­ne.“

Kü­la­lis­te „orien­tee­ru­mis­mu­re“ sai la­hen­da­tud, kuid kü­la­rah­vas aval­das soo­vi, et ühe­su­gu­sed vii­dad võik­sid ol­la ka kü­la iga ta­lu juu­res. Kü­la­va­nem mõl­gu­tab mõ­tet taot­le­da sel­leks taas KO­Pi toe­tust.

Vii­dad pol­nud ai­nus, mis Rät­la kü­la mul­lu KO­Pi pro­jek­ti­ga sai. Ku­na kü­lap­lats on mät­taid täis ja ki­vik­li­bu­ne, on sel­le hool­da­mi­seks, sa­mu­ti tee­de­le lan­ge­nud puu­de ee­mal­da­mi­seks, tul­nud se­ni töö­riis­tu lae­na­ta. Nüüd os­te­ti kü­la­selt­si­le oma moo­tor­saag ja mu­ru-
t­rim­mer koos tur­va­va­rus­tu­se­ga. Neid an­tak­se lae­nuks ka ela­ni­ke­le, kes va­ja­vad.

Krii­si­koo­li­tus kõi­gi­le kü­la­va­ne­ma­te­le
Rät­la kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg, kes on lä­bi­nud ka­heaas­ta­se krii­si­koo­li­tu­se, on se­ni kor­ral­da­nud Raa­si­ku val­la lap­se­va­ne­ma­te­le es­maa­bi koo­li­tu­si, ühe koo­li­tu­se ka ea­ka­te­le.

„Prae­gu­ne krii­si­de­roh­ke aeg on vii­nud mõt­ted en­da kui kü­la­va­ne­ma rol­li­le. Kas ma tean ja mär­kan, os­kan või kas jul­gen­gi sek­ku­da, kui on juh­tu­nud mi­da­gi hal­ba,“ põh­jen­dab ta, miks esi­tas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se Har­ju­maa toe­tus­voo­ru pro­jek­ti „Raa­si­ku val­la kü­la­ko­gu­kon­da­de val­mi­so­lek krii­sio­lu­kor­ras adek­vaat­seks rea­gee­ri­mi­seks“.

Kü­la­va­nem sel­gi­tab, et maa­piir­kon­nas on tur­va­li­su­se­ga seo­tud üks prob­leem ko­gu­kon­da­de ja ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja vä­ga eri­nev ta­se ja val­mi­s­olek krii­sio­lu­kor­ras toi­me­ta­mi­seks. Ent või­ma­li­ke krii­si­de en­ne­tu­ses on et­te­val­mis­tus ja val­mi­so­lek ülio­lu­li­se täht­su­se­ga, sest as­ja­tund­ma­tult te­gut­se­des võib ka­su ase­mel hoo­pis kah­ju te­ha: „Kind­las­ti on tu­le­mas suu­re­maid ja väik­se­maid krii­se. Ka pan­dee­miast tin­gi­tud töö­tu­se­ga seo­tud prob­lee­mid ja ma­jan­dus­lan­gus või­vad val­lan­da­da krii­si­si­tuat­sioo­ne, mil­le­ga tu­leb ko­gu­kon­da­des toi­me tul­la.

Krii­sio­lu­kor­raks võib ku­ju­ne­da ka tor­mi tõt­tu tek­ki­nud pi­kem elekt­ri­kat­kes­tus, kan­na­ta­nu­te­ga liik­lu­sõn­ne­tus. Ala­ti ei pea kriis ole­ma üle­val­la­li­ne, ühe kü­la ühes pe­res toi­mu­nud tu­le­kah­ju, kel­le­gi surm või muu õn­ne­tus on sa­mu­ti ko­ha­lik kriis. Sel­le ase­mel, et oo­ta­ma jää­da ja rea­gee­ri­da al­les hä­da kor­ral, on olu­li­ne prob­lee­me en­ne­ta­da ja tõs­ta val­mi­so­le­kut.“

Õn­ne­la Met­saorg li­sab, et krii­sio­lu­kor­ras pöör­du­tak­se tih­ti just ko­gu­kon­na „ve­du­ri­te“ ehk kü­la­va­ne­ma­te ja ko­ha­li­ke ak­ti­vis­ti­de poo­le, sest ne­mad on ini­mes­te­le kõi­ge lä­he­mal ja saa­vad kõi­ge kii­re­mi­ni rea­gee­ri­da: „Sa­mas puu­dub neil üht­ne et­te­val­mis­tus ja os­kus eri­ne­va­tes olu­kor­da­des rea­gee­ri­mi­seks. Puu­du­li­ku et­te­val­mis­tu­se tõt­tu ei saa ka oma­va­lit­sus neid ena­mas­ti võt­ta tõ­sis­te part­ne­ri­te­na. Sa­mas kui val­las on ole­mas tu­gev ja vä­he­malt es­ma­se et­te­val­mis­tu­se­ga ko­gu­kon­na­liik­me­te võr­gus­tik, saab koos­töös oma­va­lit­su­se­ga tih­ti prob­lee­mi­de­le rea­gee­ri­da kii­re­mi­ni ja as­ja­tund­li­ku­malt.“

Rät­la Kü­la­selt­si pro­jekt sai möö­du­nud aas­tal 3316 eu­rot toe­tust. Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu on koo­li­tus lük­ku­nud, kuid kü­la­va­nem loo­dab, et sel su­vel õn­nes­tub see lä­bi viia. Koo­li­tab MTÜ Ma­he­na, sel­le juht Tii­na Naa­rits-Linn on Õn­ne­la Met­sao­ru sõ­nul krii­si­nõus­ta­mi­se tipp­te­gi­ja. Koo­li­tu­se­le oo­da­tak­se li­saks kü­la­liid­ri­te­le ka Raa­si­ku val­la al­la­su­tus­te juh­te, et nad saak­sid oman­da­tud tead­mi­si hil­jem oma töö­ta­jai­le eda­si an­da.

Eelmine artikkelKogu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las kaks aju­tist töö­ta­jat