Kogu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las

880

RAASIKU VALLAVALITSUS

Ke­va­di­ne hea­kor­ra­kuu Raa­si­ku val­las toi­mub 15. ap­ril­list kui­ni 15. mai­ni. Ke­va­di­sel hea­kor­ra­kuul kes­ken­du­me te­ge­vus­te­le, mis ai­ta­vad hoi­da loo­dust ja muu­ta meie ko­du­vald puh­ta­maks ja ilu­sa­maks. Val­la­va­lit­sus on ka­van­da­nud mit­meid te­ge­vu­si, kuid oo­da­tud on ka eri­ne­vad et­te­pa­ne­kud, kui­das ühi­selt pa­re­mi­ni ja roh­kem te­ha.

Hoo­vid kor­da!
Igaüks saab an­da pa­nu­se kor­ras­ta­des oma hoo­vi ja hoo­vi ta­gust. Mõ­nus en­dal, ilus ka naab­ri­tel ja möö­du­ja­tel vaa­da­ta! Oo­ta­me Fa­ce­boo­ki le­he­le „Ko­gu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las“ ja­ga­ma pil­te „en­ne ja pä­rast“ ehk pil­dis­ta­ge üles oma hoov, aia­nurk, aia­ta­gu­ne või muu selline en­ne ja pä­rast kor­ras­ta­mist ning ja­ga­ge. Kõi­gi ja­ga­ja­te va­hel loo­sib val­la­va­lit­sus väl­ja au­hin­du.

Üles­kut­se et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­seks
Kõik val­lae­la­ni­kud, sõp­rus- ja naab­rus­kon­nad, asu­mid ja kü­la­selt­sid on oo­da­tud esi­ta­ma oma et­te­pa­ne­kuid, kui­das saab val­la­va­lit­sus tei­le ap­pi tul­la, et ühi­selt muu­ta meie elu­kesk­kond puh­ta­maks, ilu­sa­maks ja pa­re­maks.

Üks või­ma­lus on ko­gu­da kok­ku mees­kond, mõel­da väl­ja plaan, kui­das ko­duümb­rus puh­ta­maks ja ilu­sa­maks muu­ta ning see­jä­rel an­da plaa­nist tea­da Raa­si­ku val­la hea­kor­ras­pet­sia­lis­ti­le (sa­ve­liin.kaar­neem@raa­si­ku.ee, tel 5305 5484). Plaa­nist an­na tea­da, kui saa­te oma jõu­du­de­ga hak­ka­ma, või kui va­ja­te val­la abi. Val­la hea­kor­ras­pet­sia­list ai­tab ja nõus­tab, va­ja­du­sel or­ga­ni­see­rib val­la abi, näi­teks prü­gi­kon­tei­ne­ri. Tee et­te­võt­mi­sest pil­did ja ja­ga neid Fa­ce­boo­kis ko­gu­kon­na ke­vad­ko­ris­tu­se üri­tu­se le­hel. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gab et­te­võt­li­ku­ma­te­le ning tub­li­ma­te­le tä­nu­sid ja pree­miaid.

Oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­ring
25. ap­ril­lil toi­mub oht­li­ke jäät­me­te ko­gu­mis­ring, mil­le raa­mes saa­vad Raa­si­ku val­la ela­ni­kud taas oht­li­kke jäät­meid ta­su­ta ära an­da.

8. ja 15. mail on eter­nii­di ko­gu­mis­rin­gid, re­gist­ree­ri­mi­ne nei­le on ava­tud. Re­gist­ree­ri­mi­seks võt­ta ühen­dust val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Jo­han­na Sep­man­ni­ga.

„Tee­me Ära!“ tal­gud
„Tee­me Ära!“ tal­gud sel aas­tal 1. mail loo­de­ta­vas­ti siis­ki toi­mu­vad. Oma tal­gud saab kir­ja pan­na „Tee­me Ära!“ tal­gu­te in­ter­ne­ti­le­hel. Vald pa­kub tal­gu­lis­te­le sup­pi.

Raa­si­ku val­la prü­gi­jooks ehk plog­ging
See on 2016. aas­tal Root­sis ult­ra­jooks­ja­te al­ga­ta­tud kesk­kon­na­tead­lik lii­ku­mist­rend, mis kom­bi­nee­rib jooks­mi­se ning kesk­kon­na­hoiu. Lii­ku­ja ees­märk on tee­le et­te­jää­va prü­gi kor­ja­mi­ne, et see hil­jem nõue­te­ko­ha­selt ära an­da. Osa­le­da võib kõik­jal ning en­da­le so­bi­vas ko­has Raa­si­ku val­las 15. ap­ril­list 15. mai­ni. Te­gu ei ole võist­lu­se­ga, mis­tõt­tu pa­re­mus­jär­jes­tust ei sel­gi­ta­ta, vaid tub­li­de osa­le­ja­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja mee­ned.

Chal­len­ge’i soo­ri­ta­mi­seks mär­gi Fa­ce­boo­kis le­hel „Ko­gu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las“ end osa­le­jaks, haa­ra kaa­sa prü­gi­kott, kin­dad ning va­li en­da­le mee­le­pä­ra­ne tee­kond. Vee­da te­gut­se­des, jooks­mi­se ase­mel võid kas või ra­hu­li­kult ja­lu­ta­da, vä­he­malt pool tun­di. Kui mär­kad prah­ti, siis võ­ta see üles ja en­da­ga kaa­sa.

Jääd­vus­ta oma pa­nus sul­le meel­di­val moel – tee kor­ja­tud prü­gist pilt, sal­ves­ta en­da lä­bi­tud tee­kond kaar­di­ra­ken­du­se­ga, tee vi­deok­lipp või kut­su liht­salt pos­ti­tu­se­na tei­si sa­mu­ti väl­ja. Lae ma­ter­jal üles üri­tu­se Fa­ce­boo­ki le­he­le ning saad osa­le­da loo­sis.

Hal­jas­tus­jäät­me­te kon­tei­ne­rid Raa­si­ku kal­mis­tu­tel
Pai­gal­da­me hea­kor­ra­kuul Raa­si­ku kal­mis­tu­te lä­his­te­le hal­jas­tus­jäät­me­te kon­tei­ne­rid puu­leh­te­de ja muu kal­mis­tul tek­ki­va taim­se jäät­me ko­gu­mi­seks. Kal­mis­tul ja­ga­tak­se 200liit­ri­seid ki­le­kot­te hea­kor­ra­kuu ajal ta­su­ta. Hal­jas­tus­jäät­me­te kon­tei­ne­ris­se on kee­la­tud pai­gu­ta­da muid jäät­meid.

Üht­la­si tu­le­ta­me meel­de, et ava­tud on Aru­kü­la jäät­me­jaam. Ko­gu­mis­rin­gi­de va­he­peal­sel ajal saa­vad Raa­si­ku val­la ela­ni­kud jäät­meid ära an­da Aru­kü­la jäät­me­jaa­mas. Jaam on ava­tud K-R 12-18, L 10-18, P 10-14. Jäät­me­jaam võ­tab vas­tu jäät­meid nii val­la ela­ni­kelt kui ka teis­telt. Kaa­sa tu­leb võt­ta isi­kut tõen­dav do­ku­ment, ta­su­da saab nii kaar­di­ga kui su­la­ra­has.

Näe­me, hoo­li­me ja te­gut­se­me ilu­sa ko­du­ko­ha heaks!

Eelmine artikkelTET-ma­ja on an­tud viieks aas­taks MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ka­su­tus­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la Rät­la Kü­la­selts ka­van­dab üle­val­la­list krii­si­koo­li­tust