Raa­si­ku val­las kaks aju­tist töö­ta­jat

88
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­tis kä­sun­du­se­pin­gu­ga täh­ta­ja­li­selt töö­le kaks töö­ta­jat. 1. ap­ril­list on osa­li­se aja­ga tööl hal­jas­tuss­pet­sia­list Sa­ve­liin Kaar­neem ja 12. ap­ril­list pla­nee­rin­gu­te vald­kon­na kon­sul­tant Sii­ri Hunt. Hal­jas­tus-s­pet­sia­lis­ti le­ping keh­tib aas­ta lõ­pu­ni, pla­nee­rin­gu­te kon­sul­tan­di le­ping kolm kuud. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Etsi sõ­nul pal­ga­ti hal­jas­tuss­pet­sia­list, et kesk­kon­nas­pet­sia­lis­til oleks roh­kem ae­ga te­ge­le­da kesk­kon­na­tee­ma­de­ga. Ta li­sas, ka val­la aren­gu­ka­vas on kir­jas, et hal­jas­tu­se­le ja hea­kor­ra­le tu­leks pöö­ra­ta roh­kem tä­he­le­pa­nu. Pla­nee­rin­gu­te kon­sul­tant osu­tab pla­nee­rin­gu­te me­net­lusp­rot­ses­sis teh­ni­li­se kon­sul­tat­sioo­ni tee­nust.