Raa­si­ku val­la noo­red kir­ju­ta­sid 4 su­veü­ri­tu­se pro­jek­ti

73
Valdavalt sündisid projektid mais Aegviidus toimunud noorte ideelaboris.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel olid Aru­kü­la koo­li ühek­sa 8. klas­si õpi­last koos val­la noor­te­juh­ti­de Maar­ja-Ly Tei­no ja An­ge­la Al­li­ku­ga Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses 24tun­ni­ses idee­la­bo­ris, et al­ga­ta­da uu­si noor­teü­ri­tu­si, mis esi­ta­da Raa­si­ku val­la noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si­le. Raa­si­ku noo­red, kes Kõr­ve­maa­le min­na ei saa­nud, osa­le­sid idee­la­bo­ris in­ter­ne­ti va­hen­du­sel.

Idee­la­bo­ris kir­ju­ta­sid noo­red kolm uut su­veü­ri­tu­se pro­jek­ti, li­saks ju­ba tra­dit­sioo­ni­li­se su­ve­lõ­pu­peo Su­me Su­veõh­tu pro­jek­ti.

Pois­te tii­mi soov on viia Aru­kü­las lä­bi korv­pal­li­päev. Päe­va raa­mes toi­mu­vad töö­tu­ba, mi­da loo­de­tak­se ju­hen­da­ma saa­da korv­pal­lur Cris Moo­re, ning võist­lu­sed, kus sel­gi­ta­tak­se val­la pa­ri­mad noo­red korv­pal­lu­rid.

Üks tüd­ru­ku­te grupp plaa­nib Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul kor­ral­da­da su­vi­se ki­noõh­tu, ku­hu saab tul­la pik­ni­ku­kor­vi­ga, vaa­da­ta suu­relt ek­raa­nilt fil­me. Kui õn­nes­tub, kaa­sa­tak­se Ki­no­buss.
Tei­ne grupp tüd­ru­kuid töö­tas idee­la­bo­ris väl­ja noor­te kesk­kon­na­tead­lik­ku­se­le suu­na­tud plog­gin­gu ehk prü­gi­jook­su­ga tal­gud. Võis­tel­dak­se sel­les, kes ko­gub kõi­ge roh­kem prü­gi, ko­gu­sed kaa­lu­tak­se üle ning pa­re­ma­te­le on au­hin­nad. Kui­gi Raa­si­ku val­la hea­kor­ra­kuu al­les lõp­pes, tõ­de­sid koo­li­tüd­ru­kud, et kõik­ja­le sel­le ajal ko­ris­ta­ma ei jõu­tud, li­saks on ju­ba pu­has­ta­tud koh­ta­des­se ha­ka­nud taas tek­ki­ma prü­gi.

Raa­si­ku noo­red lu­ba­sid ka tä­na­vu koos­töös ea­kaas­las­te­ga Aru­kü­last kor­ral­da­da au­gus­ti lõ­pus tra­dit­sioo­ni­li­se val­la noor­te­peo Su­me su­veõh­tu ja kaa­sa­ta sel­le lä­bi­vii­mis­se uu­si noo­ri.
Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no mär­kis, et need on noor­te en­da al­ga­ta­tud ja lõ­pu­ni lä­bi­mõel­dud pro­jek­tid.

„Meie An­ge­la Al­li­ku­ga ai­nult pi­sut suu­na­si­me, rõ­hu­ta­si­me, et kõik üri­tu­se­ga kaas­ne­vad te­ge­vu­sed tu­leb de­tail­selt lä­bi mõel­da, ai­ta­si­me pro­jek­ti kir­ja pan­na. Kõik muu ala­tes kuu­lu­tus­te te­ge­mis­test ku­ni ee­lar­ve koos­ta­mi­se­ni te­gid nad ise,“ lau­sus ta.

Noor­te­juht kii­tis, et noor­te pro­jek­ti kir­ju­ta­mi­se os­kus on läi­nud pa­re­maks: „Te­gi­me idee­la­bo­rit kol­man­dat kor­da ning mõ­ned noo­red on iga kord osa­le­nud. Nen­de pu­hul on nä­ha, et os­ka­vad roh­kem ana­lüü­si­da ka üri­tu­se kor­ral­da­mi­se­le eel­ne­vaid ja järg­ne­vaid te­ge­vu­si. Need, kes olid idee­la­bo­ris esi­mest kor­da, said aru, et iga et­te­võt­mi­se or­ga­ni­see­ri­mi­se­le eel­neb suur töö.“

Kui­gi ko­roo­na tõt­tu jäi eel­mi­sel aas­tal suur osa noor­te ka­van­da­tud üri­tus­test ära, ar­vas Maar­ja-Ly Tei­no, et idee­la­bo­rist said nad vä­he­malt pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­seks va­ja­lik­ke os­ku­si-ko­ge­mu­si. Ta aval­das loo­tust, et tä­na­vu vii­rus noor­te pla­nee­ri­tud üri­tus­te el­lu­vii­mist ei ta­kis­ta: „Ei ole siis­ki su­gu­gi kin­del, kas kõik need saa­vad noor­te omaal­ga­tus­li­ke pro­jek­ti­de­le mõel­dud toe­tust, sest koos­ta­tud ee­lar­ve­te ko­gu­sum­ma üle­tab pro­jek­ti­kon­kur­si ühe voo­ru ee­lar­vet. Kuid ideed olid põh­ja­li­kud ja lä­bi­mõel­dud, loo­da­me, et õn­nes­tub need el­lu viia.“

Idee­la­bo­ris osa­le­nud noo­red sõit­sid Aeg­vii­du ter­vi­se­de­poost Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses­se fat­bi­ke ra­tas­te­ga ning si­sus­ta­sid ka aju­rün­na­ku­te ja pro­jek­ti­kir­ju­ta­mi­se va­he­peal ae­ga spor­ti­mi­se­ga.

Eelmine artikkelAni­ja val­la osa kruu­sa­teid on veel höö­vel­da­ma­ta
Järgmine artikkelKo­ha­mai­mud tuuak­se Keh­ra kan­di ve­tes­se sü­gi­sel