Ko­ha­mai­mud tuuak­se Keh­ra kan­di ve­tes­se sü­gi­sel

196
Kohamaimude Kehra vetesse asustamise eestvedajad RANDO PUNG, TIIT TAMMARU, AIN TROLLA, MARKO TEPPAN ja MARGUS MIIDLA Kaunissaare veehoidla juures.

MTÜ Keh­ra Kan­di Ka­la­va­rud plaa­nis käesoleval ke­va­del asus­ta­da ko­ha­mai­mud Kau­nis­saa­re ja Aa­vo­ja vee­hoid­las­se ning Jä­ga­la jõe lõi­ku Keh­ra te­ha­se ja Kau­nis­saa­re va­hel, kuid pi­di esialg­sest plaa­nist loo­bu­ma. Et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja Mar­ko Tep­pa­ni sõ­nul huk­ku­sid Haas­la­vas Car­pio ka­la­kas­va­tu­se ka­he­su­vi­sed ka­la­vast­sed, ke­da loo­de­ti ke­va­del Keh­ra kan­di ve­tes­se asus­ta­da: „See­ga lä­he­me eda­si plaa­ni­ga B ning os­ta­me Här­ja­nur­mest sa­ma­su­vi­sed mai­mud. Nen­de asus­ta­mi­ne toi­mub ok­toob­ris-no­vemb­ris, sest prae­gu nad al­les koo­ru­vad. Sa­ma­su­vis­te ko­ha­mai­mu­de ost­mi­ne lä­heb tänavu maks­ma 2741 eu­rot, sel­leks on ra­ha ole­mas. Suu­rem osa ko­gu­ti piir­kon­na ka­las­tus­hu­vi­lis­telt Fa­ce­boo­ki gru­pi „Keh­ra kan­di ko­ha“ kau­du, AS Tal­lin­na Ve­si toe­tas 1000 eu­ro­ga, Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das MTÜ­le Keh­ra Kan­di Ka­la­va­rud 400 eu­rot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noo­red kir­ju­ta­sid 4 su­veü­ri­tu­se pro­jek­ti
Järgmine artikkelPäi­ke­se­par­ki­de pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Al­li­ka ja Kuu­sa­lu kü­las