Ani­ja val­la osa kruu­sa­teid on veel höö­vel­da­ma­ta

76
Pilt on illustratiivne.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil üt­les vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, et Ala­ve­re piir­kon­na ela­ni­kud on kü­si­nud, mis toi­mub Ani­ja val­la tee­de­ga.

„Kui naa­ber­val­da­de teed olid si­le­dad ju­ba ap­ril­li­kuus, siis Ala­ve­res po­le grei­de­rit se­ni käi­nud, tee­del on suu­red au­gud,“ tõ­des Jaa­nus Ka­lev.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor nõus­tus krii­ti­ka­ga ja va­ban­das Ala­ve­re kan­di ini­mes­te ees, sest po­le nor­maal­ne, et mai­kuu tei­ses poo­les on osa teid veel grei­der­da­ma­ta. Ta mär­kis, et mu­jal on val­la­teed höö­vel­da­tud, Ala­ve­re, Voo­se ja osa­li­selt Pil­la­pa­lu tee­del veel mit­te, grei­der­da­mi­ne on ta­ker­du­nud vih­mas­te il­ma­de­ga ta­ha.

Maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mi­ne on ve­ni­nud, sest al­gas lii­ga hil­ja, al­les mai­kuus.

„Alus­ta­da oleks tul­nud nä­dal va­rem, kuid tee­hool­da­ja tea­tas, et neil on grei­der re­mon­dis. Kui see kor­da saa­di, alus­ta­ti Ani­ja piir­kon­na tee­del, um­bes pool val­la tee­dest jõu­ti grei­der­da­da, siis tu­lid sa­ju­sed il­mad, vih­ma­ga höö­vel­da­da ei saa,“ rää­kis ta.

Val­la kruu­sa­teed on Mait Paa­si­ku sõ­nul tä­na­vu ke­va­del eri­ne­vas sei­su­kor­ras, kui­gi te­ma hin­nan­gul mit­te nii hul­lud kui olid eel­mi­sel aas­tal pä­rast lu­me­vaest tal­ve. Ta lau­sus, et ela­ni­kud po­le vä­ga pal­ju nu­ri­se­nud, aga val­laa­met­ni­kel on tul­nud ka pa­has­te­le kõ­ne­de­le vas­ta­ta: „Ini­mes­te soo­vid on sei­nast sei­na. Üks mees he­lis­tas hoo­pis, et te­ma ma­ja ees tu­leks jät­ta 200 meet­rit grei­der­da­ma­ta, mui­du ha­ka­tak­se seal ki­hu­ta­ma. Täp­selt sa­ma­moo­di kü­sib üks, et miks ei ole tol­mu­tõr­jet veel teh­tud, tei­ne se­da, miks me se­da üld­se tee­me.“

Maa- ja tees­pet­sia­list aval­das loo­tust, et käe­so­le­va nä­da­la lõ­puks saa­vad kõik kruu­sa­teed höö­vel­da­tud ning see­jä­rel on ka­vas kü­la­tee­del ela­mu­te juu­res te­ha ka tol­mu­tõr­jet. Tol­mu­tõr­je on val­la tee­del üld­ju­hul üks kord aas­tas.

2019. aas­tal va­li­ti Ani­ja val­la su­vi­se tee­hool­du­se te­gi­jaks kol­meks hooa­jaks AS Ees­ti Teed – kruu­sa­teid höö­vel­da­ma, tee­de­le ma­ter­ja­li pea­le­ ve­dama ja tol­mu­tõr­jet tegema. Möö­du­nud sü­gi­sel müüs riik Ees­ti Teed OÜ­le Vers­ton Hol­ding.

„Eel­mi­sel aas­tal läks tee­hool­dus pa­re­mi­ni. Kui kõik su­juks, ku­luks val­la­tee­de grei­der­da­mi­se­le küm­me päe­va. Nüüd on fir­ma suu­rem, suu­re­mad ob­jek­tid töös ja väik­se­ma­tes­se koh­ta­des­se jõu­tak­se hil­jem,“ tõ­des Mait Paa­sik.

Val­la­va­lit­su­se ja et­te­võt­ja va­he­li­sel le­pin­gus on kir­jas, et teed tu­leb höö­vel­da­da hooa­ja jook­sul kaks kor­da, ke­va­del ja sü­gi­sel, kuu­päe­va­list täh­tae­ga ei ole. Val­la­va­nem mär­kis, kui tä­na­vu te­hak­se uus han­ge järg­mis­teks aas­ta­teks tee­hool­da­ja leid­mi­seks, tu­leb töö­de aja­graa­fik le­pin­gus­se täp­se­malt kir­ja pan­na.

Eelmine artikkelLahemaa rahvuspark – 50
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noo­red kir­ju­ta­sid 4 su­veü­ri­tu­se pro­jek­ti