Raa­si­ku val­la ko­roo­na­meist­rid on PIIA-LIIS SEE­DER ja HAR­DI JUK­SAAR

700
Pe­nin­gi män­gi­jad UR­VE REE­TAMM, JEV­GE­NI PÕŠNÕI, PIIA-LIIS SEE­DER ja GUI­DO TREES.

GUI­DO TREES

Jaa­nua­ri lõ­pus toi­mu­sid Raa­si­ku rah­va­ma­jas Raa­si­ku val­la meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na ük­sik­män­gu­des Nais­te hul­gas või­tis kõik vas­ta­sed ja tu­li val­la meist­riks Piia-Liis See­der. Tal­le järg­ne­sid Ur­ve Ree­tamm ja Han­na Me­hik.

Mees­te hul­gas käis 9 voo­ru vä­ga ta­sa­vä­gi­ne heit­lus ja esi­kol­mik sel­gus al­les vii­ma­ses voo­rus. Tä­nu oma­va­he­li­se män­gu või­du­le saa­vu­tas esi­ko­ha 14 punk­ti­ga Har­di Juk­saar, And­reas Link­vist tu­li sa­ma suu­re punk­ti­de ar­vu­ga 2. ko­ha­le. 3. ko­ha sai Ja­nek Jaš­kov (13 punk­ti). Järg­ne­sid Gui­do Trees, Vil­jar Me­hik, Kai­do Rek­ka­ro ja pea­fa­vo­riit Jev­ge­ni Põš­nõi.

1. veeb­rua­ril Raa­si­ku spor­di­hoo­nes toi­mu­nud Kal­ju Tii­gi XV võist­kond­li­kul võist­lu­sel osa­le­sid Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist 3 võist­kon­da ning mõ­ne­võr­ra ül­la­tus­li­kult võit­sid ava­voo­ru­des nii Pe­nin­gi II kui III võist­kond oma­va­he­lis­tes män­gu­des I võist­kon­da suu­relt 8:4. Pe­nin­gi II võist­kond (And­reas Link­vist, Mar­go Su­si, Ras­mus Link­vist ja Ur­ve Ree­tamm) jät­kas häs­ti ja või­tis lõ­pus­pur­di­ga ka üld­kok­ku­võt­tes 2. ko­ha saa­vu­ta­nud Tirt­su II võist­kon­na 8:4 ning tee­ni­sid pa­ri­ma Pe­nin­gi võist­kon­na eriau­hin­na. Võist­lus­tel sel­gi­ta­ti ka iga laua pa­ri­mad. Esi­me­sel laual ko­gu­sid võrd­selt 10 punk­ti And­reas Link­vist ja võit­ja­te võist­kon­na Tirts I esin­da­ja Mar­gus Saa­reo­ja. Tei­se laua pa­rim oli Mar­go Su­si sa­mu­ti 10 punk­ti­ga, nais­te laual oli kol­mas Mae Nõu (Pe­nin­gi III) 9 punk­ti­ga ning mees­paa­ris­män­gus Har­di Juk­saar ja Gui­do Trees (Pe­nin­gi III) 8 punk­ti­ga. Kol­man­dal laual oli pa­rim Pe­nin­gi I võist­kon­na män­gi­ja Jev­ge­ni Põš­nõi 10 punk­ti­ga, sa­mal laual 3. Ah­met Kink (Pe­nin­gi III) 8 punk­ti­ga.

Võist­kond­li­kult oli põ­ne­vas võist­lu­ses pa­rim Tirts I, mil­le koos­sei­sus lõi kaa­sa ka Pu­rek­ka­ri klu­bi män­gi­ja Rag­nar Pii­be­mann. Rag­nar Pii­be­mann oli koos Sa­ku klu­bi pre­si­den­di Mar­gus Saa­reo­ja­ga pa­rim ka mees­paa­ris­män­gus ning saa­vu­tas kol­man­dal laual 2. ko­ha. Tirt­su esin­dus­võist­kon­na­le järg­ne­sid Tirts II, Ring II, Pe­nin­gi II, Pe­nin­gi III, Pe­nin­gi I, tu­na­mul­lu­ne võit­ja Ring I ja Kal­ju Tii­gi ku­na­gi­ne ko­duk­lu­bi Vai­da.

2. veeb­rua­ril Koe­rus toi­mu­nud EMSL Jõud meist­ri­võist­lus­tel laua­män­gu­de mit­me­võist­lu­ses oli Pe­nin­gi klu­bi män­gi­ja­test pa­rim Ras­mus Go­lub­kov noor­mees­te hul­gas 2. ko­ha­ga, pronks­me­da­li tee­nis Liis Kär­ner noo­re­ma­te nais­te kon­ku­rent­sis. Te­ma­ga sa­ma pal­ju punk­te ko­gu­nud Piia-Liis See­der sai keh­ve­ma koe­fit­sien­di tõt­tu 4. ko­ha. See­kord ai­nult Pe­nin­gi klu­bi­ga esin­da­tud Har­ju­maa võist­kond lep­pis 7. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelARGO SAUL ja HEI­NAR HURT asu­ta­sid Kiiu ket­ta­gol­fi­par­gi hal­da­mi­seks fir­ma Kiiu Park OÜ
Järgmine artikkelTee­me koo­lie­lu põ­ne­va­maks