ARGO SAUL ja HEI­NAR HURT asu­ta­sid Kiiu ket­ta­gol­fi­par­gi hal­da­mi­seks fir­ma Kiiu Park OÜ

1274
Kiiu Park OÜ asu­ta­nud HEI­NAR HURT ja AR­GO SAUL näi­ta­vad disc­gol­fi­män­gi­ja va­rus­tust – ra­da­del lii­gu­tak­se ket­taid täis ko­ti­ga.

Amet­lik ni­me­tus jääb viis aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu val­las Kiius Nõm­mi­ku tal­lu ra­ja­tud ket­ta­gol­fi­par­gi­le en­di­selt Nor­dic Hou­ses Disc­golf Park.

„Olen li­gi ka­he aas­ta jook­sul näi­nud ja uu­ri­nud, kui ras­ke on disc­gol­fi par­gi ho­bi­kor­ras töös­hoid­mi­ne. Hei­nar Hurt on koos abi­lis­te­ga tei­nud ära suu­re töö, Kiiu disc­gol­fi­park on Ees­tis viie pa­ri­ma seas. Et jät­ka­ta, tu­leb luua töö­ko­had, ha­ka­ta se­da par­ki pi­da­ma äriü­hin­gu­na ja ma­jan­da­ma pro­fes­sio­naal­selt, et tu­lud ja ku­lud olek­sid pro­port­sioo­nis,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va puit­ma­ja­toot­ja Nor­dic Hou­ses KT oma­nik ja juht Ar­go Saul.

Nor­dic Hou­ses ja MTÜ Kiiu Disc­golf sõl­mi­sid 1. mail 2018 koos­töö­le­pin­gu, et­te­võt­test sai ket­ta­gol­fi­par­gi ni­mis­pon­sor. Nordic Hou­ses val­mis­tas par­gi jaoks 20 tei­sal­da­ta­vat ka­tu­se­alust, mis on pai­gal­da­tud iga ra­ja al­gu­ses­se. Vas­ta­valt koos­töö­le­pin­gu­le lu­bas Nor­dic Hou­ses pa­nus­ta­da par­ki kok­ku 50 000 eu­rot. Et­te­võ­te on pi­da­nud seal su­ve­päe­vi ja kor­ral­da­nud oma töö­ta­ja­te­le võist­lu­si, osa­le­nud en­da võist­kon­na­ga ka Ees­ti et­te­võ­te­te meist­ri­võist­lus­tel.

Ket­ta­gol­fi- ehk disc­gol­fi ra­da­sid hak­kas Hei­nar Hurt oma ko­du­tal­lu ra­ja­ma 2014. aas­tal – nii­tis üle ja pu­has­tas en­di­sed kar­ja­maad. Disc­gol­fi­park ava­ti amet­li­kult au­gus­tis 2015. Se­ni hal­das par­ki ket­ta­gol­fik­lu­bi MTÜ Kiiu Disc­golf, mi­da juh­tis Hei­nar Hurt. Klu­bi­liik­meid on kok­ku 21.

Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses te­gid Ar­go Saul ja Hei­nar Hurt par­gi hal­da­mi­seks eral­di fir­ma. Kiiu Park OÜ asu­ta­mis­koo­so­lek toi­mus 31. jaa­nua­ril 2020. Äri­re­gist­ris­se on kan­tud 3. veeb­rua­ril. Ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Ar­go Saul, kes te­ge­leb ad­mi­nist­ra­tiiv­se poo­le­ga, ja Hei­nar Hurt, kes vas­tu­tab par­gi iga­päe­va­se te­ge­vu­se eest.

Klu­bi­na te­gut­se­va MTÜ Kiiu Disc­golf uus pre­si­dent on Kat­rin Arn­hold, ju­ha­tus­se kuu­lub en­di­selt ka Hei­nar Hurt. Klu­bi esin­dab ko­ha­lik­ke võist­le­jaid ket­ta­gol­fi võist­lus­tel, kor­ral­dab tree­nin­guid, po­pu­la­ri­see­rib se­da ala Kuu­sa­lu val­las.

Hei­nar Hurt: „Klu­bi on nel­ja aas­ta­ga ol­nud edu­kas. Meie võist­le­jad on saa­vu­ta­nud võist­lus­tel pä­ris pal­ju koh­ti esi­küm­nes. Olen tä­nu­lik kõi­gi­le klu­bi­liik­me­te­le, kes on nen­de aas­ta­te jook­sul käi­nud tal­gu­tel abis, ai­da­nud par­gi kor­ras­ta­da, suur­võist­lu­si et­te val­mis­ta­da ja lä­bi viia.“

Pea­le Nõm­mi­ku ta­lu pe­re­me­he on par­gi hool­da­mi­se­ga iga­päe­va­selt te­ge­le­nud ket­ta­gol­fi­män­gi­jad Ma­dis Hurt ja Ri­co Lees.

Esip­laa­nil ket­ta­gol­fi üks pe­sa­dest. Taa­mal soo­ja­ku­test teh­tud klu­bi­ruum, mil­le ase­me­le on ka­vas ehi­ta­da ma­hu­kam klu­bi­hoo­ne.

„Ole­me kol­me­ke­si ol­nud need põ­hi­si­pel­gad, kes on siin toi­me­ta­nud ja hoo­lit­se­nud sel­le eest, et mu­ru oleks trim­mer­da­tud, prü­gi­kas­tid hool­da­tud. Maht on läi­nud suu­reks, see on kol­me ini­me­se põ­hi­töö, mi­da se­ni ole­me tei­nud va­ba­taht­li­kult. Üri­tu­si ja kü­las­ta­jaid on jär­jest juur­de tul­nud, ei suu­da enam oma põ­hi­töö kõr­valt kõi­ke se­da te­ha. Tä­nu Ar­go Sau­li init­sia­tii­vi­le ik­ka­gi jät­ka­me,“ rää­gib Hei­nar Hurt.

Ar­go Saul li­sab, et edas­pi­di on plaa­nis luua Kiiu Park OÜ töö­ko­had, sõl­mi­da töö­le­pin­gud: „Kõrg­hooa­jal on töö­ta­jaid va­ja roh­kem, ma­dal­hooa­jal vä­hem. Hak­ka­me par­ki pi­da­ma tu­ris­miet­te­võt­te­na ning se­da tu­run­da­ma, pak­ku­ma ak­tiiv­set va­ba aja veet­mi­se või­ma­lust. Siin saab vee­ta kva­li­tee­tae­ga koos sõp­ra­de­ga loo­du­ses lii­ku­des ja võis­tel­des, pi­da­da sün­ni­päe­vi, te­ha töö­kol­lek­tii­vi­ga väl­ja­sõi­te me par­ki, kor­ral­da­da kok­ku­tu­le­kuid.“

Ta kin­ni­tab Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du esin­da­ja­na, et Kiiut tea­tak­se tä­nu disc­gol­fi­par­gi­le ko­gu Ees­tis nüüd ju­ba häs­ti ning ees­märk on, et hak­kaks veel enam tun­tust ko­gu­ma. Plaa­nis on te­ha koos­tööd üri­tus­te tu­run­da­mi­se­ga te­ge­le­va­te et­te­võ­te­te­ga, et tuua Kiiu ket­ta­gol­fi­par­ki roh­kem rah­vast.

Edas­pi­di on te­ma sõ­nul ka­vas al­ga­ta­da Nõm­mi­ku ta­lu de­tailp­la­nee­ring, ja­ga­da ta­lu­maa ja par­gia­la ka­heks, muu­ta par­gi­maa sih­tots­tar­ve äri­maaks. Par­ki ka­vat­se­tak­se ehi­ta­da kor­ra­lik klu­bi­hoo­ne, prae­gu­sed klu­bi­ruu­mid on teh­tud en­dis­test soo­ja­ku­test.

Hei­nar Hurt mär­gib, et se­ni on pa­lu­tud Kiiu par­gis har­ju­ta­mas käi­nud disc­gol­fi­män­gi­ja­tel jät­ta paar-kolm eu­rot post­kas­ti, et kat­ta hool­dus­ku­lu­sid. Kuid mit­te kõik po­le se­da tei­nud. Väl­ja­töö­ta­mi­sel on pi­le­tiau­to­maat ja val­ve­kaa­me­rad, mui­du po­le või­ma­lik enam par­ki pi­da­da.

Kiiu ket­ta­gol­fi­par­gi kü­las­ta­ta­vus on te­ma hin­nan­gul li­gi viieaas­ta­se te­gut­se­mi­sa­ja­ga suu­re­ne­nud küm­me kor­da. Nä­da­la­män­gu­del, mis su­vel olid tei­si­päe­va­del, tal­ve­hoo­ajal on prae­gu pü­ha­päe­vi­ti, on män­gi­jaid sa­ge­li poo­le­sa­ja rin­gis. Tul­lak­se ko­du­val­last ja naa­ber­val­da­dest, Tal­lin­nast ja mu­jalt üle Ees­ti. Disc­gol­fi­liit on va­li­nud Kiiu par­gi Ees­ti disc­gol­fi­män­gi­ja­te meist­ri­võist­lus­te ja ka har­ras­ta­ja­te meist­ri­võist­lus­te pi­da­mi­se ko­haks. Kiiu Park OÜ plaa­nib asu­ta­ja­te sõ­nul ha­ka­ta te­gut­se­ma sel­le ni­mel, et edas­pi­di saaks seal pi­da­da ka rah­vus­va­he­li­si võist­lu­si. Nen­de hin­nan­gul on üks pluss ka see, et Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Spor­di­kes­ku­se ket­ta­gol­fi­park asub lä­he­dal, suu­re­ma­te võist­lus­te kor­ral on või­ma­lus jao­ta­da eri di­vis­jo­nid ka­he pea­le.

„Jäl­gi­ge rek­laa­mi. Au­gus­tis saab Kiiu disc­gol­fi­park viieaas­ta­seks, kind­las­ti tee­me koos MTÜ­ga Kiiu Disc­golf sel­le pu­hul sün­ni­päe­vaü­ri­tu­se,“ lu­bab Hei­nar Hurt.

Ar­go Saul kii­dab, et disc­golf on maail­mas ja ka Ees­tis kii­relt kas­va­nud lii­ku­mis­har­ras­tus ja spor­dia­la: „Ra­ha­li­sed ku­lu­tu­sed on män­gi­ja­tel suh­te­li­selt väi­ke­sed, po­le va­ja eri­va­rus­tust ega põh­ja­lik­ku et­te­val­mis­tust. Kiius on 20 ra­da, tä­nu sel­le­le on meil ruu­mi. Ra­da­sid juur­de ei ole ka­vas enam te­ha, pi­gem pak­ku­da muid või­ma­lu­si ak­tiiv­seks te­ge­vu­seks, näi­teks te­ha ka mi­ni­gol­fi­ra­da. Loo­dan, et vald, ko­gu­kond ja naab­rid on mõist­vad, liik­lus- ja par­ki­mis­koor­mus võib ha­ka­ta veel­gi kas­va­ma.“