Tee­me koo­lie­lu põ­ne­va­maks

874
EVE ROHTLA

EVE ROHT­LA,
Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht

Keh­ra güm­naa­siu­mis on ol­nud tra­dit­sioon, et jaa­nua­ris toi­mub ava­tud us­te nä­dal. Ole­me sel ajal ava­tud kõi­ki­de­le hu­vi­lis­te­le, kes soo­vi­vad tut­vu­da meie koo­li iga­päe­vae­lu ning te­ge­mis­te­ga. Se­ni tut­vus­ta­si­me ava­tud us­te nä­da­la raa­mes ka oma güm­naa­siu­mio­sa ning pa­ku­ta­vaid va­lik­kur­su­seid. Ku­na paa­ri vii­ma­se aas­ta jook­sul on ava­tud us­te nä­da­la te­ge­mis­tes osa­le­ja­te arv vä­he­ne­nud, tund­si­me koo­lis, et va­ja­me muu­tust. See­tõt­tu ot­sus­ta­si­me sel õp­peaas­tal te­ha õpi­las­va­he­tu­se Ani­ja val­la teis­te koo­li­de­ga. Õpi­las­va­he­tu­se raa­mes on Keh­ra koo­lis ka va­rem käi­nud va­he­tu­sõ­pi­la­ne ning meie koo­list on nii mõ­ni­gi õpi­la­ne pan­nud end proo­vi­le tei­ses kesk­kon­nas. Tä­na­vu­ses koo­li­va­he­tu­ses osa­le­jad said li­saks koo­li­le va­li­da, mi­tu päe­va või tun­di soo­vi­sid teis­tes koo­li­des õp­pi­da.

Jul­gen kin­ni­ta­da, et jaa­nua­ris toi­mu­nud val­la koo­li­de esi­me­ne ühi­sõp­pe­nä­dal õn­nes­tus. Ühe nä­da­lal tõid oma koo­liel­lu va­hel­dust 31 noort. Õpi­la­si ning ele­vust ja­gus igas­se koo­li – Keh­ra güm­naa­siu­mi 8. ja 9. klas­si­de õpi­la­sed osa­le­sid Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li õp­pe­töös, Ala­ve­re põ­hi­koo­li 8. klas­si­de õpi­la­sed õp­pi­sid mit­mel päe­val Keh­ras ja Aeg­vii­du koo­li 9. klas­si­de õpi­la­sed nii Ala­ve­re kui Keh­ra koo­lis.

Noo­red, kes sel­le kut­se vas­tu võt­sid, ka­su­ta­sid ju­hust te­ha mi­da­gi, mis an­nab ko­ge­mu­si ja avar­dab sil­ma­rin­gi. Ta­ga­si­si­des ühis­nä­da­la­le tõid nad väl­ja, et kõi­ki­des koo­li­des olid klas­si­kaas­la­sed sõb­ra­li­kud. Keh­ra koh­ta ar­va­ti, et kui­gi klas­sid on suu­re­mad, oli seal meel­div õp­pi­da, õpe­ta­jad vas­tu­tu­le­li­kud. Keh­ra koo­li lap­sed mär­ki­sid, et väi­kes­tes Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li­des oli teist­moo­di käia, ku­na kõik tead­sid kõi­ki. Las­te­le tõi ta­va­li­sest eri­nev koo­li­nä­dal sä­ra sil­ma­des­se ning ju­ba ühis­nä­da­la lõ­pus kü­si­si, kas ke­va­del tu­leb see taas.

Ka Keh­ra koo­li õpe­ta­ja­telt sain vaid po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det. Nen­de seas te­ki­tas iga­päe­vast ele­vust, kes saab tä­na tun­di uued õpi­la­sed ning ka et­te­val­mis­tu­sed tun­di­deks olid pi­sut teist­su­gu­sed. Õpe­ta­ja­te­le an­dis ühi­sõp­pe­nä­dal va­hel­dust ta­va­lis­te­le koo­li­päe­va­de­le ning sa­mas ka või­ma­lust pi­sut nä­ha ja uu­ri­da, kui­das käib õp­pe­töö meie val­la teis­tes koo­li­des. Õpe­ta­ja­tel on sel­li­se et­te­võt­mi­se pu­hul suur roll, et va­he­tu­s­õpi­la­sed tun­nek­sid end ko­du­selt ning olek­sid ak­tiiv­selt õp­pe­töös­se kaa­sa­tud. See­ga on aju­ti­se koo­li­va­he­tu­se ka­su nii õpi­la­se- kui õpe­ta­ja­pool­ne.

Ani­ja val­la kol­mel koo­lil on igaü­hel oma eri­pä­rad ning tu­ge­vu­sed. Ühi­sõp­pe­nä­dal an­dis kin­ni­tust, et meie koo­lid on koos­töö­val­mid ning soo­vi­vad suu­res pil­dis kõik sa­ma – et lõ­pe­ta­jad olek­sid te­gu­sad, val­mis uu­teks väl­ja­kut­se­teks ja ava­ra sil­ma­rin­gi­ga. Mi­na veen­du­sin, et kol­me koo­li va­he­li­ne koos­töö toi­mib häs­ti ning kind­las­ti on veel nii mõn­da­gi, mi­da saa­me ühi­selt te­ha. Ju­ba mi­tu aas­tat on li­saks äs­ja­se­le ühi­sõp­pe­nä­da­la­le toi­mu­nud õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­mäng, ku­hu li­saks meie val­la koo­li­de õpi­las­te­le on kaa­sa­tud naa­ber­val­da­de 8.-9. klas­si­de õpi­la­sed. Või­ma­lu­si on veel pal­ju ning kes teab, ehk tee­me edas­pi­di hoo­pis näi­teks õpe­ta­ja­te va­he­tust.

Kõik, mis koo­lis li­saks ta­va­pä­ras­te­le tun­di­de­le toi­mub, on põ­nev ja an­nab uu­si ko­ge­mu­si. See­tõt­tu tu­leks neid või­ma­lu­si ak­tiiv­selt ka­su­ta­da. Iga ko­ge­mus aren­dab. Tu­leb jul­ge­da ka ek­si­da, sest ek­si­mu­sed on aren­gu­koht. Ning mi­da roh­kem saa­me oma val­la noo­ri koos te­gut­se­ma pan­na, se­da roh­kem te­kib neis ko­du­ko­ha­tun­net ning ühi­seid mä­les­tu­si.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ko­roo­na­meist­rid on PIIA-LIIS SEE­DER ja HAR­DI JUK­SAAR
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re ühe rüh­ma ruu­mid su­le­ti