Raa­si­ku vald ot­sib aas­ta te­gi­jaid

184
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab kan­di­daa­te 2020. aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja ja kul­tuu­ri­te­gi­ja tiit­li­le. Tiit­li­te­ga tun­nus­ta­tak­se vii­ma­se aas­ta jook­sul ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­vald­kon­nas kõi­ge roh­kem sil­ma paist­nud ini­me­si. Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jaks võib esi­ta­da õpe­ta­jaid, õpi­la­si, tu­gis­pet­sia­lis­te, juh­te ja tei­si ha­ri­dus­vald­kon­na­ga seo­tud ini­me­si, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaid, üri­tus­te kor­ral­da­jaid, ho­bi­kunst­nik­ke ja tei­si, kes töö­ta­vad või te­gut­se­vad kul­tuu­ri­val­las. Kan­di­daa­te saab val­la ko­du­le­hel ole­va lin­gi kau­du esi­ta­da 20. sep­temb­ri­ni. Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja ja kul­tuu­ri­te­gi­ja 2020 kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mis­peol 4. ok­toob­ril. Es­ma­kord­selt va­li­ti val­la aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jaid eel­mi­sel aas­tal, mil ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li päl­vi­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls ja hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks va­li­ti Raa­si­ku koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri di­ri­gent He­li Ka­ru.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la uued ela­ni­kud ei pää­se ko­ha­li­ke pe­rears­ti­de ni­mis­tu­tes­se
Järgmine artikkelKau­bad kü­la­laa­dalt ko­ha­li­kult toot­jalt või rah­vus­va­he­li­sest kau­ban­dus­ke­tist?