Kau­bad kü­la­laa­dalt ko­ha­li­kult toot­jalt või rah­vus­va­he­li­sest kau­ban­dus­ke­tist?

449
JANNO LAENDE.

JAN­NO LAEN­DE,
laa­da­kor­ral­da­ja Ka­ha­la kü­last

Ke­va­di­ne erio­lu­kord on kõi­gil värs­kelt mee­les. Hin­ge kin­ni hoi­des jäl­gi­tak­se, mi­da toob al­gav sü­gis. Pal­ju on rää­gi­tud tu­ris­mi­vald­kon­na vä­ga ras­ke­test ae­ga­dest. Olen nõus – tu­rism sai kõi­ge va­lu­sa­malt vas­tu näp­pe. Sa­mas ei saa unus­ta­da ka meie to­re­daid ko­ha­lik­ke ta­lu­pi­da­jaid ja kä­si­töö­meist­reid. Ka nen­de või­me­kus kee­ru­lis­te­le ae­ga­de­le vas­tu pi­da­da ja el­lu jää­da sai tu­ge­valt proo­vi­le pan­dud. Mõ­ni­gi väi­ke­toot­ja on seis­mas va­li­ku­te ees – kas ja kui­das üld­se eda­si min­na.

Aas­taid ole­me üri­ta­nud tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust, rõ­hu­ta­da ko­ha­li­ku väi­ke­toot­ja ja ta­lu­pi­da­ja too­dan­gu ee­lis­ta­mi­se po­si­tiiv­seid kül­gi. Teo­ree­ti­li­selt on ju see ka õn­nes­tu­nud – vaa­da­kem neid uh­keid rah­vus­lik­ke klee­bi­seid eri­ne­va­tel pa­ken­di­tel. Kau­ban­dus­kes­ku­ses pis­tab ehk mõ­ni­gi meist võõr­keel­se­te sil­ti­de­ga pa­ken­di ase­mel ilu­sa si­ni­must­val­ge või pää­su­ke­se klee­bi­se­ga too­te os­tu­kor­vi.

Eri­ne­va­d uu­rin­gu­d näi­ta­vad eest­las­te tead­lik­ku­se üli­suurt tõu­su võr­rel­des naa­ber­rii­ki­de­ga. Kui­das on lood aga te­ge­li­kult? Kas tões­ti iga tei­ne Ees­ti­maa­la­ne ee­lis­tab ko­du­maist, ehe­dat ja pu­hast ning kva­li­teet­set too­dan­gut im­port­kau­ba­le? Ja kas kau­ban­dus­kes­ku­sest eri­ne­va­te klee­bi­se­mär­gi­ga too­de­te ost­mi­ne ik­ka toe­tab sel ras­kel ajal pii­sa­valt ko­ha­lik­ku ta­lu­nik­ku või kä­si­töö­meist­rit? Kas me ei peaks nüüd as­tu­ma sam­mu­ke­se veel eda­si sel va­li­tud teel?

Mis te ar­va­te, kui le­piks kok­ku ja soe­taks edas­pi­di näi­teks vä­he­malt kol­man­di­ku oma toi­du­laua­le so­bi­vast köö­gi­vil­jast naa­ber­kü­la ta­lu­pi­da­jalt või tal­vi­se moo­si­va­ru mõ­nelt ük­si­kult kü­la­mem­melt? Kau­ban­dus­kett vae­se­maks ei jää, küll aga võib see väi­ke ot­sus ai­da­ta meie väi­ke­toot­jal mõ­ne­gi kee­ru­li­se pe­rioo­di üle ela­da. Ko­he te­kib kind­las­ti kü­si­mus, aga kui­das ja kust ma sel­le väi­ke­toot­ja üles leian?

Eest­la­sed on ala­ti ol­nud laa­da- ja tu­ru­rah­vas. Se­da on näi­da­nud ka ko­ha­li­ke tur­gu­de ja laa­ta­de po­pu­laar­sus. Just siin on­gi pei­dus ideaal­ne või­ma­lus sis­se sea­da ka­su­li­kud ja pi­kaa­ja­li­sed ma­jan­dus­suh­ted mõ­ne suu­re­pä­ra­se kar­tu­li­kas­va­ta­ja või kä­si­töö­meist­ri­ga. Lä­him või­ma­lus aga sel­leks on­gi tu­le­mas ju­ba sel ree­del Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ees plat­sil O.T.T. koh­tu­mi­sel või sep­temb­ri lõ­pus toi­mu­val Ka­ha­la kü­las pee­ta­val Lii­va Laa­dal.

Ehk siis siit ka vas­tus mi­nu peal­kir­jas esi­ta­tud re­too­ri­li­se­le kü­si­mu­se­le: ka­su­ta­gem või­ma­lust soe­ta­da en­da­le kva­li­teet­ne toi­du- ja tar­be­kaup just mõ­nelt laa­dalt või tu­rult, veen­du­des eel­ne­valt kau­ba pä­ri­to­lus ja kva­li­tee­dis. Ko­ha­lik toit on meie ini­mes­te too­de­tud ja mõel­dud just meie ini­me­se­le. Prae­gu­sel kee­ru­li­sel ajal on eri­ti olu­li­ne, et toe­tak­si­me ko­ha­lik­ku et­te­võt­jat, soe­tak­si­me te­ma öko­loo­gi­li­selt pu­hast ja või­ma­li­kult na­tu­raal­set ning ter­vis­lik­ku too­dan­gut. Kind­las­ti on va­he­tu ot­se­kon­takt toot­ja ja ta­lu­ni­ku­ga see, mis ta­gab mõ­le­ma­pool­selt usal­du­se ja tu­le­va­se koos­töö edu­ku­se. Sa­mu­ti on ko­ha­lik toit osa tra­dit­sioo­ni­dest, aja­loost ja piir­kon­na iden­ti­tee­dist.

Mõt­le­me ik­ka enim oma rah­va­le ja hoia­me kok­ku! Koh­tu­mi­se­ni Lii­va Laa­dal 2020!

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald ot­sib aas­ta te­gi­jaid
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus Rap­la­maal