Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja soo­vib loo­bu­da

20
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 12. ok­toob­ri is­tun­gil tu­li eel­ar­vest­ra­tee­gia aru­te­lul opo­sit­sioo­ni al­ga­tu­sel kõ­ne al­la Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu pi­kaks ve­ni­nud koos­ta­mi­ne. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tõ­des, et üld­pla­nee­rin­g on kee­ru­li­ses seisus, sest et­te­võ­te soo­vib koos­ta­mi­sest loo­bu­da.

Val­la­va­nem sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et fir­ma Hend­rik­son&Ko saa­tis val­la­va­lit­su­se­le au­gus­tis kir­ja, mil­le­ga te­gi et­te­pa­ne­ku lõ­pe­ta­da juu­nis 2019. aas­tal sõl­mi­tud töö­võ­tu­le­ping pool­te kok­ku­lep­pel: „Ole­me koh­tu­nud et­te­võt­te esin­da­ja­te­ga ja aru­ta­nud olu­kor­da. Meie soov on, et Hend­rik­son&Ko jät­kaks ja teeks üldp­la­nee­rin­gu val­mis. Saa­me aru, et olu­kord on kee­ru­li­ne, töö­ta­jaid ei jät­ku et­te­võt­tes, aga nad on rii­gi­han­ke võit­nud, ko­hus­tu­sed võt­nud. Soo­vi­me et­te­võ­tet üm­ber veen­da, mõis­ta­me, et Kuu­sa­lu vald on suu­re ter­ri­too­riu­mi­ga ja kee­ru­li­ne, kuid me vald oli sa­ma­su­gu­ne ka rii­gi­han­ke ajal.“

Hend­rik­son&Ko põh­jen­dab kir­jas, et töö­võ­tu­le­ping sõl­mi­ti val­la­ga usus, et tööd saa­vad val­mis kol­me aas­ta­ga, kuid Co­vi­di pan­dee­mia tõt­tu on eda­si lük­ku­nud, sa­mas töö­jõu ja kü­tu­se hin­nad mär­ga­ta­valt kas­va­nud. Rii­gi­han­kes kir­jel­da­tud töö­de maht on et­te­võt­te jaoks osu­tu­nud et­tear­va­tust olu­li­selt ma­hu­ka­maks, sest Kuu­sa­lu vald on aren­dus­sur­ve, La­he­maa rah­vus­par­gi ja val­da lä­bi­va rii­gi­maan­tee tõt­tu kee­ru­kas piir­kond – han­ke kut­se järg­se es­kiis­la­hen­du­se muut­mi­se ase­mel tu­li koos­ta­da täies­ti uus es­kiis­la­hen­dus, mis ka­he­kor­dis­tas töö­mah­tu.

Kir­jas on lau­se: „La­he­maa­ga seo­tud tee­ma­de- ja lae­ku­nud ar­va­mus­te ring on osu­tu­nud ar­va­tust veel­gi ar­vu­ka­maks. Koos­töö kes­kkon­naa­me­ti­ga on ol­nud tõ­hus, kuid mit­te lä­bi­mur­dev täien­da­va­test pii­ran­gu­test loo­bu­mi­se osas.“

Mär­gi­tud on veel as­jao­lu, et töö­de te­ge­mi­se või­me­kust mõ­ju­tab ka pro­jek­ti­ju­hi oo­da­tav elu­muu­tus, mis jä­tab ta tööst ee­ma­le vä­he­malt ka­heks aas­taks. Ko­ge­nud töö­ta­ja asen­da­mi­ne tä­hen­dab väl­jaõ­pet, sel­leks po­le ra­ha ega ae­ga.

Et­te­võ­te pak­kus val­la­le eda­si­seks kolm va­rian­ti. Hend­rik­son&Ko leiab all­han­ki­ja töö­de lõ­pu­le­vii­mi­seks – see eel­dab ka nen­de et­te­võt­telt kur­si­s o­le­vat ini­mest. Vald kor­ral­dab koos­ta­ja leid­mi­seks uue han­ke üld­pla­nee­rin­gu se­ni­ses ma­hus ehk koos La­he­maa­ga või te­hak­se uus han­ge, aga La­he­maa koh­ta tel­li­tak­se tee­map­la­nee­ring soo­vi­ta­valt koos Hal­ja­la val­la­ga.
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma sõ­nul vii­ma­ne va­riant po­le teos­ta­tav, Hal­ja­la val­lal on uus üldp­la­nee­ring val­mis.

Tä­ni­ni keh­ti­vad en­di­se Kuu­sa­lu val­la 2001. ja en­di­se Lok­sa val­la 2000. aas­tal keh­tes­ta­tud üldp­la­nee­rin­gud. Val­lad lii­tu­sid 2005. aas­tal. Ske­past&Puh­kim OÜ hak­kas uut üldp­la­nee­rin­gut koos­ta­ma aas­tal 2015, kuid loo­bus aas­tal 2018 ja vald kor­ral­das uue han­ke.

Eelmine artikkelKeh­ras esit­le­ti fes­ti­va­lil „Noor in­se­ner“ 24 ma­si­na ahel­reakt­sioo­ni
Järgmine artikkelMuu­da­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des