Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu teeb näi­te­män­ge

720
Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu näi­te­män­gus „Kao­ta­tud ja lei­tud“ män­gi­vad MAR­JU KOND­RAT­JEV (kro­ko­dill Ge­na) ja AI­RA JÕÕTS (Pot­sa­ta­ja).

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus lau­päe­val, 22. veeb­rua­ril toi­mu­nud pe­re­hom­mi­kul esie­ten­dus raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõt­si kir­ju­ta­tud näi­te­mäng „Kao­ta­tud ja lei­tud“. Li­gi poo­le tun­ni pik­ku­se la­vas­tu­se te­ge­la­sed on Pot­sa­ta­ja ja kro­ko­dill Ge­na, kes ühes­koos ot­si­vad mi­da­gi, mil­le Pot­sa­ta­ja on ära kao­ta­nud. Pot­sa­ta­ja rol­lis oli Ai­ra Jõõts, Ge­nat män­gis te­ma kol­leeg Mar­ju Kond­rat­jev.

Ai­ra Jõõts rää­kis, et raa­ma­tu­ko­gu­del ei ole las­te­hom­mi­ku­teks ker­ge esi­ne­jaid lei­da, ku­na sa­ge­li on nen­de ta­sud kõr­ged, kuid raa­ma­tu­ko­gu ee­lar­ve pii­ra­tud. See­tõt­tu on ümb­rus­kon­na teis­te raa­ma­tu­ko­gu­de­ga teh­tud nii-öel­da va­he­tus­kau­pa – raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad tee­vad ise näi­te­mä­ge ning käi­vad neid ka tei­ses raa­ma­tu­ko­gu­des eten­da­mas. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gul on sel­li­ne koos­töö Rae val­la Jü­ri ja Peet­ri raa­ma­tu­ko­gu­de­ga. Ka Raa­si­kul toi­mu­nud eten­du­se „Kao­ta­tud ja lei­tud“ jä­rel sõit­sid nai­sed Jü­ri raa­ma­tu­kok­ku, kus män­gi­sid sa­mal päe­val Pot­sa­ta­ja ja Ge­na lu­gu teist kor­da.

Esi­mest kor­da esi­ta­sid Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad las­te­le näi­te­män­gu paar aas­tat ta­ga­si las­te su­ve­lu­ge­mi­se ava­mi­sel. Siis te­gi kaa­sa ka val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe, kes män­gis Sip­si­kut. Ai­ra Jõõts ja Mar­ju Kond­rat­jev esi­ne­sid las­te­le vii­ma­ti Raa­si­ku koo­li ad­ven­di­hom­mi­ku­tel jõu­lu­va­na­sid män­gi­des. Kõi­gi näi­te­män­gu­de au­tor on Ai­ra Jõõts.

„Olen püüd­nud kir­ju­ta­da nii, et näi­den­di te­ge­la­sed on kir­jan­du­sest või te­ge­vus raa­ma­tu­te­ga seo­tud. Meie koos­töö Mar­ju­ga su­jub häs­ti. Al­gu­ses mõt­le­me väl­ja te­ge­la­sed ja te­ge­vu­se, sel­le põh­jal kir­ju­tan teks­ti, see­jä­rel loe­me se­da ja hak­ka­me ta­sa­pi­si la­vas­ta­ma. Ku­na tekst on oma loo­dud, on ka imp­ro­vi­sat­sioon lu­ba­tud,“ lau­sus ta.

Nai­sed töö­ta­vad Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu las­teo­sa­kon­nas ning saa­vad proo­ve te­ha, kui koo­li­päev lä­bi ning raa­ma­tu­ko­gus vaik­sem aeg.

Eha Alt­mäe kii­tis, et oma näi­te­män­gud on Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­le hea rek­laam ning tä­nu po­pu­laar­se­te­le las­te­hom­mi­ku­te­le, ku­hu tul­lak­se sa­ge­li ko­gu pe­re­ga, on saa­dud uu­si lu­ge­jaid: „Ole­me hu­vi­ta­tud sel­lest, et raa­ma­tu­ko­gus käiks roh­kem rah­vast. Las­te­hom­mi­kud too­vad mei­le roh­kem ini­me­si, kui kir­ja­ni­ke­ga koh­tu­mi­sed, kui te­gu po­le just Mih­kel Raua või Kris­tii­na Ehi­ni­ga. Miks mit­te te­ha, kui meie oma nai­sed nau­di­vad näi­te­män­gu. Kui las­tel on raa­ma­tu­ko­gus to­re ja lõ­bus, tu­le­vad nad siia uues­ti, har­ju­vad käi­ma ja hak­ka­vad ka raa­ma­tuid vaa­ta­ma.“

Di­rek­tor kin­ni­tas, et oma töö­ta­ja­te män­gi­tud näi­te­män­gud po­le su­gu­gi keh­ve­mad neist, mi­da on ta­su eest ko­ha­le tel­li­tud. Ta li­sas, et Ai­ra Jõõt­si tü­kid on ol­nud hu­vi­ta­vad nii las­te­le kui va­ne­ma­te­le.

„Igas näi­den­dis peab ole­ma mi­da­gi nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le, lap­si ei to­hi pub­li­ku­na ala­hin­na­ta ega te­ha nei­le ai­nult nin­nu-nän­nut,“ mär­kis au­tor.