Raa­si­ku õpi­las­te mi­ni­fir­mad osa­le­sid usi­nas­ti jõu­lu­laa­ta­del

504
KERT SI­NIK, JAND­RO PÄR­NA, RU­DI KI­VI­MÄE ja PJOTR PIT­ŠU­GIN mi­ni­fir­mast Lind­la ning nen­de val­mis­ta­tud pe­sa­kas­tid ti­has­tele. Fo­to Mar­git Si­nik

Üle-eel­mi­sel nä­da­lal Raa­si­ku rah­va­ma­jas toi­mu­nud jõu­lu­laa­dal olid müü­gi­lau­da­de ühe pi­ka ri­vi hõi­va­nud koo­li­noo­red.

„Vist peaae­gu poo­led müü­ja­test olid meie mi­ni­fir­ma­de te­gi­jad,“ sõ­nas Raa­si­ku põ­hi­koo­li et­te­võt­lu­sõ­pe­ta­ja Mar­ge Aa­sa­laid, kes koos hu­vi­juht Lii­si Gus­sa­ku­ga ju­hen­dab koo­lis 7 mi­ni­fir­mat.

Raa­si­ku koo­lis on 8. klas­si õpi­las­tel mi­ni­fir­mas osa­le­mi­ne et­te­võt­lu­sõp­pe üks osa. Õp­peaas­ta al­gul tee­vad mi­ni­fir­ma liik­med asu­ta­mis­koo­so­le­ku, koos­ta­vad põ­hi­kir­ja, re­gist­ree­ri­vad et­te­võt­te, mõt­le­vad väl­ja ärii­dee, ar­vu­ta­vad too­te oma­hin­na ja müü­gi­hin­na.

Mar­ge Aa­sa­laid ni­me­tab su­per­tu­le­mu­seks, et kõik tä­na­vu­sed mi­ni­fir­mad jõud­sid vaid mõ­ne kuu­ga oma too­dan­gu müü­mi­se­ni. Esi­mest kor­da olid nad 9. det­semb­ril Aru­kü­la ja Raa­si­ku ta­lu­tu­rul. Aru­kü­las olid müü­mas ka kolm Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se hu­vi­rin­gis Maar­ja-Ly Tei­no ju­hen­da­mi­sel te­gut­se­vat mi­ni­fir­mat. Mõ­ni päev hil­jem olid Raa­si­ku mi­ni­fir­mad oma too­dan­gut müü­mas rah­va­ma­jas jõu­lu­laa­dal, kõi­ge usi­na­mad käi­sid jõu­lueel­sel ajal ka ümb­rus­kon­na teis­tel laa­ta­del.

Kõi­ge aga­ram on ol­nud mi­ni­fir­ma Lind­la, mis teeb ja müüb lin­du­de pe­sa­kas­te ja söö­gi­ma­ju. Mi­ni­fir­ma tu­run­dus­juht Kert Si­nik rää­kis, et pa­nid oma mees­kon­na kok­ku eel­mi­sel koo­liaas­tal, kui kuul­sid, et 8. klas­sis tu­leb et­te­võt­lu­sõ­pe. Mi­ni­fir­mas on peale tema veel Ru­di Ki­vi­mäe, Jand­ro Pär­na ja Pjotr Pit­šu­gin.

„Hak­ka­si­me lin­nu­ma­ju ehi­ta­ma va­ra­kult, ju­ba siis, kui meil olid al­les esi­me­sed et­te­võt­lus­tun­nid. Jand­ro on kunst­ni­ku­käe­ga, te­ma mõ­te on te­ha linnumajad just sel­li­se ku­ju­ga,“ sõ­nas Kert Si­nik.

Ti­has­te­le mõel­dud pe­sa­kas­ti­de ning lin­du­de söö­gi­ma­ja­de jaoks on vi­nee­ri saa­dud mit­mest fir­mast, meis­ter­da­tak­se nä­da­la­va­he­tus­tel Ru­di Ki­vi­mäe ko­dus ga­raažis: „Ta­lu­tu­ru­le võt­si­me esi­me­sel kor­ral kaa­sa viis lin­nu­ma­ja ja küm­me söö­gi­ma­ja, ena­mik os­te­ti ära. Üks nai­ne üt­les, et viib Saa­re­maa­le.“

Pä­rast se­da hak­ka­sid noor­me­hed veel usi­na­malt meis­ter­da­ma ning käi­sid oma too­dan­gut müü­mas laa­ta­del Keh­ras, Ala­ve­res, Ko­se-Uue­mõi­sas: „Sel­leks aas­taks ai­tab, kuid jaa­nua­ris lä­he­me Üle­mis­te laa­da­le. Kok­ku ole­me nii pe­sa­kas­te kui söö­gi­ma­ju tei­nud roh­kem kui 20. Lin­nu­ma­ja mak­sab 20, söö­gi­ma­ja 15 eu­rot. Ku­lud on ol­nud väi­ke­sed, prae­gu tee­ni­me pu­has­ka­su­mit.“

CA­ROL SAN­DER­KOFF, KIR­KE LOIK ja AN­NA BE­LO­VA õpi­las­fir­mast ZzZ oma­teh­tud une­näo­püüd­ja­te­ga.

Li­saks mi­ni­fir­ma­de­le oli Raa­si­ku ja Aru­kü­la ta­lu­tu­rul ning jõu­lu­laa­dal ka üks õpi­las­fir­ma – taimeteesid ning unenäo- ja unistustepüüdjaid valmistav ZzZ. Sel­les on Tal­lin­na Ühis­güm­naa­siu­mi õpi­la­sed, kel­lest An­na Be­lo­va ja Kir­ke Loik olid Raa­si­ku koo­lis hu­vi­rin­gi­na kolm aas­tat ta­ga­si alus­ta­nud esi­me­ses mi­ni­fir­mas. Mar­ge Aa­sa­laid rõõ­mus­tas, et nüüd­seks 11. klas­si neiud jät­ka­vad õpi­tut ning tun­nus­tas, et nad on pal­ju eda­si are­ne­nud.

An­na Be­lo­va ju­tus­tas, et val­i­sid koo­li uu­ri­mis­tööks õpi­las­fir­ma te­ge­mi­se tä­nu va­ra­se­ma­le mi­ni­fir­ma ko­ge­mu­se­le. Kol­man­daks liik­meks kaa­sa­sid klas­siõe Ca­rol San­der­kof­fi. Su­vel kor­ja­sid ja kui­va­ta­sid ra­vim­tai­mi. Ühelt klas­siõelt said idee ha­ka­ta te­ge­ma ka une­näo- ja unis­tus­te­püüd­jaid, käi­si­d nende val­mis­ta­mi­se koo­li­tu­sel.

Ta rää­kis, et tee­müük on läi­nud tun­du­valt pa­re­mi­ni, sest on saa­nud käia pea­mi­selt kü­la­laa­ta­del ja maa­rah­vas ee­lis­tab os­ta pi­gem teed ja küp­si­seid: „Meie teed on 20-30gram­mis­tes pak­ki­des, peal on õpe­tus, kui­das teed te­ha ja mil­le vas­tu ai­tab.“

Eelmine artikkelHELI KENDRA romaanis „Kärkä“ räägivad tegelased rannakeeles
Järgmine artikkelPolitseiuudised