Raasiku lasteaed ja kool võivad laieneda

993

Volikogu 2010. aasta viimasel istungil tutvustati Raasiku kooli ja lasteaia ümbruse detailplaneeringu eskiisprojekti.

Raasiku kooli ja lasteaia ümbruse võimalikku detailplaneeringut tutvustati Raasiku vallavolikogule esimest korda 13. aprillil 2010. Volikogu algatas 8. juuni otsusega detailplaneeringu Raasiku aleviku kinnistutel Meierei 25, mille pindala on 0,41 hektarit, Meierei 27 pindalaga 3,3 hektarit ja Kooli tänaval, mille suurus on 0,21 hektarit, ning nende lähialal. Meierei 25 kinnistul asub Raasiku lasteaed, koolimaja aadress on Kooli 1 – mõlemale kavandatakse juurdeehitusi.

Raasiku vallavolikogu tutvus 14. detsembri istungil eskiisprojektiga, milles on ära näidatud lasteaia juurdeehituse võimalus, kooli võimla, uued poiste ja tüdrukute töö­õpetuse klassid ning galerii, mis ühendaks olemasolevat koolimaja võimlaga ja parkimisalad. Detailplaneeringu eskiisjoonise avalik väljapanek algas 10. jaanuarist Arukülas vallamajas ja valla kodulehel internetis, Raasikul lasteaias, koolis ja raamatukogus ning ka Raasiku Konsumis. Kuni 24. jaanuarini saavad kõik esitada vallavalitsusele detailplaneeringu eskiisjoonise kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Planeeringupiirkond kujutab endast praegu peamiselt muruala koos mõningate põõsaste ja puudega. Maaüksus piirneb Jägala maantee, Tallinna maantee, Meierei tee ning eluhoonetega. Juurdepääs on Meierei tänavalt ning samas ka Võidu tänavalt ja Tallinna mnt nurgalt.

Liiklus on kavandatud Meierei 25 ja 27 ning Kooli tänava kinnistutele Meierei ja Võidu tänavatelt, Kooli tänav on plaanis detailplaneeringu järgi viia tupiktänavaks. Alale lähim ühistranspordipeatus asub 543 meetri kaugusel Jägala maanteel.

Läinud kevadel, kui Raasiku volikogu arutas planeeringut, kavandati ühe võimalusena kooli juurde käsitöömaja.

Volikogu liige Olavi Liivandi soovitas selle ära jätta ning ehitada praeguste vanade garaažide asemele uue 800ruutmeetrise võimla, mis oleks vestibüüli abil ühendatud kooli peamajaga. Et saada koolile 250 ruutmeetrit lisapinda, tegi ta ettepaneku rajada praegusse võimlasse poiste tööõpetuse klassid ning teha võimlale juurdeehitus, kus asuksid tüdrukute käsitööklassid ja muud ruumid.

Raasiku valla maakorraldaja Anne Varbla sõnul kajastab nüüdseks valminud eskiisprojekt Olavi Liivandi toonast visiooni ja käsitöömaja mõttest on loobutud: „Projekt oli olemas, kuid enne kinnitamist leiti, et ka võimla on väike ning mõistlik oleks lahendada kogu territoorium ja algatada alal planeering. Praeguse eskiisprojekti väljapaneku eesmärk on leida hoonete laienduseks parimad asukohad ning lahendada tehnovõrgud-trassid ja parkimine. Parkimiseks on praegune laste­aiaterritoorium väike ja peaks kinnistute piire muutma.“

Raasiku vallavanema Andre Sepa kinnitusel ei ole valla arengukavas kuni aastani 2013 kooli võimlahoonet ette nähtud, ent üldplaneering peab sellega arvestama: „Uus arengukava on koostamisel. Seda eskiisprojekti aluseks võttes ning rahaliste vahendite olemasolul on võimalik alustada võimla ja lasteaia juurdeehituse projekteerimist. Vallavalitsuse praegune prioriteet on kooli staadion, kui aga hakkame tegelema kooli ja lasteaia laiendustega, peab olema selge, milliste ehi­tus­töödega tuleb arvestada.“

Eelmine artikkelTulekahju keldris
Järgmine artikkelANDRUS ANSIP külastas Aruküla kooli