Raa­si­ku kin­nis­va­raa­ren­da­jad and­sid val­la­le üle uue tä­na­va

1093
Pa­ju põik­tä­na­val lõi­ka­sid süm­bool­se lin­di lä­bi Ras­sa Ehi­tu­se te­gev­juht STEN TIIT­SO, Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP ning Til­ford Ca­pi­ta­li ju­ha­tu­se lii­ge RAUL ALT­MÄE. Lin­ti hoid­sid SAN­DER TIIT­SO Ras­sa Ehi­tu­sest (va­sa­kul) ja ÜLAR NIIT Til­ford Ca­pi­ta­li all­töö­võt­ja OÜst Ju­xe­hi­tus (pa­re­mal). Nen­de ta­ga on esi­me­ne kuuest tä­na­vu val­mi­vast ri­dae­la­must.

Ale­vi­ku uue kat­la­ma­ja juu­rest viib Mist­ra-Au­te­xini uus as­fal­di­kat­te­ga tee Pa­ju põik­tä­na­val.

Kuue meet­ri laiu­se ja 207 meet­ri pik­ku­se tee ra­ja­sid osa­ühin­gud Til­ford Ca­pi­tal ning Ras­sa Ehi­tus, kes ehita­vad sa­ma tä­na­va äär­de ja sel­le ta­ha 1,3 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le ri­dae­la­muid. Tee­de­võr­gu, tä­na­va­val­gus­tu­se ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si­de ra­ja­mist, elekt­ri õhu­lii­ni maa-alu­se kaab­li­ga asen­da­mist nä­gid et­te val­la­va­lit­su­se sea­tud tin­gi­mu­sed aren­da­jai­le.

„En­ne oli siin lii­va põh­ja peal muld­tee. Pin­da­ma­ta frees­pu­ru la­gu­neb kii­res­ti, kui tal­vel lund lü­ka­ta, see­tõt­tu ot­sus­ta­si­me tee­le pan­na as­fal­di, mi­da on pa­rem hool­da­da. Val­la nõu­del on tee kuue meet­ri laiu­ne, mi­nu tea­da Raa­si­kul nii laiu teid roh­kem po­le,“ rää­kis Til­ford Ca­pi­ta­li ju­ha­tu­se lii­ge Raul Alt­mäe.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas – ku­na esi­me­ne ri­dae­la­mu on ko­he sõi­du­tee ää­res, ei oleks sel­le eest au­to­de­ga ava­tud liik­lu­se­ga tä­na­va­le ta­gur­da­mi­ne pii­sa­valt ohu­tu.

Sõi­du­tee­ga sa­mas pik­ku­ses ra­ja­sid aren­da­jad Pa­ju põi­gu äär­de ka poo­le­teise meet­ri laiu­se kõn­ni­tee ning pai­gal­da­sid tä­na­va­val­gus­tu­se. Möö­du­nud ree­del, 17. jaa­nua­ril and­sid aren­da­jad teed val­la­va­lit­su­se­le üle. Raul Alt­mäe ja Ras­sa Ehi­tu­se te­gev­juht Sten Tiit­so lõi­ka­sid koos And­re Se­pa­ga lä­bi lin­di ning kir­ju­ta­sid al­la tee-tä­na­va­val­gus­tu­se üleand­mi­se-vas­tu­võt­mi­se ak­ti­le. Val­la­va­nem üt­les, et va­rem on Raa­si­ku­le ühe tä­na­va ra­ja­nud naab­ru­ses asu­va Roht­la kin­nis­tu aren­da­jad, kuid tee ava­lik üleand­mi­ne koos süm­bool­se lin­di­lõi­ka­mi­se­ga toi­mus es­ma­kord­selt.

Aren­da­ja­tel on ko­hus­tus ehi­ta­da väl­ja veel Pa­ju põi­gust nen­de aren­du­sa­lal olev Nii­du tä­na­va tee­lõik ning Rem­mel­ga tä­nav kok­ku 200 meet­ri ula­tu­ses.

Esi­me­ne ma­ja val­mib veeb­rua­ris Coo­pi kaup­lu­se ja Mist­ra-Au­te­xi va­he­li­se­le maa-ala­le on ka­van­da­tud 6 ri­dae­la­mut. Ehi­ta­mist alus­ta­ti mul­lu mais, esi­me­ne 10 kor­te­ri­ga ri­da­ma­ja on ka­tu­se all, käi­vad si­se­tööd.

„Um­bes kuu aja pä­rast an­na­me esi­me­sed kor­te­rid ost­ja­te­le üle,“ lu­bas Raul Alt­mäe.
Sten Tiit­so ar­vas, et Ras­sa Ehi­tus saab esi­me­se kor­te­ri val­mis jaa­nua­ri lõ­pus, järg­mi­sed val­mi­vad paa­ri-kol­me­nä­da­las­te va­he­de­ga. Poo­led kor­te­rid esi­me­sest ma­jast on ost­ja leid­nud.

„Kui need on ka seest val­mis ning saa­me oma ko­du­leh­te­de­le ja kin­nis­va­ra­por­taa­li­des­se pan­na reaal­sed fo­tod, siis tu­leb kind­las­ti pal­ju hu­vi­li­si. Loo­dan, et paa­ri-kol­me kuu­ga on meil kõik kor­te­rid müü­dud,“ ar­vas Ras­sa Ehi­tu­se te­gev­juht.
Ta li­sas, et peaae­gu kõik, kes se­ni nen­de kor­te­reid ost­nud või hu­vi tund­nud, on las­te­ga pe­red, pea­mi­selt Tal­lin­nast: „Nii et ela­nik­ke peaks Raa­si­ku vald sel­le aren­du­se­ga pä­ris pal­ju juur­de saa­ma.“

Kok­ku tu­leb aren­da­ta­va­le ala­le 6 ri­dae­la­mut 39 bok­si­ga – kolm 10 ja kolm 3 kor­te­ri­ga. Raul Alt­mäe sõ­nul on soov need kõik vä­he­malt väl­jast val­mis saa­da sel­le aas­ta jook­sul. Järg­mi­se ma­ja ehi­tus peaks al­ga­ma lä­hia­jal, see on sa­mu­ti 10 kor­te­ri­ga ning tu­leb esi­me­se ma­ja­ga ris­ti, pa­ral­leel­selt kat­la­ma­ja­ga. Sel­le ra­jab OÜ Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­dus, mil­le oma­ni­kud on ka va­rem Raa­si­kul ela­muid ehi­ta­nud.

„Nad tu­lid mei­le nii-öel­da kos­ja. Oli­me nõus kin­nis­tu müü­ma, sest nad on val­mis ko­he ehi­ta­mist alus­ta­ma ning siis saa­me ko­gu ala kii­re­mi­ni väl­ja aren­da­da. Meie te­gi­me kom­mu­ni­kat­sioo­nid, taot­le­si­me ehi­tus­loa, ne­mad ehi­ta­vad ja müü­vad. Ma­ja tu­leb täp­selt sa­ma­su­gu­ne, na­gu need ri­da­ma­jad, mi­da meie tee­me,“ sel­gi­tas Raul Alt­mäe.
Til­ford Ca­pi­tal ja Ras­sa Ehi­tus, kes ise ehi­ta­vad veel 1 küm­ne ning 3 kol­me­ kor­te­ri­ga ri­da­ma­ja, alus­ta­vad järg­mi­se ma­ja ehi­ta­mist tõe­näo­li­selt märt­sis-ap­ril­lis.

Kõik kor­te­rid on ühe­su­gu­se pla­nee­rin­gu­ga – all köök-elu­tu­ba, pe­su­ruum ja gar­de­roob, tei­sel kor­ru­sel 4 tu­ba ja WC. Ko­ha­li­ku rah­va seas on te­ki­ta­nud po­lee­mi­kat ja kü­si­mu­si, miks on ma­ja­de fas­saa­did ka­van­da­tud mus­ta vär­vi. Raul Alt­mäe mär­kis, et te­ge­li­kult tu­le­vad kõik ma­jad tu­me­hal­lid. Sten Tiit­so li­sas, et nen­de et­te­võ­te on se­ni ehi­ta­nud Raa­si­ku­le he­le­daid ma­ju, pea­mi­selt kol­la­se ja he­le­ro­he­li­se fas­saa­di­ga: „Prae­gu on tu­me moes, püüa­me aja­ga kaa­sas käia.“

Eelmine artikkelAegviidu tervisespordikeskusele otsitakse operaatorit
Järgmine artikkelMil­lal ava­tak­se ok­toob­ris val­mi­nud Keh­ra jäät­me­jaam?