Raa­si­ku ja Aeg­vii­du ÜVK tööd jää­vad toe­tu­se puu­du­sel oo­te­le

495

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te kes­kus (KIK) ei ra­hul­da­nud Raa­si­ku ale­vis­se ja Aeg­vii­tu ka­van­da­tud ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) ra­ja­mi­seks esi­ta­tud pro­jek­ti­taot­lu­si.

Raa­si­ku val­las vee-ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­seid pak­kuv OÜ Ra­ven esi­tas soo­vi­tud täh­t-
a­jaks, 1. märt­siks KI­Ki­le taot­lu­se 697 142,50 eu­ro saa­mi­seks, et ra­ja­da ÜVK Raa­si­ku kes­ka­su­las­se ehk raud­teest põh­ja­poo­le ku­ni ki­ri­ku­ni. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli üle 1,2 mil­jo­ni eu­ro ja taot­le­ja omao­sa­lus 520 914,52 eu­rot ehk 43 prot­sen­ti. KIKi 25. juu­nil saa­de­tud vas­tu­ses on kir­jas, et ei saa ni­me­ta­tud pro­jek­ti­taot­lust „taot­lu­se hin­da­mi­se kri­tee­riu­me, esi­ta­tud taot­lus­te mah­tu ja kõr­get ta­set ning pii­ra­tud ee­lar­ve­li­si va­hen­deid ar­ves­ta­des ra­has­ta­da”.

Ani­ja val­la vee-et­te­võ­te Vel­ko AV taot­les KI­Kilt 799 240 eu­rot, mil­le­ga ra­ja­da ÜVK Aeg­vii­dus Jaa­ma, Met­sa ja Ja­la­ka tä­na­va piir­kon­nas 69 kin­nis­tu­le. Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö rää­kis, et te­gu oli ale­vis ka­van­da­tud ÜVK re­konst­ruee­ri­mis­töö­de vii­ma­se eta­pi­ga: „Alg­selt olid need tööd pla­nee­ri­tud 2022. aas­taks, aga tu­li vas­tav

KI­Ki toe­tus­mee­de ja ot­sus­ta­si­me esi­ta­da taot­lu­se. Meie pro­jek­ti omao­sa­lus oli soo­vi­ta­tust väik­sem, sa­mu­ti oli tea­da, et ee­lis­ta­tak­se suu­re­ma­te piir­kond­li­ke et­te­võ­te­te taot­lu­si. Vee-et­te­võ­te­te lii­du kau­du sai teh­tud eel­tööd, et ra­ha jao­ta­mi­sel ar­ves­ta­tak­se ka väik­se­ma­te et­te­võ­te­te soo­ve. Meie taot­lus ei vas­ta­nud ilm­selt kõi­gi­le toe­tu­se and­mi­se eel­dus­te­le, kui­gi sel­le esi­ta­mi­seks sea­tud tin­gi­mu­sed oli­me täit­nud.”

Toetussumma on vähenenud
Ra­ve­ni te­gev­juht Ser­gei Ki­vi rää­kis, et KI­Ki kesk­kon­na­prog­ram­mis oli vee­ma­jan­du­se jaoks tä­na­vu ja­ga­da 5,2 mil­jo­nit eu­rot, taot­lu­si esi­ta­ti roh­kem kui 20 mil­jo­ni­le eu­ro­le ehk li­gi ne­li kor­da suu­re­ma­le sum­ma­le. Ju­ba eel­mi­sel aas­tal oli KI­Kis vee­ma­jan­du­seks mõel­dud toe­tus­sum­mat tun­du­valt vä­hen­da­tud, see­jä­rel ja­ga­ti Raa­si­ku ühis­vee­vär­ki ja -ka­na­li­sat­sioo­ni va­jav piir­kond ka­heks ning esi­ta­ti taot­lus ÜVK ehi­ta­mi­seks kes­ka­su­las­se. See­gi taot­lus lü­ka­ti ta­ga­si ka­hel põh­ju­sel, omao­sa­lust pee­ti väi­ke­seks ja toe­tus­ra­ha ei jät­ku­nud.

„Vii­ma­sel nel­jal-viiel aas­tal on kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mis ku­ju­ne­nud sei­su­koht, et vee­ma­jan­du­se sek­tor on pii­sa­valt ra­has­ta­tud,” lau­sus Ser­gei Ki­vi. „Tun­dub, et toe­tu­si ja­ga­tak­se väik­se­ma­te­le pro­jek­ti­de­le ja nei­le, kel­le omao­sa­lus on vä­he­malt 50 prot­sen­ti või suu­rem. Raa­si­ku val­la­le oleks käi­nud pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest poo­le ra­has­ta­mi­ne na­tu­ke üle jõu. Oli­me ka­van­da­nud võt­ta ka lae­nu, aga kui see oleks kas­va­nud, siis või­nuks pan­na val­la ee­lar­ve­le veel suu­re­ma koor­mu­se ja tõst­nud vee hin­da, mis tar­bi­ja sei­su­ko­halt po­le ots­tar­be­kas. Raa­si­ku val­la vee­ta­riif on ju­ba nii­gi kõr­ge.”

Sar­na­sele prob­lee­mi­le osu­tas Erik Jü­riöö, ka Vel­ko AV esi­ta­tud pro­jek­ti­taot­lu­ses pol­nud või­ma­lik ta­ga­da 50prot­sen­di­list omao­sa­lust: „Me ei saa val­la ee­lar­ve või lae­nu abil nii suurt omao­sa­lust või­mal­da­da, sest see aval­daks sur­vet vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na­le.”

Erik Jü­riöö li­sas, et Aeg­vii­dus ka­van­da­tud ÜVK töö­ma­hust um­bes kolm­vee­ran­di on Vel­ko AV ära tei­nud ja vee­värk toi­mib: „Vii­ma­se eta­pi teoks te­ge­mi­ne ole­neb toe­tu­sest. Nii ma­jan­dus- kui ka kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mis on aru saa­dud, et ka väik­se­mad vee-et­te­võt­ted pea­vad el­lu jää­ma ja nen­de tee­nin­du­sa­la ela­ni­kud ei saa ol­la il­ma vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta. Loo­da­me õh­kõr­na­le või­ma­lu­se­le saa­da toe­tust maa­kon­na kau­du. Püs­si põõ­sas­se ei vis­ka, ole­me äraoo­ta­val sei­su­ko­hal.”

Raa­si­ku reos­tus­koor­mus on al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di. Eu­roo­pa Lii­du üh­te­kuu­lu­vus­fond 2000 ini­mek­vi­va­len­dist väik­se­ma­te­le asu­la­te­le siia­ni toe­tust ei ja­ga­nud. Möö­du­nud aas­ta ke­va­dest on toe­tu­se and­mi­ne üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist pea­tu­nud.

Ser­gei Ki­vi pi­das olu­kor­da vee­ma­jan­du­se pa­ran­da­mi­sel kur­vaks, aval­da­des aga loo­tust, et võib-ol­la pa­kub la­hen­du­se kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mis koos­ta­tav uus vee­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va.

 

Eelmine artikkelAndi­nee­me park­la ja jalg­tee on val­mis
Järgmine artikkelKol­ga ten­ni­se­hall on müü­gis