Raa­si­ku esi­me­sel teeae­da­de päe­val avas uk­sed 13 teeae­da

341
Raa­si­ku raamatukogu tšai­na­jat pi­da­sid raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad KRIS­TI PRA­GI, LII OT­SA, MAR­JU KOND­RAT­JEV ja AI­RA JÕÕTS. „Tee­joo­mi­ne seos­tub ena­mas­ti ve­ne kul­tuu­ri­ga ning Mar­jul on ko­dus sa­mo­var,“ põh­jen­das Ai­ra Jõõts. Foto Mar­git Si­ni­k

Pa­ri­maks hin­na­ti Tee­meist­ri aias pa­ku­tud nel­jast ra­vim­tai­mest Tee­meist­ri tee.

MTÜ Tuu­le­kell al­ga­tu­sel ava­sid Raa­si­kul es­ma­kord­selt uk­sed teeaiad. Ko­du­koh­vi­ku­te päe­va­de al­ter­na­tii­vi­na pü­ha­päe­val, 1. au­gus­til toimunud ava­tud teeae­da­de päe­va pea­kor­ral­da­ja Mar­git Ee­ri­ku sõ­nul oli et­te­võt­mi­se pea­mi­ne ees­märk pan­na oma ko­gu­kon­na ini­me­sed oma­va­hel ak­tiiv­se­malt suht­le­ma – vii­mas­tel aas­ta­tel on Raa­si­ku­le ko­li­nud pal­ju uu­si ela­nik­ke, kes seal aas­ta­küm­neid ela­nud ini­mes­te­ga üks­teist ei tun­ne. Li­saks piir­kon­na ela­ni­ke tut­vu­mi­se­le kaa­saai­ta­mi­se­le soo­vi­ti teeae­da­de päe­va­ga pro­pa­gee­ri­da ter­vis­lik­ke elu­vii­se ja loo­dus­lä­he­dust.

Teeae­da­de päe­vaks re­gist­ree­ru­jaid oli 13, neist üks pe­re oli Raa­si­ku­le ko­li­nud al­les kuu ae­ga va­rem. Küm­me teeae­da olid Raa­si­kul, üks Rät­la kü­las, üks kol­me val­la pii­ril asu­vas Sam­bu kü­las, mis kuu­lub Jõe­läht­me val­da. Õh­tul ava­ti Ani­ja val­la Lin­nak­se kü­la Nur­me ta­lu uksed, kus oli an­samb­li Puu­luup kont­sert ning kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku pa­rim tee.

Li­saks tee­le ka mee­le­la­hu­tus
Igas teeaias pa­ku­ti pea­le oma ret­sep­ti jär­gi val­mis­ta­tud tai­me­tee­le eri­ne­vat tee­kõr­vast ala­tes suu­pis­te­test ja koo­ki­dest-pi­ru­ka­test ku­ni su­pi ja soo­ja toi­du­ni. Mit­mel pool oli mõel­dud ka kü­las­ta­ja­te mee­le­la­hu­tu­se­le.

Raa­si­ku pääs­te­ko­man­do teeaias „Va­he­rid ja võ­su­ke­sed“ said soo­vi­jad tu­le­tõr­ju­ja­te rii­deid sel­ga proo­vi­da ning kat­se­ta­da tu­le kus­tu­ta­mist. Sa­mu­ti Pae tä­na­val Ar­mas­tu­se al­lee teeaias laul­sid kü­las­ta­jai­le Cris­tel ja Ca­ro­lin Tamm­soo, soo­vi­jai­le pa­ku­ti või­ma­lust ka en­dal mõ­ne kuul­sa löök­lau­lu esi­ta­mist proo­vi­da. Raa­si­ku rah­va­ma­ja õuea­la­le oli üheks päe­vaks teh­tud roo­siaed, kus oli ka õue­män­gu­de nurk, os­ta sai nos­tal­gi­li­si tee- ja koh­vi­ser­vii­se, rah­va­ma­jas esi­ne­sid noor­tean­sam­bel Bubb­les ja Fi­gu­re­ti peo­tant­si­jad.

Jaa­ma tä­na­val oli ava­tud las­te­le mõel­dud lõ­bus mar­ja­teeaed, kus sai ho­bu­se­ga sõi­ta, meis­ter­da­da, voo­li­da, nu­pu­ta­da. Las­te­nurk oli ka Tal­lin­na maan­teel 32 asu­nud Ter­vi­se teeaias, kus võis veel tut­vu­da ma­he­da tar­beaia­ga. Gruu­sia teid pak­ku­nud Hin­ge teeaias Rem­mel­ga tä­na­val sai vaa­da­ta ka 3D prin­di­tud as­ja­de näi­tust. Kuns­ti teeaias, kus toi­me­tas kor­ral­da­ja Mar­git Ee­ri­ku pe­re koos sõp­ra­de­ga, pa­ku­ti või­ma­lust osa­le­da ra­ku-ke­raa­mi­ka ja tif­fa­ny vit­raaži töö­tu­ba­des, os­ta sai tee­nõu­sid ja muud ke­raa­mi­kat, lau­lis Kad­ri-Ann Ee­rik.

Ani­ja, Jõe­läht­me ja Raa­si­ku val­la pii­ril Sam­bu kü­las asu­va Mi­ku ta­lu teeaia kü­las­ta­jai­le lu­ba­ti muu­hul­gas või­ma­lust mu­rul pi­ku­ta­da ja me­si­las­te su­mi­nat kuu­la­ta, Rät­la dend­ro­par­gis Sma­ragd olid aiaeks­kur­sioo­nid ning sai nä­ha al­pa­ka­sid. Ki­ri­ku­mõi­sa ret­ro­hõn­gu­li­ses teeaias pa­ku­ti pea­mi­selt eri­ne­vaid plaa­di­koo­ke, Tee­meist­ri aias teest ins­pi­ree­ri­tud mait­se­te­ga suu­pis­teid ja küp­se­ti­si – matc­ha tee­ga teh­tud muf­fi­neid, vürt­si­kas tee­se­gus kee­de­tud Hii­na mar­mor­mu­ne ja muud. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gust oli üheks päe­vaks saa­nud ve­ne kul­tuu­ri hõn­gu­li­ne ja ve­ne­pä­ras­te mait­se­te­ga tšai­na­ja, kus te­gut­se­nud raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jaid olid ve­nepärastes rõi­vas­tes.

Pä­rast teis­te teeae­da­de sul­ge­mist an­dis Lin­nak­se kü­las Nur­me ta­lu aias kont­ser­di an­sam­bel Puu­luup. Mar­git Ee­rik rää­kis, kui Tuu­le­kel­la­ga teeae­da­de päe­va al­les pla­nee­ri­ti ja Puu­luu­bi­ga alus­ta­ti lä­bi­rää­ki­mi­si, mõt­les ta ko­he Nur­me ta­lu pe­re­nai­se­le In­ga Hein­met­sa­le ja te­ma suu­re­le kau­ni­le aia­le: „Oli­me In­ga­ga ol­nud Ko­se val­las Puu­luu­bi kont­ser­dil esi­reas fän­na­mas. Kui te­malt kü­si­sin, kas on nõus oma ae­da kont­ser­ti lu­ba­ma, sain tea­da, et In­ga on Puu­luu­bi kuld­fänn, ei jä­ta peaae­gu üh­te­gi nen­de kont­ser­ti väi­sa­ma­ta.“

Li­saks an­samb­li­le Puu­luup esi­nes õh­tu­ses teeaias Ko­se nais­rah­va­tant­su­rühm Ki­ri­lind, kus tant­sib ka Nur­me ta­lu pe­re­nai­ne.

Raa­si­ku pa­rim on Tee­meist­ri tee

Pea­kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK õn­nit­leb Raa­si­ku teeae­da­de päe­va pa­ri­ma tee val­mis­ta­nud TEE­LE KRUU­SET. Foto Lembit Karind

Teeae­da­de päe­val käis Mar­git Ee­rik koos Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Tii­na Rüh­ka, val­la au­ko­da­ni­ku Vai­no Na­pi ja Raa­si­ku ko­gu­kon­na esin­da­ja Kris­tii­na Väl­ba­ga kõi­gis teeae­da­des ja de­gus­tee­ris nen­de val­mis­ta­tud tai­me­tee­sid. Nad valisid neist kolm, mida pa­lu­ti õh­tul Nur­me tal­lu tul­nud kü­las­ta­jail hin­na­ta. Iga tee juu­res oli purk, de­gus­tee­ri­jad poe­ta­sid oma lem­mik­tee juur­de pur­ki ühe oa. Võit­jaks kuu­lu­ta­ti kõi­ge roh­kem ube ko­gu­nud Tee­meist­ri aia tee.

Koos kaa­sa Ma­dis Lii­va­mä­gi­ga üheks päe­vaks Tee­meist­ri tä­na­val teeaia ava­nud Tee­le Kruu­se rää­kis, et nen­de tee oli val­mis­ta­tud oma ko­duaias lei­du­va­test tai­me­dest. Kolm tun­tu­mat kom­po­nen­ti olid pi­par­münt, saia­lill ja põd­ra­ka­nep, nei­le li­sa­ti lees­putk.

Tee­le Kruu­se sel­gi­tas, et lees­putk on tu­ge­va su­pi­lõh­na­ga ra­vim­taim, mait­seb vei­di na­gu pe­ter­sell, nen­de ko­duaias kas­vab ilu­tai­me­na. Või­du­tee val­mis­ta­ti spet­siaal­selt teeae­da­de päe­vaks. Eel­ne­valt kat­se­ta­ti mit­meid va­rian­te, lõp­lik ret­sept sai val­mis al­les eel­mi­sel õh­tul: „Mees tõi aiast lees­put­ke le­he ja üt­les, et proo­vi­me sel­le­ga.“

Võit tu­li Tee­le Kruu­se kin­ni­tu­sel ül­la­tu­se­na, see pol­nud nen­de ees­märk: „Meie soov oli pak­ku­da klien­ti­de­le maits­vat teed ja head ela­must. Või­du­või­ma­lu­se­ga ei ol­nud ise­gi ar­ves­ta­nud. Kui Mar­git Ee­rik üt­les, et nüüd on õh­tuks va­ja teed veel juur­de val­mis­ta­da, vaa­ta­sin, kas ja kui pal­ju on mul tee­se­gu veel üld­se al­les. Õn­neks oli. Päe­va jook­sul ku­lus se­da kümme liit­rit, õh­tuks te­gi­me veel kümme liit­rit de­gus­tee­ri­mi­seks.“

Tee­le Kruu­se kin­ni­tas, et oma teeaia ava­mi­se mõ­te oli ko­he, kui et­te­võt­mi­sest kuul­di, sest neil on koos elu­kaas­la­se­ga va­ra­sem koh­vi­ku­pi­da­mi­se ko­ge­mus ning see pi­sik on al­les: „Eel­mi­sel aas­tal ai­ta­sin oma tä­dil ko­du­koh­vi­kut te­ha. See on põ­nev ja po­si­tiiv­ne, emot­sio­naal­selt pal­ju ta­ga­si­toov te­ge­vus.“

Aas­ta pä­rast taas
Kui­gi teeae­da­de päe­val oli Raa­si­kul ka paar üs­na tu­ge­vat vih­ma­hoo­gu, siis osale­ja­te sõ­nul ja­gus kü­las­ta­jaid kõi­gi­le.

„Vihm te­gi väi­ke­se ka­ru­tee­ne, aga um­bes 80 ini­mest tu­li ik­ka­gi,“ sõ­nas Tee­le Kruu­se.
Raa­ma­tu­ko­gu tšai­na­jas käis raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja Ai­ra Jõõt­si hin­nan­gul um­bes paar­sa­da kü­las­ta­jat, Mar­git Ee­rik ole­tas, et nen­de pe­re teeae­da kü­las­tas 100-200 ini­mest.

Pea­kor­ral­da­ja rõõ­mus­tas, et esi­me­se teeae­da­de päe­va koh­ta saa­dud ta­ga­si­si­de on vä­ga po­si­tiiv­ne ning on ole­mas val­mi­so­lek järg­mi­sel aas­tal teeaiad uues­ti ava­da.

„Pal­jud sel­le aas­ta te­gi­jad kin­ni­ta­sid, et ta­ha­vad kor­ra­ta, kuid mi­nu jaoks veel­gi suu­rem rõõm ja tun­nus­tus on see, kui pal­ju tu­lid üt­le­ma, et ta­ha­vad järg­mi­sel aas­tal sa­mu­ti osa­le­da. Usun, et siis on ka meie uu­tes elu­ra­joo­ni­des roh­kem teeae­du ning saa­me uue to­re­da kont­ser­di­pai­ga – mi­nu soov on, et teeae­da­de päe­va lõ­pu­kont­sert toi­muks igal aas­tal eri ko­has, mõ­nes järg­mi­ses ilu­sas aias,“ lau­sus Mar­git Ee­rik.