Raa­si­ku vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 5 pro­jek­ti

910

Raa­si­ku vald sai ha­ja­asus­tus­te prog­ram­mist vee-, ka­na­li­sat­sioo­ni-, elekt­ri­süs­tee­mi­de ning juur­de­pää­su­tee­de jaoks rii­giee­lar­vest 10 000 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­ti sa­mu­ti 10 000 eu­rot, vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest peab li­sa­ma toe­tu­se saa­ja.

Toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le 11 taot­lust. Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi val­la­va­lit­su­se ala­li­ne pla­nee­ri­mis- ja ehi­tus­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad Aa­re Ets, Ala­ri Kruus­vall, Ar­go Laks, An­ni­ka Jõ­gi­maa ja Kris­ta Kohv val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­nast.

„Kolm taot­lust ei vas­ta­nud nõue­te­le – pol­nud täi­de­tud tin­gi­mus, et taot­le­ja ala­li­ne elu­koht on 1. jaa­nua­rist ma­ja­pi­da­mi­ne, mil­le­ga seo­tud pro­jek­ti­le toe­tust soo­vi­ti. Neist taot­lus­test kaks esi­tas ini­me­ne, kel­lel on al­les ehi­tus­jär­gus ela­mu, kol­man­da majapidamise koh­ta tu­vas­ta­si­me kont­roll­käi­gul, et seal ei ela­ta,“ rää­kis ko­mis­jo­ni lii­ge, kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall.

Ka­hek­sast kva­li­fit­see­ru­nud taot­lu­sest ot­sus­ta­ti pin­ge­rea alu­sel toe­ta­da 5, neist kol­me­le sea­ti toe­tu­se saa­mi­seks li­sa­tin­gi­mus. Ka­he taot­lu­se jaoks ra­ha ei jät­ku­nud, kol­mas sai hin­da­mi­sel nii vä­he punk­te, et pol­nud prog­ram­mi reeg­li­te ko­ha­selt abi­kõl­bu­lik.

Ur­ve Kii­ren­di­le an­tak­se Jär­si kü­la Too­ma ta­lu juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks ku­ni 2906,46 eu­rot. Oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 1431,54 eu­rot ning en­ne toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da no­ta­riaal­ne kok­ku­le­pe reaal­ser­vi­tuu­di sead­mi­seks, mil­le ko­ha­selt naa­ber­kin­nis­tu oma­nik on nõus, et juur­de­pää­su­tee lä­bib te­ma kin­nis­tut.

Tai­mo Tiik saab Mal­la­ver­re kül­la Met­sa­nur­ga tal­lu ka­na­li­sat­sioo­ni pai­gal­da­mi­seks ku­ni 1567,80 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma vä­he­malt 772,20 eu­rot, en­ne toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da ehi­tis­tea­tis koos pro­jek­ti­ga.

Rain Hend­rik­so­ni toe­ta­tak­se Jär­si kü­la Põl­luää­re kin­nis­tul vee pu­has­ta­mi­seks va­ja­li­ke sead­me­te pai­gal­da­mi­seks ku­ni 785,91 eu­ro­ga, oma­fi­nant­see­ring on mi­ni­maal­selt 387,09 eu­rot.

Tiit Tehv­re saab Pe­ri­la kü­las Kae­raaia ta­lu juur­de­pää­su­tee ehi­ta­mi­seks ku­ni 7758 eu­rot, omao­sa­lus on vä­he­malt 3821,40 eu­rot. Ala­ri Kruus­vall sel­gi­tas, et kui­gi ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist võib üht ma­ja­pi­da­mist toe­ta­da mak­si­maal­selt 6500 eu­ro­ga, an­ti sel­le­le pro­jek­ti­le roh­kem, ku­na olid kaas­taot­le­jad: Vir­ve Tehv­re Li­na­luu, Kat­rin Kumm Põl­lu­vee­re ja Apo Tuu­ling Ka­se­puu kin­nis­tult.

Vil­lem Ka­sa­kut toe­ta­tak­se Rät­la kül­la Su­si­soo tal­lu au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi ehk päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma te­ge­mi­seks ku­ni 6500 eu­ro­ga, ku­na seal ei ole elekt­ri­võr­gu­ga lii­tu­mi­se või­ma­lust. Va­ja­lik oma­fi­nant­see­ring on vä­he­malt 9490 eu­rot, en­ne le­pin­gu sõl­mi­mist tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da ehi­tus­loa taot­lus.

„Neil, kel­le­le sead­si­me toe­tu­se saa­mi­seks li­sa­tin­gi­mu­sed, on nen­de täit­mi­seks ae­ga ne­li kuud. Toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­seks on ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest ae­ga 15 kuud,“ lausus Ala­ri Kruus­vall.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ve­te­rans­port­la­ne JAAK TUR­RO on Bal­ti­maa­de meis­ter
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti esin­dus­jook on Val­ge­jõe Val­ge