Raa­si­ku vald plaa­nib viie aas­ta jook­sul li­gi 21 ki­lo­meet­rit muu­ta tol­mu­va­baks

675
AARE ETS

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas mai­kuu is­tun­gil val­la tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2019-2023. Sel­les on kir­jel­da­tud val­la­tee­de olu­kor­da, tee­hoiu­ka­va koos­ta­mi­se ja fi­nant­see­ri­mi­se põ­hi­mõt­teid ning in­ves­tee­rin­guid aas­ta­te lõi­kes.

Raa­si­ku val­las on ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja kan­tud 121 ki­lo­meet­rit ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaid teid. Neist 23,2 ki­lo­meet­rit on kat­te­ga teed, 81 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teed ning 16,7 ki­lo­meet­rit pin­na­se­teid.

„Tä­na­vu on tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks ka­van­da­tud 300 000 eu­rot. Tee­hoiu­ka­vas­se on sis­se kir­ju­ta­tud val­la tee­hoiu­ku­lu­de iga-aas­ta­ne kasv 5 prot­sen­ti,“ sõ­nas hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets.

Ta sel­gi­tas, et tee­hoiu­ka­va koos­ta­mi­sel jär­gi­ti liik­lus­sa­ge­dust, liik­lu­so­hu­tust, tee sei­su­kor­da, koo­li­bus­si­de liik­lus­skee­me. Ka­va­ga on võe­tud ees­märk, et kruu­sa­tee­del vas­taks kruu­sa­ki­hi pak­sus nor­mi­de­le, siis on või­ma­lus tee­hoiu­ka­va lõ­puks vä­he­malt ti­he­asus­tu­s­ala­del viia teed mus­ta kat­te­ al­la ning muu­ta need tol­mu­va­baks. Tei­ne prio­ri­teet on kor­ras­ta­da ava­li­ku ka­su­tu­se le­pin­gud – loo­bu­da le­pin­gu­test nen­de tee­de osas, mil­le ka­su­ta­mi­seks po­le ava­lik hu­vi ning sõl­mi­da le­pin­gud kü­la­de jaoks nii­ni­me­ta­tud st­ra­tee­gi­lis­te tee­de koh­ta.
In­ves­tee­rin­gu­teks ka­van­da­tud ra­ha ei ta­ga, et viie aas­ta­ga saa­vad kõik val­la teed kor­da, kuid tol­mu­va­ba kat­te saa­vad suu­rem osa ale­vi­ke ja kü­la­de kes­ko­sa teid: „Üks olu­li­ne asi, mis tä­na­vu­se ja järg­mi­se aas­ta in­ves­tee­rin­guid mõ­ju­tab, on ale­vi­kes­se ühis­vee­vär­gi ra­ja­mi­ne, sest pä­rast se­da on va­ja teed-tä­na­vad taas­ta­da. Ku­na 2019-2020 ra­ja­tak­se vee­vär­ki Aru­kül­la, tee­me neil aas­ta­tel roh­kem teid Aru­kü­las. Raa­si­kul loo­da­me ÜVK ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­da 2020. aas­tal. Et sel­le­ga seo­ses on va­ja ka teid üles ­kae­va­ta, on Raa­si­ku tee­de-tä­na­va­te re­konst­ruee­ri­mi­ne ka­van­da­tud põ­hi­li­selt 2021. aas­taks.“

Tä­na­vu on ka­vas pin­na­ta Aru­kü­las Kir­si, Pir­ni, Põl­lu ja Tul­bi tä­nav ning Har­ju tee, Raa­si­kul Põl­lu tä­nav, li­saks Iga­ve­re tee ja Här­ma kü­la sis­se­sõi­du­tee. Ra­ha on ka­van­da­tud veel Aru­kü­la mõi­sa juu­rest maan­tee­ni ka­van­da­ta­va kõn­ni­tee jaoks maa ost­mi­seks ning Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee hal­jas­tu­se jaoks. Tu­le­val aas­tal taas­ta­tak­se tee­kat­ted Aru­kü­las Män­ni­ku teel, Staa­dio­ni, Staa­dio­ni põik, Sü­gi­se ja Raud­tee tä­na­val, ehi­ta­tak­se li­sa­park­la las­teaia juur­de, Raa­si­kul pin­na­tak­se Jõe tä­nav ja Jõe põik, sa­mu­ti Pi­ka­ve­re kü­la­tee. Raa­si­kul ehi­ta­tak­se väl­ja Pa­ju tä­nav koos kõn­ni­tee­ga, kõn­ni­tee ra­ja­tak­se ka Jaa­ma tä­na­va äär­de Aru­kü­las. 2021. aas­tal pin­na­tak­se suur hulk Raa­si­ku tä­na­vaid, li­saks saa­vad mus­ta kat­te osa kü­la­teid Pe­ri­las, Ki­vi­lool, Kurg­las ja Kul­lis, 2022. aas­tal ka Tõ­hel­gi, Kurg­la, Rät­la ja Iga­ve­re kü­las ning 2023. aas­tal Kul­li, Kurg­la ja Pe­nin­gi kü­las.

Kok­ku on viie aas­ta­ga ka­vas viia 20,7 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teid mus­ta kat­te al­la, uuen­da­da li­gi­kau­du 6100 ruut­meet­rit teid, ehi­ta­da väl­ja 1,12 ki­lo­meet­rit kõn­ni­teed, li­saks 970 meet­rit kõn­ni­teed koos­töös maan­teea­me­ti­ga, pro­jek­tee­ri­da uu­si kõn­ni- ja kerg­liik­lus­teid, ra­ja­da kraa­vi­tu­si, ve­da­da kruu­sa­tee­de­le kruu­sa.

Pä­rast tee­hoiu­ka­va esi­mest lu­ge­mist, pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­se ajal, saat­sid Kul­li kü­la ela­ni­kud val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se, mil­les pa­lu­vad kü­la­tee 2023. aas­taks ka­van­da­tud mus­ta kat­te al­la vii­mi­ne te­ha tu­le­val aas­tal. Teed ka­su­tavad iga­päe­va­selt 25 ma­ja­pi­da­mist. 2014. aas­tal re­mon­tis kü­la­rah­vas teed ise, kuid nüüd on see nen­de hin­nan­gul suu­re liik­lus­koor­mu­se tõt­tu taas vä­ga vi­let­sas sei­sus. Teeäär­se­te ma­ja­de ela­ni­kud pea­vad ta­lu­ma väl­ja­kan­na­ta­ma­tut tol­mu. Nad ei ole nõus, et kü­la­tee re­mont, mis oli ka­vas ka aas­ta­te 2016-2020 tee­hoiu­ka­vas, lük­kub jäl­le mi­tu aas­tat eda­si. Vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud tee­hoiu­ka­vas­se jäi Kul­li kü­la­tee mus­ta kat­te al­la vii­mi­ne 2023. aas­ta te­ge­vus­kav­va, mär­ku­se­na li­sa­ti, et või­ma­lu­sel tuuak­se see töö va­ra­se­maks ja te­hak­se ära 2020. aas­tal.

Eelmine artikkelÜldlaulu- ja tantsupeo esinejad Ida-Harjust
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la võrk­pal­li­meis­ter on Kol­ga