Raa­si­ku vald peab Ka­le­si tu­le­kah­ju eest maks­ma 23 000 eu­rot kah­ju­ta­su

315
Kalesi põlenud maja.

Ring­kon­na­ko­hus jät­tis ra­hul­da­ma­ta Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se apel­lat­sioo­n­kae­bu­se.

Li­gi kuus aas­tat ta­ga­si, 22. au­gus­til 2013. aas­tal toi­mu­nud tu­le­kah­jus hä­vis Ka­le­si kü­las 8 kor­te­ri­ga elu­ma­ja. Kor­te­ri­test ne­li olid val­la­le kuu­lu­vad sot­siaa­le­lu­ruu­mid, ühe oma­nik oli OÜ Mak­ron Es­to­nia, kolm üle­jää­nud kuu­lu­sid erao­ma­ni­ke­le. Kõik kor­te­rid olid väl­ja üü­ri­tud. Põ­len­gu as­jao­lu­de sel­gi­ta­mi­seks al­ga­ta­ti esial­gu kri­mi­naal­me­net­lus, kuid see lõ­pe­ta­ti, ku­na süü­ta­mist ja süüd­last ei tu­vas­ta­tud. Kuid 2016. aas­tal an­ti Raa­si­ku vald koh­tus­se, ku­na tu­li oli väi­de­ta­valt saa­nud al­gu­se val­la­le kuu­lu­vast kor­te­rist ning vas­ta­valt sea­du­se­le on õn­ne­tu­se eest vas­tu­tav kor­te­ri oma­nik.

Val­la vas­tu pöör­dus koh­tus­se Tii­na Mitt, kel­le­le põ­le­nud ma­jas ol­nud kolme kor­te­ri oma­ni­kud olid loo­vu­ta­nud oma nõu­ded. Koh­tu­me­net­lu­se käi­gus nõu­ti val­lalt kah­ju­ta­su 57 000 eu­rot, kuid koh­tu tel­li­tud eks­per­tiis hin­das kol­me kor­te­ri väär­tu­seks 23 000 eu­rot. Sel­le sum­ma mõis­tis Har­ju maa­ko­hus möö­du­nud aas­ta 7. sep­temb­ri ot­su­se­ga Raa­si­ku val­lalt väl­ja.

Val­la­va­lit­sus pi­das kah­ju­nõuet alu­se­tuks, ku­na pä­rast õn­ne­tust sünd­mus­koh­ta kont­rol­li­nud pääs­teins­pek­tor lei­dis, et tu­li võis al­gu­se saa­da val­la­le kuu­lu­nud kor­te­ri elekt­ri­süs­tee­mist, kuid kin­dalt se­da väi­ta ei saa­vat. 24. sep­temb­ril 2018 esi­ta­ti apel­lat­sioo­ni­kae­bus, mil­les taot­le­ti Har­ju maa­koh­tu ot­su­se tü­his­ta­mist või al­ter­na­tii­vi­na se­da, et asi saa­de­tak­se uues­ti maa­koh­tu­le aru­ta­mi­seks.

Tä­na­vu 17. mail ot­sus­tas rin­gi­kon­na­ko­hus jät­ta maa­koh­tu ot­su­se jõus­se. See tä­hen­dab, et Raa­si­ku val­lal tu­leb ta­su­da Tii­na Mi­ti­le põ­le­nud kor­te­ri­te eest 23 000 eu­rot kah­ju­ta­su, li­saks veel 75 prot­sen­ti koh­tuas­ja me­net­lus­ku­lu­dest.

Val­la­va­lit­sus ei pi­da­nud rii­gi­koh­tus­se eda­si kae­ba­mist mõist­li­kuks ning te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku eral­da­da tä­na­vu­sest li­saee­lar­vest ra­ha koh­tuot­su­se täit­mi­seks. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas li­saee­lar­ve 11. juu­nil.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et kah­ju­nõu­de ta­su­mi­ne ei tä­hen­da, et põ­le­nud kor­te­rid saa­vad nüüd val­la omaks, val­la­le kuu­lu­vad ela­mis­kõlb­ma­tuks põ­le­nud ma­jas en­di­selt vaid poo­led kor­te­rid.

„Meil tu­leb nüüd teis­te oma­ni­ke­ga kor­ral­da­da koo­s­olek, et lep­pi­da kok­ku, mi­da te­ha eda­si. On sel­ge, et ma­ja tu­leb kii­re­mas kor­ras lam­mu­ta­da, see on sel­li­se­na seis­ma jää­nud lii­ga pi­kaks ajaks. Üks või­ma­lus on ise lam­mu­ta­da või pan­na müü­ki, siis kor­ral­dab lam­mu­ta­mi­se oma­nik,“ rää­kis val­la­va­nem.

Ma­jaa­lu­se maa vas­tu on tund­nud hu­vi Ka­le­si ma­si­na­kes­ku­ses te­gut­se­vad et­te­võt­ted. Kuid ma­ja juur­de kuu­lub val­la­va­ne­ma sõ­nul ai­nult ma­jaa­lu­ne maa, 240 ruut­meet­rit. Või­ma­lik oleks sel­le­ga lii­ta kaks kõr­va­la­su­vat val­la­le kuu­lu­vat kin­nis­tut, mis on 444 ja 1218 ruut­meet­ri suu­ru­sed. Neist suu­re­ma sai vald rii­gilt mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se 2014. aas­tal. Mis tä­hen­dab, et se­da võib müüa vaid kesk­kon­na­mi­nist­ri loal ning müü­gi­tu­lust 65 prot­sen­ti tu­leb kan­da rii­gi­tu­lu­des­se.