Raa­si­ku val­las tõu­seb maa­maks

483
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta ala­tes 1. jaa­nua­rist maa­mak­su mak­si­mum­ta­se­me­le, na­gu oli vii­ma­ti 2017. aas­tal.

Raa­si­ku val­las keh­ti­sid aas­ta­tel 2014-2017 mak­si­maal­sed maa­mak­su­mää­rad ehk ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa pu­hul 2 ning ela­mu-, met­sa- ja muu maa pu­hul 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas. 2018. aas­tal ot­sus­tas vo­li­ko­gu tul­la põl­lu­mees­te­le vas­tu. Ku­na eel­nev aas­ta oli vä­ga vih­ma­ne ja sel­le tõt­tu jäi pal­ju saa­ki ko­ris­ta­ma­ta, lan­ge­ta­ti ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku maa mak­su­mää­ra 1 prot­sen­di­le maa mak­sus­ta­mis­hin­nast. Muu maa pu­hul vä­hen­da­ti se­da 2,4 prot­sen­di­le mak­sus­ta­mis­hin­nast. Ka käesolevaks aastaks jät­tis vo­li­ko­gu maa­mak­su sa­maks, ku­na mul­lu oli põua­ne su­vi. 2020. aas­taks te­gi val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­ku tõs­ta maa­maks taas mak­si­maal­se­le lu­ba­tud ta­se­me­le, na­gu oli 2017. aas­tal ja va­rem.

Val­la­va­nem And­re Sepp rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil, et val­la­va­lit­sus aru­tas maa­mak­su­tõu­su pi­kalt. Ta mär­kis, et maa kor­ra­list hin­da­mist teh­ti vii­ma­ti 2001. aas­tal. See tä­hen­dab, et hin­nad, mil­le põh­jal maa­mak­su­mää­ra­sid ar­ves­ta­tak­se, on reaal­sest pal­ju ma­da­la­mad. Val­la­va­nem li­sas, et se­nis­te mää­ra­de­ga lae­kub val­laee­lar­ves­se 135 300 eu­rot maa­mak­su, kui tõs­ta mak­su­määr mak­si­mu­mi­ni, saa­dak­se ee­lar­ves­se 19 300 eu­rot li­sa­tu­lu.

And­res Kal­las­te kü­sis, miks soo­vib val­la­va­lit­sus tõs­ta ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa mak­su­mää­ra 100 prot­sen­ti. Val­la­va­nem vas­tas, et prot­sent on tões­ti suur, aga val­la in­ves­tee­rin­gu­te ka­va el­luvii­mi­seks on va­ja mak­su­sid suu­ren­da­da.

„Tea­ta­vas­ti on vii­ma­se aja in­ves­tee­rin­gud läi­nud kõik asu­la­tes­se, kuid maa­maks tu­leb ha­jaa­sus­tu­sest,“ tõ­des And­res Kal­las­te.

Maar­ja Si­kut tu­le­tas meel­de, et ka eel­mi­sel aas­tal toe­tas vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon maa­mak­su tõst­mist ning te­gi et­te­pa­ne­ku suu­na­ta sel­lest lae­kuv li­sa­tu­lu ha­jaa­sus­tus­se, kuid siis ei pi­da­nud vo­li­ko­gu ena­mus se­da või­ma­li­kuks ja mõist­li­kuks.
Aa­re Kau­rit mee­nu­tas, kui möö­du­nud ja üle­möö­du­nud aas­tal olid põl­lu­mees­te­le eel­ne­nud kee­ru­li­sed aas­tad ja pa­lu­sid, et vo­li­ko­gu tu­leks nei­le maa­mak­su­soo­dus­tu­se­ga vas­tu, oli vo­li­ko­gu sel­le poolt. Ta ar­vas, et nüüd, kui oli hea saa­giaas­ta, on mõist­lik maa­mak­su tõs­ta, va­ja­du­sel saab se­da tu­le­val aas­tal uues­ti lan­ge­ta­da. Ivar Vil­berg lei­dis, et mak­su­de­ga män­gi­mi­ne on va­le.

Kai­do Kir­sip üt­les, et maa­tük­ki­de suu­ru­se üle ot­sus­ta­tak­se ae­ro­fo­to­de jär­gi ning and­med, mil­le jär­gi maa­mak­su mää­ra­tak­se, on sa­ge­li vi­ga­sed. Ta tõi näi­teks, et te­mal on ühel maa­tü­kil kir­jas 0,2 hek­ta­rit met­sa, kui­gi seal po­le ku­na­gi puid kas­va­nud.

„Maa-amet on tea­ta­nud, et oma­ni­kud kont­rol­lik­sid kõik oma kõl­vi­kud üle. See on üli­malt nü­ri, et pean mõõt­ma üle kõik võ­sad, kraa­vid, oma ja ren­di­maad ning tões­ta­ma, et mul po­le seal met­sa,“ lau­sus ta ning li­sas, et te­gu po­le ai­nult te­ma prob­lee­mi­ga – va­le­de and­me­te tõt­tu võib juh­tu­da, et edas­pi­di hak­ka­vad pal­jud maa- ja met­sao­ma­ni­kud enam­maks­tud tu­lu­mak­su koh­tu kau­du ta­ga­si kü­si­ma.

And­res Kal­las­te te­gi et­te­pa­ne­ku tõs­ta ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa mak­su­mää­ra 50 prot­sen­ti ehk 1,5 prot­sen­di­ni maa mak­sus­ta­mis­hin­nast. Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka üt­les, et hää­le­ta­da saab ai­nult val­la­va­lit­su­se eel­nõud, ku­na vas­ta­valt val­la põ­hi­mää­ru­se­le oleks tul­nud muu­da­tu­set­te­pa­nek esi­ta­da eel­nõu aru­ta­mi­se ajaks kir­ja­li­kult.

Maa­mak­su tõst­mi­se poolt mak­si­mum­mää­ra­de­ni olid vo­li­ko­gu 9 lii­get, vas­tu 5 ja 2 jäid era­poo­le­tuks.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta ini­me­ne on AN­NE ORUAAS
Järgmine artikkelPe­nin­gi ko­roo­na­võist­kond või­tis Alu­ta­gu­sel hõ­be­da­se hir­ve