Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­le moo­dus­ta­tak­se nõu­ko­gu

995

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas OÜ Ra­ven uue põ­hi­kir­ja, mil­le jär­gi moo­dus­ta­tak­se Ra­ve­ni­le nõu­ko­gu.

Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud põ­hi­kir­ja uue­le re­dakt­sioo­ni­le moo­dus­ta­tak­se val­la vee-et­te­võt­te­le OÜ Ra­ven 3liik­me­li­ne nõu­ko­gu, kes va­li­tak­se nel­jaks aas­taks. Nõu­ko­gu pla­nee­rib osaü­hin­gu te­ge­vust ja kor­ral­dab juh­ti­mist, teeb jä­re­le­val­vet ju­ha­tu­se te­ge­vu­se üle ning va­lib ja kut­sub ta­ga­si ju­ha­tu­se liik­med. Nõu­ko­gu liik­med va­lib ja kut­sub ta­ga­si osa­ni­ke koo­so­lek.

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas Ra­ve­ni põ­hi­kir­ja kin­ni­ta­da 11 poolt­hää­le­ga, 2 lii­get oli vas­tu, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Eri­ne­vad ar­va­mu­sed
Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets üt­les vo­li­ko­gu is­tun­gil, et ka 2011. aas­tal, kui kin­ni­ta­ti Ra­ve­ni se­ni keh­ti­nud põ­hi­ki­ri, oli päe­va­kor­ral osaü­hin­gu­le nõu­ko­gu moo­dus­ta­mi­ne, kuid siis vo­li­ko­gu se­da ei toe­ta­nud. Aas­taid oli val­la kom­mu­naa­let­te­võt­tel 3liik­me­li­ne ju­ha­tus, paar aas­tat ta­ga­si, kui Ra­ve­ni te­ge­vu­sest la­hu­ta­ti soo­ja­too­tmi­ne ning Ra­ve­nist sai vee-et­te­võ­te, jäi sel­le ju­ha­tus­se üks lii­ge.

„Val­la­va­lit­sus teeb et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da Ra­ve­ni­le nõu­ko­gu eel­kõi­ge see­tõt­tu, et et­te­võt­tel oleks roh­kem st­ra­tee­gi­li­se juh­ti­mi­se kom­pe­tent­si, ka tu­ge ju­ha­ta­ja­le, kes saaks äri­ühin­gu tööd juh­ti­des toe­tu­da nõuand­va­le st­ruk­tuu­ri­le,“ rää­kis Aa­re Ets.

Ta sel­gi­tas, et osaü­hin­gul ei pea nõu­ko­gu ole­ma, kuid võib ol­la, ka Raa­si­ku naa­be­ro­ma­va­lit­sus­tes on ana­loog­se­tel et­te­võ­te­tel ena­mas­ti li­saks ühe­liik­me­li­se­le ju­ha­tu­se­le veel nõu­ko­gu. Vas­ta­valt äri­sea­dus­ti­ku­le kin­ni­tab nõu­ko­gu liik­med osa­ni­ke üld­koo­so­lek ehk val­la­va­lit­sus, kes ot­sus­tab ka liik­me­te ta­sus­ta­mi­se kor­ra ja suu­ru­se üle. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus te­gi et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta Ra­ve­ni nõu­ko­gu liik­me ta­suks 100 ning nõu­ko­gu esi­me­he ta­suks 200 eu­rot ühe osa­le­tud koo­s­ole­ku koh­ta.

Vo­li­ko­gu lii­ge Olev Räh­ni oli Ra­ve­ni­le nõu­ko­gu moo­dus­ta­mi­se vas­tu. Ta põh­jen­das – kui nõu­ko­gu koo­so­le­kud hak­ka­vad toi­mu­ma igal nä­da­lal, ku­lub ai­nuük­si esi­me­he ta­suks 800 eu­rot kuus: „Sel­le mak­san mi­na kin­ni, kui kee­ran kraa­nist vett, sest ta­su li­san­dub ju vee hin­na­le.“

Val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et kõi­gil se­da kin­ni maks­ta po­le või­ma­lik, ku­na Raa­si­ku val­la pal­jud ela­ni­kud ei saa Ra­ve­ni pa­ku­tud vett ning ÜVK aren­da­mi­seks on et­te­võt­tel va­ja suu­re­mat os­kus­tea­vet, tu­le­vi­ku­vi­sioo­ni, mil­lal ku­sa­gi­le ühis­vee­värk ra­ja­da: „Na­gu ka teis­tes oma­va­lit­sus­tes, on mõist­lik, kui ÜVK ja Ra­ve­ni hin­na­po­lii­ti­ka pla­nee­ri­mis­se oleks kaa­sa­tud roh­kem ini­me­si.“

Val­la­va­nem li­sas, et nõu­ko­gu ei pruu­gi ol­la võ­lu­vits, kes ko­he kõik prob­lee­mid la­hen­dab, kuid an­nab või­ma­lu­se aru­ta­da ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­ne lä­bi suu­re­ma hul­ga spet­sia­lis­ti­de­ga.

Ka Avo Möls juh­tis tä­he­le­pa­nu, et Raa­si­ku val­las on vee­hind Ees­ti üks kõr­ge­maid, po­leks va­ja se­da veel suu­ren­da­da. Veel soo­vis ta tea­da – kui ÜVK aren­gu­ka­va on ole­mas ning Aru­kü­las ha­ka­tak­se ko­he ühis­vee­vär­ki ehi­ta­ma, mil­leks on nüüd va­ra­se­mast väik­se­mas fir­mas va­ja suu­re­mat kom­pe­tent­si.

And­re Sepp tõi näi­te – kui Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee oleks pro­jek­tee­ri­tud suu­re­ma os­kus­tea­be­ga, ei tooks see prae­gu kaa­sa li­sa­ku­lu­sid: „Alus­ta­me nüüd Aru­kül­la ka­na­li­sat­sioo­ni pro­jek­tee­ri­mist. Mi­da roh­kem os­ka­me ja suu­da­me pro­jek­tee­ri­ja­le ise in­fot an­da, se­da pa­rem pro­jekt tu­leb.“

Veel li­sas ta, et pea­le Aru­kü­la oo­ta­vad ühis­vee­vär­ki ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ka Raa­si­ku, Pe­nin­gi, Här­ma ja Kul­li kü­lad ning Ra­ve­nil võiks ol­la te­ge­vusp­laan, mi­da te­hak­se näi­teks aas­tal 2020 või 2024: „Kas võ­ta­me KI­Kilt ma­da­la int­res­si­ga lae­nu ja ra­ja­me ÜVK Tee­meist­ri tä­na­va­le Raa­si­kul ning Män­ni­ku ja Tal­ve tee­le Aru­kü­las? Mi­nu laual on 7 aval­dust ka Har­ju tee ela­ni­kelt, kes soo­vi­vad, et nei­le ehi­ta­taks vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid.“

Olev Si­ni­järv lau­sus, et kom­pe­tent­si on või­ma­lik juur­de saa­da, kui ühi­ne­tak­se tei­se sa­ma­laad­se fir­ma­ga. Ta kü­sis, kas on uu­ri­tud või­ma­lu­si ühen­da­da Ra­ven näi­teks Ani­ja või Rae val­la sar­na­se et­te­võt­te­ga. Val­la­va­nem vas­tas, et se­da po­le teh­tud, en­ne on va­ja alus­ta­tud pro­jek­tid lõ­pu­le viia – KIK on and­nud toe­tust Aru­kü­la ÜVK jaoks OÜ­le Ra­ven.

Maar­ja Si­kut kü­sis, kui­das ku­ju­nes nõu­ko­gu liik­me ta­su 100 eu­rot ning ar­vas – eel­du­sel, et nõu­ko­gu hak­kab koos käi­ma üks kord kuus, võiks ta­su ol­la 55 eu­rot kuus, na­gu on val­la­vo­li­ko­gu liik­me­tel. And­re Sepp vas­tas, et ta­su on mõel­dud Ra­ve­ni nõu­ko­gu töö­ga seo­tud ku­lu­de kat­mi­seks ning on ta­vap­rak­ti­ka, et nõu­ko­gu­des maks­tak­se ta­su koo­so­le­ku­tel osa­le­mi­se eest, nii tu­leb sood­sam, kui maks­ta kuu­ta­su.

Are Kau­rit ar­vas, et 100 või 200 eu­ro pä­rast mu­ret­se­mi­se ase­mel ta­suks mõel­da – ehk on saa­dud tead­mis­test ka­su 10 000 või 100 000 eu­ro eest: „Tead­mi­sed on ju kõi­ge täht­sa­mad. Ja kui pal­ju 100 või 800 eu­rot meie vee­hin­da tõs­tab? Mõ­ne sen­di, kuid see võib ta­ga­si tuua väl­ja pal­ju.“