Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo kut­sub loo­du­ses­se mat­ka­ma ja spor­ti­ma

426
Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo klien­di­tee­nin­da­ja MARK EEMIL MUS­TO­NEN kü­las­ta­ja­te­le ren­di­ta­va­te jalg­ra­tas­te­ga.

Ala­tes 1. juu­list ava­tud Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poos on peaae­gu ka­he nä­da­la jook­sul käi­nud kok­ku 210 kü­las­ta­jat, lau­päe­vi­ti ja pü­ha­päe­vi­ti roh­kem kui ar­gi­päe­vi­ti. Pal­jud ini­me­sed on tul­nud ke­va­del ehi­ta­ja­te käe all uue näo saa­nud hoo­ne­ga tut­vu­ma.

Mi­da saab ron­gi­ga Aeg­vii­tu saa­bu­nu tun­ni aja jook­sul loo­dus­maas­ti­kul et­te võt­ta? Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo klien­di­tee­nin­da­ja Mark Eemil Mus­to­ne­ni sõ­nul võib sel­le aja­ga ja­lu­ta­da ale­vi­ku loo­dus­kes­ku­se õuelt al­ga­val Sõõ­rik­soo mat­ka­ra­jal, sõi­ta jalg­rat­ta­ga Ne­li­jär­ve jär­ve­de ümb­ru­ses, joos­ta või kõn­di­da ter­vi­se­ra­jal.

„Rat­ta­sõi­du hu­vi­lis­tel oli­gi tund ae­ga va­ba ae­ga. Ren­ti­sin nei­le fat­bi­ke’id ehk pak­su­de reh­vi­de­ga jalg­rat­tad ja soo­vi­ta­sin sõi­ta jär­ve­de äär­de. Tun­dub, et nad nau­ti­sid sõi­tu va­hel­du­val maas­ti­kul,” rää­kis Mark Eemil Mus­to­nen.

Pea­le fat­bi­ke’ide sei­sa­vad hoo­ne ees ri­vis maas­ti­ku­rat­tad, tõu­ke­rat­tad ja maas­ti­ku­tõu­ke­rat­tad, mi­da võib ren­ti­da tun­niks, ka­heks tun­niks või ko­gu päe­vaks.

„Pi­ke­ma rat­ta­sõi­du soo­vi­ja­le olen öel­nud, et lä­bi met­sa on Val­ge­ho­bu­se­mäe­le seit­se ki­lo­meet­rit. Sel­le lä­he­dal asub Ka­ker­da­ja ra­ba, saab ühen­da­da rat­ta­sõi­du jalg­si­mat­ka­ga,” lau­sus Mark Eemil Mus­to­nen.

Sa­mu­ti võib lii­ku­mis- või spor­di­hu­vi­li­sest kü­las­ta­ja ren­ti­da rul­luis­ke ja kõn­ni­kep­pe. Hoo­ne ees aga proo­vi­da len­nu­ta­da disc­gol­fi ke­tast, vi­lu­num har­ras­ta­ja min­na lä­he­du­ses asu­va­le disc­gol­fi ra­ja­le. Eda­spi­di ka­vat­se­tak­se ha­ka­ta ren­ti­ma ka elekt­ri­tõu­ke­rat­taid, tal­vel mur­maa­suus­ki ja tõu­ke­kel­ke. Pä­rast ak­tiiv­set te­gut­se­mist on või­ma­lus min­na du­ši al­la, nä­da­la­va­he­tu­sel ka sau­na. Müüak­se koh­vi ja ka­ras­ta­vaid joo­ke ning jää­tist. Juu­li­kuus õpi­tak­se tund­ma kü­la­lis­te soo­ve.

Au­gust on mat­ka­kuu
Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­se ju­hi Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul on ees­märk ku­jun­da­da Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo mat­ka­pea­lin­na vä­ra­vaks Kõr­ve­maa võr­ra­tus­se loo­du­ses­se ron­gi­sõit­ja­te­le: „Pro­pa­gee­ri­me ka sääst­lik­ku elu­vii­si ja öko­loo­gi­li­se ja­la­jäl­je vä­hen­da­mist ron­gi­ga lii­gel­des.”
Au­gus­ti nä­da­la­va­he­tus­tel kor­ral­da­tak­se mat­ku. Esi­me­ne jalg­si­matk tut­vus­tab Aeg­vii­tu ja ale­vi­ku aja­lu­gu, tei­sel mat­kal sõidetakse rat­ta­ga Ne­li­jär­ve piir­kon­nas, järg­mis­tel kor­da­del Põh­ja-Kõr­ve­maal ja Lõu­na-Kõr­ve­maal.

Võib asu­da ka ise­seis­valt pi­ke­ma­le ret­ke­le ümb­rus­kon­nas nii möö­da kerg­liik­lus­teid kui met­sa­ra­du, võt­tes si­hi­ku­le Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­se, Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­se, Jä­ne­da Mõi­sa Tu­ris­mi­kes­ku­se, Val­ge­ho­bu­se­mäe Suusa- ja Puh­ke­kes­ku­se, Kal­li­sa­ba Puh­ke­kes­ku­se, Voo­se­met­sa tu­ris­mi­ta­lu või Paa­si­ku koer­te­mõi­sa. Ter­vi­se­de­poo le­til le­ba­vad mat­ka­ra­da­de, spor­ti­mis- ja puh­ke­pai­ka­de in­fot­rü­ki­sed ning kaar­did.

Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul ka­vat­se­tak­se koos­töös piir­kon­na tu­ris­mi- ja puh­ke­kes­kus­te­ga lä­hia­jal põ­ne­vaid ühis­pa­ket­te, mis si­sal­da­vad ak­tiiv­seid te­ge­vu­si, sau­na­ta­mist ja ma­ju­tust.
Klien­di­tee­nin­da­jad Mark Eemil Mus­to­nen ja Mat­heus Lee­met on ko­ha­li­kud noor­me­hed, kes on käi­nud va­rem Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­ses abiks. Noor­tek­las­sis suu­sa­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud ja rat­ta­ma­ra­to­ni­del osa­le­nud abi­tu­rient Mark Eemil Mus­to­nen üt­les, et Aeg­vii­dus ja ümb­ru­se maas­ti­kul po­le või­ma­lik tun­da iga­vust.

Ak­tiiv­se mat­ka­ja ja mat­kas­por­di kor­ral­da­ja­na on Ma­ri­lin Peh­ka kur­sis Kõr­ve­maa loo­dus­maas­ti­ku ela­mu­se al­li­ka­te­ga: ra­bad, sood, oo­sid, eri met­sa­tüü­bid, ai­nu­laad­ne ka­nar­bi­ku­nõmm, jär­ved, jõed, ha­ru­kord­ne tai­mes­tik ja ri­kas loo­ma­riik. Ta on seal ko­ha­nud ka­ru, näi­nud hun­di ja il­ve­se jäl­gi, kuul­nud händ­kak­ku, pil­dis­ta­nud or­hi­dee­li­si ja kä­pa­li­si.

„Kõr­ve­maa­le mat­ka­ma tul­les võib põ­ge­ne­da iga­päe­va­ru­tii­nist, pan­na en­nast proo­vi­le pi­ke­ma­tel mat­ka­del, pil­dis­ta­da päik­se­tõu­su või -loo­jan­gut võr­ra­tus loo­du­ses, vee­ta mõ­nu­salt ja seik­lus­li­kult ae­ga hea­de sõp­ra­de­ga. Siin ol­les aeg just­kui pea­tub,” lau­sus Ma­ri­lin Peh­ka.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se han­ked
Järgmine artikkelKülalislahked Kõrvemaa ja Lahemaa