Raa­si­ku val­la ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni aren­da­mi­se ka­va on ava­li­kus­ta­mi­sel

1061

Kui vo­li­ko­gu on aren­gu­ka­va kin­ni­ta­nud, saab alus­ta­da ko­gu Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ra­ja­mi­se­ga.

Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel on ava­li­kus­ta­tud ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2018-2029. Kui val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tab 13. märt­si is­tun­gil ka­va kin­ni­ta­da, saab val­la vee-et­te­võt­ja OÜ Ra­ven kuu­lu­ta­da väl­ja pro­jek­ti­ju­hi han­ke ning ha­ka­tak­se pro­jek­tee­ri­ma Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­ku, mil­le ra­ja­mist toe­tab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus 2,34 mil­jo­ni eu­ro­ga ehk 79 prot­sen­di­ga ko­gu­mak­su­mu­sest. Töö peab val­mis saa­ma 2019. aas­ta au­gus­tiks.

OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok sel­gi­tas, et aren­da­mi­se ka­va on koos­ta­tud va­rem, kuid nüüd tu­li se­da muu­ta, et saaks KI­Ki toe­tust ka­su­ta­da. Ta li­sas, et ra­has­tu­sot­sus on küll teh­tud, kuid KI­Ki nõue on, et ka aren­gu­ka­vas peab ka­jas­tu­ma Aru­kü­la ÜVK te­ge­mi­ne kor­ra­ga, mit­te etap­pi­de­na kol­mes jaos. Vo­li­ko­gu ot­sus te­ha ÜVK etap­pi­de­na oli ka põh­jus, miks KIK lük­kas esi­me­se ra­has­tus­taot­lu­se ta­ga­si.

And­ro En­nok mär­kis, et muus osas aren­da­mi­se ka­vas muu­da­tu­si ei ole, ka edas­pi­di tu­leb ka­va mõ­ne aas­ta ta­gant uues­ti üle vaa­da­ta ning viia te­ge­lik­ku­se­ga koos­kõl­la.

Vees on ko­li­bak­ter

Aru­kü­la ÜVK peab val­mis saa­ma 2019. aas­ta au­gus­tiks, töö­de­ga on plaa­nis alus­ta­da tä­na­vu.

Ra­ja­tak­se ja re­konst­ruee­ri­tak­se 16 717 meet­rit vee­to­rus­tik­ku, pai­gal­da­tak­se 33 hüd­ran­ti, 122 vee­va­rus­tu­se lii­tu­mis­punk­ti ra­ja­tak­se, 313 re­konst­ruee­ri­tak­se. Ise­vool­set ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku ehi­ta­tak­se ja re­konst­ruee­ri­tak­se 14 998 meet­rit, sur­ve­list ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku 3476 meet­rit. Ka­na­li­sat­sioo­ni­pump­laid te­hak­se 11, ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­te 412, re­konst­ruee­ri­tak­se 20 lii­tu­mis­punk­ti.

Täi­ta tu­leb ka KI­Ki li­sa­ko­hus­tus, 2014. aas­tal kor­ral­da­tud kü­sit­lu­se­le tu­leb te­ha li­sa­kü­sit­lus, mil­le alu­sel peab roh­kem kui 60 prot­sen­ti kin­nis­tuid ole­ma nõus lii­tu­ma hil­je­malt viie aas­ta jook­sul pä­rast pro­jek­ti lõp­pe­mist.

Kü­sit­lu­se­le jaa­ta­valt vas­ta­mi­ne ei tä­hen­da And­ro En­no­ki sõ­nul veel lii­tu­mi­se ko­hus­tust, kuid ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et Aru­kü­la ale­vi­ku esi­me­se vee­ki­hi ve­si on reos­tu­nud, seal sees on ko­li­bak­ter, mi­da le­kib va­na­dest vee­ma­hu­ti­test. Ta li­sas, et see ei muu­da vett küll kõlb­ma­tuks, kuid siis­ki ebak­va­li­teet­seks.

Val­la­vo­li­ko­gu liik­med on uu­ri­nud, et kui rää­gi­tak­se ko­gu Aru­kü­la ÜVK töö­dest, siis kui pal­ju on kin­nis­tuid, mis lii­tu­mis­või­ma­lust siis­ki veel ei saa. And­ro En­nok üt­les, et sel­le­le on kee­ru­li­ne vas­ta­ta, ku­na ale­vi­ku pii­rid po­le ÜVK mõis­tes täp­selt fik­see­ri­tud ning ku­na aja­ga on kit­sas, tu­li KI­Ki­le esi­ta­da sa­mad skee­mid ja do­ku­men­did, mis ju­ba va­ra­se­malt val­mis, uu­te kin­nis­tu­te li­sa­mi­ne te­ki­taks vaid­lu­si, ku­lu­taks ae­ga ning kui pro­jek­ti õi­geks ajaks val­mis ei saa, võib KI­Ki toe­tus­ra­hast il­ma jää­da.

En­ne 2020. aas­tat jät­kub töö ka Raa­si­kul

Eu­roo­pa Lii­du ra­ha­de abil on plaa­nis te­ha  2019. aas­ta ke­va­del ka Raa­si­ku ale­vi­ku ÜVK tei­ne etapp.

Ra­ve­ni juht üt­les, et prae­gu on veel vii­ma­sed aas­tad, kui saab töö­deks ka­su­ta­da Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­fon­di­de ra­ha, aas­tal 2020 saab prae­gu­ne ra­has­tus­pe­riood lä­bi ning toe­tu­si enam nii pal­ju ei anta. Al­ter­na­tiiv on ees­ti-si­se­sed toe­tus­voo­rud, kuid sealt ra­has­tu­se saa­mi­seks peab vee-et­te­võt­jal ole­ma üle 5000 klien­di, Ra­ve­nil nii pal­ju ei ole.

And­ro En­nok tõ­des, et te­ha oleks aga veel pal­ju – Raa­si­ku ÜVK kol­mas etapp ning väik­se­ma­tes koh­ta­des vaa­da­ta to­rus­ti­kud üle, pai­gal­da­da veel­filt­rid. See­ga tu­leb mõel­da, kui­das min­na eda­si, kas lii­tu­da mõ­ne tei­se vee-et­te­võt­ja­ga või jää­da eral­di ning osu­ta­da val­la­le tee­nu­seid ja sel­le ar­velt tee­ni­da.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la põ­hiee­lar­ve
Järgmine artikkelVõtad koe­ra, võ­tad ka vas­tu­tu­se