Raa­si­ku val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve maht on 8,4 mil­jo­nit eu­rot

341

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis tä­na­vu­se ee­lar­ve pä­rast teist lu­ge­mist vas­tu 11. veeb­rua­ril. Poolt olid kõik is­tun­gil osa­le­nud 15 vo­li­ko­gu lii­get.
„Ee­lar­ve on pi­gem kon­ser­va­tiiv­ne. Ole­me et­te­vaat­li­kud, ku­na läk­si­me kas­sa­põ­hi­selt ee­lar­velt üle tek­ke­põ­hi­se­le, üle­mi­nek nõuab ra­ha, mi­da 2019. aas­ta tek­ke­põ­hi­ne ee­lar­ve ei si­sal­da,“ üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk.

Hoo­li­ma­ta kok­ku­hoid­li­kust ee­lar­ve­po­lii­ti­kast saab te­ma sõ­nul ka sel aas­tal kõik pla­nee­ri­tud in­ves­tee­rin­gud teh­tud ning al­la­su­tu­sed oma plaa­nid el­lu viia.

Tu­lu­sid on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 8 383 211 eu­rot, mi­da on 3,4 prot­sen­ti roh­kem kui lae­kus eel­mi­sel aas­tal. Suu­rim tu­lual­li­kas ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks kas­vab eel­mi­se aas­ta lae­ku­mi­se­ga võr­rel­des 7,8 prot­sen­ti. Tu­lu­mak­su on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 5,5 mil­jo­nit eu­rot. Eve­lyn Vel­berk lau­sus, et sel­le pla­nee­ri­mi­sel võe­ti alu­seks val­la mak­su­maks­ja­te prog­noo­si­tav arv ning nen­de kesk­mi­ne bru­to­sis­se­tu­lek, mi­da kor­ri­gee­ri­ti vas­ta­valt ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ma­jan­dus­prog­noo­si­le.

Maa­mak­su lae­ku­mi­seks ka­van­da­tak­se 129 000 eu­rot. Maa­mak­su­määr jäi eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le, mul­lu lae­kus maa­mak­su 125 466 eu­rot. Rii­gi­lõi­vu­sid, ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dia­su­tus­te üü­ri- ja ren­di­tu­lu­sid on ee­lar­ves 565 853 eu­rot, mis on mul­lu­sest 6,3 prot­sen­ti roh­kem. Val­la ra­han­dus­juht sel­gi­tas, et pea­mi­ne kas­vual­li­kas on Raa­si­ku sü­gi­sel val­mi­nud spor­di­hoo­ne ren­di­tu­lu. Rii­gi­toe­tu­si on ka­van­da­tud kok­ku 2,1 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 1,4 mil­jo­nit on koo­liõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su­deks, 100 000 eu­rot las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su­kas­vuks, 170 000 eu­rot tee­hool­dus­ku­lu­deks ja 80 000 eu­rot sot­siaal­toe­tus­teks. Need sum­mad täp­sus­ta­tak­se li­saee­lar­ve­ga, kui va­ba­rii­gi va­lit­sus on kin­ni­ta­nud toe­tus­fon­di.

Muid te­ge­vus­tu­lu­sid – loo­dus­res­surs­si­de ta­sud, trah­vid – mi­da eel­mi­sel aas­tal lae­kus üle 300 000 eu­ro, on tä­na­vu­ses ee­lar­ves pla­nee­ri­tud 6000 eu­rot: „See on ai­nu­ke tu­lu­liik, mi­da ole­me pla­nee­ri­nud suu­re vä­he­ne­mi­se­ga. Kruu­sa­kar­jäär, mil­le kae­van­da­mi­sest lae­kus 2018. aas­tal val­laee­lar­ves­se 98 prot­sen­ti ko­gu loo­dus­res­surs­si­de ka­su­ta­mi­se ta­sust, on nüüd kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti in­fo ko­ha­selt am­men­du­nud ja kae­van­dus su­le­tud.“

Ku­lu­de kat­teks on ee­lar­ves 6 823 768 eu­rot. Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta ee­lar­ve­ga on suu­re­ne­mi­ne 5,9 prot­sen­ti. Ma­jan­da­mis­ku­lud moo­dus­ta­vad põ­hi­te­ge­vu­se ee­lar­ves 31 prot­sen­ti ehk 2,1 mil­jo­nit eu­rot ja töö­ta­su­ku­lud 63 prot­sen­ti ehk 4,3 mil­jo­nit eu­rot. Per­so­na­li­ku­lu­sid on 12 prot­sen­ti roh­kem kui 2018. aas­tal, ena­mus kas­vust lä­heb ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks. Ku­na las­teaia­õpe­ta­ja­te­ga on võrd­sus­ta­tud val­la pal­gal ole­vad hu­vi- ja rin­gi­ju­hid ning hu­vi­koo­liõ­pe­ta­jad, tõu­seb ka nen­de palk sa­ma pal­ju kui las­te­aiaõ­pe­ta­ja­tel. Lo­go­pee­di, eri­pe­da­goo­gi, sot­siaal­pe­da­goo­gi ja psüh­ho­loo­gi palk on võrd­sus­ta­tud ma­gist­rik­raa­di­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja pal­ga­ga. Teis­te val­la pal­gal töö­ta­ja­te töö­ta­su ena­mas­ti tõu­seb sa­mu­ti, kasv on kesk­mi­selt 5-10 prot­sen­ti.

„Pal­gad läh­tu­vad ame­ti­koh­ta­dest, val­la­va­lit­sus an­nab asu­tus­te­le pal­ga­fon­di pal­ga­va­he­mi­ku mak­si­mu­mi jär­gi, al­l­asu­tu­se ju­hil on või­ma­lus mää­ra­ta ka sel­lest ma­da­lam palk,“ üt­les ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Kuludest li­gi 70 prot­sen­ti ehk 4,8 mil­jo­nit eu­rot lä­heb ha­ri­dusele. Ha­ri­dus­ku­lu­de osa ee­lar­ves kas­vab võr­rel­des mul­lu­se­ga li­gi 10 prot­sen­ti. Ha­ri­dus­ku­lu­de hul­gas on ka koo­li­bus­si trans­por­di­ku­lud ja ta­su­ta ron­gi­sõi­du­ku­lud õpi­las­te­le, kok­ku 194 500 eu­rot. Üld­va­lit­se­mi­se­le on ka­van­da­tud 733 735 eu­rot, seal­hul­gas on 50 000 eu­ro suu­ru­ne re­serv­fond, va­ba aja, kul­tuu­ri ja spor­di ku­lu­deks 519 164 eu­rot, üld­ma­jan­du­se­le on pla­nee­ri­tud 168 428 eu­rot, sel­lest 100 000 eu­rot on tee­de ja tä­na­va­te hool­du­seks. Kesk­kon­na­kait­se­le on 135 500 eu­rot, sel­lest 100 000 eu­rot ava­li­ke ala­de pu­has­tu­se­le, ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le 130 739 eu­rot, seal­hul­gas 10 000 eu­rot ha­jaa­sus­tu­se vee­prog­ram­mi omao­sa­lu­seks. Sot­siaal­se kait­se ku­lu­deks on ee­lar­ves 291 086 eu­rot ning ava­li­ku­le kor­ra­le 16 500 eu­rot.

In­ves­tee­ri­mis­ku­lu­de kat­teks on ee­lar­ves 3 618 201 eu­rot. Suu­rim in­ves­tee­ring on Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­se jät­ka­mi­seks – 2 575 701 eu­rot. Val­la­tee­de ehi­tus­se ja re­mon­ti in­ves­tee­ri­tak­se sel aas­tal 340 000 eu­rot, Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ses osa­le­mi­seks 350 000 eu­rot, Aru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks ja laien­du­se es­kiis­la­hen­du­seks 100 000 eu­rot, Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­li põ­ran­da ja küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks 113 000 eu­rot, Raa­si­ku rah­va­ma­ja pan­du­se kor­ras­ta­mi­seks 33 000 eu­rot, tä­na­va­val­gus­tu­se­le on pla­nee­ri­tud 85 000 eu­rot ning jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se oma­osa­lu­seks 10 000 eu­rot.

Uu­si lae­ne sel aas­tal ei ka­van­da­ta, küll aga võe­tak­se ka­su­tu­se­le tei­ne osa Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­se jaoks mõel­dud lae­nust.

Eelmine artikkelKin­ni­ta­ti Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va 2028. aas­ta­ni
Järgmine artikkelSega­koor Han­ni­jög­gi sai Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel 3. ko­ha