Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja on KAD­RI KES­KÜ­LA Aru­kü­last

532
Raasiku Valla Spordi juhataja KADRI KESKÜLA rõõmustab, et künkliku-aukliku platsi asemel saab Aruküla kaasaegse staadioni, kus on võimalik tegeleda kergejõustiku, vibulaskmise, pallimängude, jäähokiga.

Val­la uue al­la­su­tu­se ju­ha­ta­ja va­li­ti 12 kan­di­daa­di hul­gast.

Ala­tes 1. sep­temb­rist tööd alus­ta­va al­la­su­tu­se Raa­si­ku Val­la Sport ju­ha­ta­jaks va­li­tud Kad­ri Kes­kü­la on koo­li­de spor­di­hoo­ne­te ning staa­dio­ni­te ja Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da hal­da­va asu­tu­se ju­hi­na tööl möö­du­nud tei­si­päe­vast, 6. au­gus­tist.

Kad­ri Kes­kü­la on sün­di­nud-kas­va­nud Aru­kü­las, elab pe­re­ga va­na­va­nai­sa ehi­ta­tud ma­jas. Pä­rast kesk­koo­li as­tus Tar­tu Üli­koo­li ees­ti fi­lo­loo­gia eri­ala­le, mis jäi lõ­pe­ta­ma­ta, hil­jem läks Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li õp­pi­ma hal­dus­kor­ral­dust. Eel­mi­sest sü­gi­sest tu­dee­rib Tal­lin­na Üli­koo­li ma­gist­riõp­pes in­fo­tea­dust.

Kad­ri Kes­kü­la se­ni ai­nus töö­koht on ol­nud Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu, kus ta töö­tas 35 aas­tat: „Alus­ta­sin raa­ma­tu­te lae­nu­ta­ja­na, um­bes aas­ta pä­rast sain di­rek­tor Ivi Een­maa abiks, see­jä­rel olin kant­se­lei ju­ha­ta­ja, hil­jem as­jaa­ja­mi­se ja do­ku­men­dihal­du­se ju­ha­ta­ja.“

Tä­na­vu veeb­rua­ris lahkus ta raa­ma­tu­ko­gu­töölt: „Võt­sin kor­raks aja ma­ha, mõel­da, mi­da ta­han eda­si te­ha. Soo­vi­sin tul­la ko­du­le lä­he­ma­le ja pa­nus­ta­da oma ko­gu­kon­da. Ku­na olen üdi­ni ko­ha­lik, siis olen vä­ga hu­vi­ta­tud kõi­gest, mis siin toi­mub. Kui nä­gin kuu­lu­tust, et ot­si­tak­se Raa­si­ku Val­la Spor­di­le juh­ti, tun­dus, et mi­nu isik­li­kud plaa­nid lan­ge­vad sel­le­ga vä­ga häs­ti kok­ku ja kan­di­dee­ri­sin.“

Raa­si­ku Val­la Spor­di juht üt­leb, et ei ole ise spor­di­ga te­ge­le­nud, pi­gem on ter­vi­ses­por­di har­ras­ta­ja – sõi­dab rat­ta­ga, mat­kab, har­ras­tab ke­pi­kõn­di. Spor­di­te­ge­vu­se kes­ke­le sat­tus en­ne­kõi­ke tä­nu po­ja­le, Alek­san­der Kes­kü­la­le, kes on ju­dos tul­nud Ees­ti noor­te­meist­riks ning män­gib Aru­kü­la SK/Au­den­te­se mees­kon­nas Ees­ti meist­ri­lii­gas kä­si­pal­li.

„Poeg oli viie-kuue­ne, kui hak­ka­si­me las­teaiast ühe rüh­ma pois­se ve­da­ma Jü­ris­se ju­dot­ren­ni. Meil oli seits­me­ko­ha­li­ne au­to, kuus last sai pea­le võt­ta. Te­gi­me lap­se­va­ne­ma­tega koos­tööd, ku­ni lõ­puks kas­vas selts­kond nii suu­reks, et olek­si­me pi­da­nud lap­si tren­ni vii­ma kol­me au­to­ga. See­tõt­tu tõi­me hoo­pis ju­do Aru­kül­la.“

Kui Aru­kü­la ju­do­poi­sid hak­ka­sid koo­lis käi­ma, läk­sid neist ena­mus kä­si­pal­lit­ren­ni ning just nen­de va­ne­ma­te al­ga­tu­sel toi­mu­vad igal su­vel Aru­kü­la kä­si­pal­li­pois­te­le-tüd­ru­ku­le Lõu­na-Ees­tis spor­di­laag­rid. Kad­ri Kes­kü­la ju­tus­tab, et küm­me­kond aas­tat ta­ga­si tu­li jaa­ni­tu­lel teis­te ema­de­ga ju­tuks, et su­vel, kui tren­ne po­le, is­tu­vad poi­sid ko­dus ai­na ar­vu­ti­te ees: „Kui­da­gi läks jutt spor­di­laag­ri­le ning ot­sus­ta­si­me – ku­na neid ei teh­ta, tee­me siis ise. Rää­ki­si­me koo­li di­rek­to­ri ja tree­ne­ri­te­ga, nad olid ko­he nõus ning kaks nä­da­lat hil­jem oli selts­kond koos ja sõit­si­me Ote­pää­le – hea as­ja­ga tu­le­vad ini­me­sed kii­res­ti kaa­sa.“

Sel­lest pea­le toi­mu­vad iga­su­vi­sed spor­di­laag­rid on siia­ni nii po­pu­laar­sed, et taht­jaid on roh­kem kui laag­ris koh­ti.

Spor­di­saa­lid roh­kem ava­tuks
Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja asus töö­le ajal, mil Aru­kü­las käib spor­di­hoo­ne laien­da­mi­ne ning re­no­vee­ri­tak­se koo­li staa­dio­nit.

„Meie rah­vas on spor­ti ko­gu aeg tei­nud, kui­gi või­ma­lu­sed on se­ni ol­nud ke­si­sed. Koo­li staa­dion oli liht­salt üks künk­lik mu­rup­lats, mi­da ümb­rit­ses au­klik as­falt. See, mis nüüd te­hak­se, on täies­ti uus kva­li­teet,“ rõõ­mus­tab ta.

Uue kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­ja­ku­le li­saks on val­mi­val staa­dio­nil või­ma­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kua­la­de te­ge­mi­seks, eral­di kä­si­pal­li, korv­pal­li- ja ran­na­võrk­pal­li­väl­ja­kud, ho­ki­väl­jak, vi­bu­ra­da.

Sa­ma suurt mul­jet, kui Aru­kü­las val­miv staa­dion, aval­dab Kad­ri Kes­kü­la­le Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, mil­les on li­saks saa­li­le jõu­saal ja väik­se­maid ruu­me, kus on või­ma­lik eri­ne­vaid spor­dia­la­sid har­ras­ta­da: „Mul­le meel­dib, et on ol­nud jul­gust nii suu­ri as­ju et­te võt­ta, mit­te ei kar­de­ta, kas ik­ka saa­me nen­de ma­jan­da­mi­se­ga hak­ka­ma.“

Ta li­sab, et loo­mu­li­kult on sel­lis­te spor­di­ra­ja­tis­te ülal­pi­da­mi­ne ku­lu­kas, kuid tu­leb mõel­da, kui­das on või­ma­lik se­da te­ha kõi­ge ots­tar­be­ka­malt ning vaa­da­ta as­ja ava­ra­ma pil­gu­ga – kui noor pe­re ot­sib uut elu­koh­ta, uu­rib ta esi­me­se­na, mil­li­sed on seal õp­pi­mis- ja spor­ti­mis­või­ma­lu­sed. Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja­na näeb­ki ta oma es­mast rol­li ha­ka­ta val­la spor­diob­jek­te roh­kem rek­laa­mi­ma ja väl­ja müü­ma, et ülal­pi­da­mis­ku­lu­sid vei­di ta­ga­si tee­ni­da. Raa­si­ku spor­di­saa­li on se­ni oma män­gu­deks ren­ti­nud HC Tal­las, ku­na pea­lin­nas on saa­li­de rent tun­du­valt kal­lim, kui ümb­rus­kon­nas.

„Kuid eel­kõi­ge on spor­di­ra­ja­tis­te ees­märk tee­ni­da oma ko­gu­kon­da ning vä­he­malt las­te­le-noor­te­le peak­sid spor­di­hoo­ne­te ja staa­dio­ni ka­su­ta­mi­ne ole­ma ta­su­ta,“ mär­gib ta.

Li­saks soo­vib Kad­ri Kes­kü­la, et ela­ni­ke mak­su­tu­lu eest ehi­ta­tud spor­di­hoo­ned olek­sid oma rah­va­le kät­te­saa­da­va­mad: „Raa­si­kul on pä­ris häs­ti, ku­na neil on jõu­saal, mi­da on pa­ku­tud ava­li­kuks ka­su­tu­seks. Kui Aru­kü­la spor­di­hoo­ne taas ava­tak­se, ta­han, et ka see oleks nä­da­la­va­he­tus­tel ko­ha­li­ke jaoks ava­tud. Kui näi­teks vih­ma­sel hom­mi­kul koh­vi­lauas mõt­led, mi­da pe­re­ga et­te võt­ta, ning spor­di­hoo­nes ei toi­mu pa­ras­ja­gu mõnd võist­lust, võid min­na spor­di­saa­li süm­bool­se ta­su eest näi­teks sulg­pal­li män­gi­ma.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­lis­tiks 11 soo­vi­jat
Järgmine artikkelÜlekutse 800aastastele küladele