Raa­si­ku val­la noor­te fil­mi­kon­kur­si või­tis AND­RA AL­LIK

853
Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP an­dis noor­te fil­mi­kon­kur­si võit­ja­le AND­RA AL­LI­KU­LE li­saks 600eu­ro­se­le pree­mia­le üle ka koos­töö­le­pin­gu 1000 eu­ro­väär­tu­ses.

Fil­mi­kon­kurss „Miks on Raa­si­ku val­las äge ela­da?“ kuu­lu­ta­ti väl­ja ok­toob­ri al­gu­ses. Val­la­va­lit­sus soo­vis sel­le­ga saa­da ku­ni 5 mi­nu­ti pik­ku­seid fil­mik­lip­pe, mis ka­jas­ta­vad val­da ja elu val­las noor­te sil­ma­de kau­du – mis teeb nen­de jaoks Raa­si­ku val­las äge­daks, miks nei­le meel­dib seal ela­da, õp­pi­da, töö­ta­da. Kon­kur­sil või­sid osa­le­da 7-26aas­ta­sed noo­red.

Täh­ta­jaks, 24. no­vemb­riks lae­kus kon­kur­si­le 6 fil­mi. Neist viis olid Aru­kü­la koo­lis fil­mi­spor­di­ga te­ge­le­va­te õpi­las­te gru­pi­tööd, üks Raa­si­ku koo­li lõ­pe­ta­nu, Tal­lin­na Lil­le­kü­la güm­naa­siu­mi õpi­la­se And­ra Al­li­ku teh­tud. Nel­ja­päe­val, 12. det­semb­ril te­gi Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tu­le­mu­sed tea­ta­vaks, võit­jaks kuu­lu­ta­ti 16aas­ta­se And­ra Al­li­ku film „Raa­si­ku vald“. Sel­les on droo­ni­ga fil­mi­tud ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­asu­tu­si, staa­dio­ne Aru­kü­las ja Raa­si­kul, Pi­ka­ve­re mõi­sa, Här­ma kü­lap­lat­si, Pe­ri­la tal­le.

And­ra Al­lik õp­pis droo­ni ka­su­ta­ma Ida-Har­ju noor­te­le mõel­dud Si­sua­ka­dee­mia koo­li­tu­sel ja tal­le hak­kas droo­ni­ga fil­mi­mi­ne vä­ga meel­di­ma.

„Sain Si­sua­ka­dee­miast fil­mi­mi­se jaoks droo­ni lae­na­ta, käi­sin möö­da val­da rin­gi ja te­gin en­da mee­lest kõi­ge olu­li­se­ma­test koh­ta­dest kli­pid. Püüd­sin te­ha nii, et üks­ki koht ei jääks tä­he­le­pa­nu­ta. Kuid ae­ga jäi vä­heks, Pe­nin­gil enam fil­mi­da ei jõud­nud. Sõl­tu­sin pal­ju il­mast – küll oli tuul nii kõ­va, et ei saa­nud droo­ni­ga len­na­ta, siis jäl­le sa­das vih­ma. Koo­li kõr­valt fil­mi te­ha oli üs­na ras­ke. Õn­neks sain koo­list ühe va­ba päe­va ning klas­si­ju­ha­ta­ja lu­bas mind mõ­nel päe­val paa­rist vii­ma­sest tun­nist ära. Fil­mi­mi­se pea­le ku­lus mul kok­ku um­bes kolm päe­va, kuid siis tu­li see ka kok­ku mon­tee­ri­da,“ rää­kis ta.

Või­du­fil­mi pik­kus on vei­di üle 2 mi­nu­ti: „Ar­ves­ta­sin, et lii­ga pik­ka ei jak­sa kee­gi vaa­da­ta, sa­mas peak­sid kõik olu­li­sed ko­had ole­ma näi­da­tud. Muu­si­kat oli taus­taks ras­ke va­li­da. Leid­sin ühe pa­la, hak­ka­sin sel­le jär­gi mon­tee­ri­ma. Siis tund­sin, et po­le pä­ris see, mi­da ta­han ja va­li­sin va­ba­va­rast tei­se.“

Fil­mi au­tor ju­tus­tas, et on va­rem tei­nud fil­me koos sõp­ra­de­ga. Ka see­kord plaa­ni­sid te­ha koos en­di­se klas­si­ven­na­ga, kuid te­ma jäi hai­geks. Pa­ral­leel­selt kon­kur­si­fil­mi­ga te­gi And­ra Al­lik fil­mi „Viis vii­mast“, mis ka­jas­tab Raa­si­ku rah­va­ma­ja vii­ma­se viie aas­ta te­ge­mi­si. Se­da näi­da­ti paar nä­da­lat ta­ga­si rah­va­ma­ja juu­be­li­peol.

Val­la fil­mikon­kur­si­le teh­tud fil­mi­ga jäi ta vä­ga ra­hu­le: „See oli mi­nu jaoks uus ko­ge­mus, mu esi­me­ne ai­nult droo­ni­vi­deo. Loot­sin või­ta, kui­gi olu­li­sem oli, et se­da oli to­re te­ha. Mul on veel sar­nas­te klip­pi­de ideid.“

Val­la­va­lit­sus pre­mee­ris And­ra Al­li­kut 600 eu­ro­ga ning val­la­va­nem And­re Sepp pak­kus tal­le pree­mia üleand­mi­sel ka koos­töö­le­pin­gut 1000 eu­ro väär­tu­ses.

„Sa olid ka­su­ta­nud droo­ni ja film oli vä­ga-vä­ga põ­nev. Aru­ta­si­me ja leid­si­me, et fil­mi võiks täien­da­da ning te­ha sel­lest Raa­si­ku val­da ise­loo­mus­tav rek­laam­film,“ lau­sus val­la­va­nem ning kü­sis, kas And­ra Al­lik on val­mis võt­ma koos­tööet­te­pa­ne­ku vas­tu ja te­ge­ma Raa­si­ku val­da ja sel­le ühe aas­ta te­ge­mi­si tut­vus­ta­va vi­deok­li­pi.

And­ra Al­lik võt­tis et­te­pa­ne­ku vas­tu.

Pree­miad kõi­gi­le fil­mi­te­gi­jai­le
Val­la­maj­ja olid tor­ti söö­ma kut­su­tud ka üle­jää­nud viie fil­mi te­gi­jad, kok­ku 28 õpi­last Aru­kü­last. Ne­mad said igaüks Apol­lo 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di, nen­de ju­hen­da­ja Cris­ti­na Kas­ka 100eu­ro­se kin­ke­kaar­di.

„Kõik fil­mid olid vä­ga äge­dad. Rõõ­mus­tav, et neid ei tei­nud ai­nult 9. klas­si õpi­la­sed ja va­ne­mad, vaid ka väik­se­mad, 2. ja 3. klas­si lap­sed,“ mär­kis val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Elii­se Tam­me­soo, Eli­sa­beth-Court­ney En­no, Hel­mi-Ma­rie Vaik ja Ca­ro­la Kink esi­ta­sid kon­kur­si­le fil­mi „Raa­si­ku val­la pa­ri­mad uu­di­sed“, Ka­di-Mia Pir­rus, Kris­tin Kär­ner, Kir­ke Kär­ner, Kris­tel­la Raa­dik, Gree­te Põld ja Cris­ti­na Kas­ka fil­mi „Õn­ne­lik lap­se­põlv Raa­si­ku val­las“, Kai­sa Pä­ri­la, Mai­gi Tei­no, Egert Pe­nu ja Mar­ten Leok fil­mi „Ju­mal ehi­tab Raa­si­ku val­da“, Mai­ro Trump, Ma­tis Uus­puu, Mih­kel Kon­no, Kris­to­fer Bau­man, Mer­ly Oja, Rai­nis Rand­maa, Ron Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu, An­ne-Mai Adam­berg ja Ree­li­ca Šmoi­lov fil­mi „Miks on äge Raa­si­ku val­las ela­da?“ ning tei­se sa­ma ni­me­ga fil­mi au­to­rid olid Ane­te Pae­nurm, Mar­jet­te An­sip, Be­rit Traks, Ai­li Al­li­kas ja Bri­git­ta Puus­ta.

Kõik kon­kur­si­le esi­ta­tud fil­mid on in­ter­ne­tis You­tu­be´i kesk­kon­nas.