Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu kan­di­daa­did tea­da

715

Ree­de, 23. no­vemb­ri­ni on või­ma­lik hää­le­ta­da Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu kan­di­daa­ti­de poolt.

Sep­temb­ris kin­ni­tas Raa­si­ku vo­li­ko­gu val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se ning 11. no­vemb­ri­ni oli või­ma­lik kõi­gil Raa­si­ku val­la 13-26aas­tas­tel noor­tel kan­di­dee­ri­da noor­te­vo­li­ko­gu liik­meks.

Soo­via­val­du­si lae­kus val­la eri kü­la­des ela­va­telt noor­telt 7, igaüks neist saa­tis Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja­le Maar­ja-Ly Tei­no­le en­da tut­vus­tu­se – kes on, mil­le­ga te­ge­leb, mis on te­ma ees­märk seo­ses noor­te­vo­li­ko­gu­ga. Möö­du­nud nä­da­last ku­ni ree­de, 23. no­vemb­ri­ni on või­ma­lik enim­meel­di­va­te kan­di­daa­ti­de poolt hää­le­ta­da. Maar­ja-Ly Tei­no sel­gi­tas – ku­na kan­di­daa­te po­le pal­ju, on nad kõik ju­ba na­gu­nii noor­te­vo­li­ko­gu liik­med, kuid hää­le­ta­mi­se­ga sel­gi­ta­tak­se väl­ja, kes pää­se­vad ju­ha­tus­se. Noo­rest, kes ko­gub kõi­ge roh­kem hää­li, saab ju­ha­tu­se esi­mees.

Esial­gu sai hää­le­ta­da vaid in­ter­ne­tis, link hää­le­tu­san­kee­di­le on Fa­ce­boo­kis Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gu le­hel. Hää­le­tus­le­hel on ka vii­ted kan­di­daa­te tut­vus­ta­va­te­le pro­fii­li­de­le.

„Soo­vi­tan neid kind­las­ti lu­ge­da, mi­nu mee­lest saab sealt hea üle­vaa­te, mis on kel­le­gi mo­ti­vat­sioon ja mil­li­ses suu­nas plaa­ni­tak­se te­gut­se­da. Ise­gi, kui ini­mest ei tea, siis sel­le an­kee­di kau­du saab te­da pi­sut tund­ma. Tut­vus­tu­sed po­le küll vä­ga pi­kad ega na­gu pä­ris va­li­mis­tel, kuid usun, et ai­ta­vad va­li­kut te­ha,“ lau­sus Maar­ja-Ly Tei­no.

Raa­si­ku val­la noor­te­ko­gu kan­di­daa­did on: And­ra Al­lik, Brit­ta Ur­va, Eri­ca Hin­no, In­ge­ly Pe­nu, Anet­ta Vaik­na, Ker­li Alek­se­jev ja Ma­rin Möl­lits.

Sel­lel nä­da­lal vii­di Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li post­kas­tid, et oleks või­ma­lik ka pa­be­ril hää­le­ta­da: „Hää­le­ta­mi­ne po­le ni­me­li­ne ja va­li­da saa­vad kõik. Me ei taht­nud esi­me­sel kor­ral veel pii­ran­guid sea­da, pi­gem võik­sid va­li­ku te­ge­mi­ses osa­le­da kõik, kes soo­vi­vad. Iga va­li­ja saab hää­le­ta­da kol­me ini­me­se poolt. In­ter­ne­tis saab ühe Goog­le kon­to­ga hää­le­ta­da vaid ühe kor­ra, hää­le­tus­kas­ti­de juur­de koo­li­des li­sa­me sil­di, et hää­le­ta­taks vaid üks kord. Ei usu, et kee­gi hak­kaks sa­dat se­de­lit täit­ma.“

Hää­le­ta­mis­tu­le­mu­sed ava­li­kus­ta­tak­se järg­mi­se nä­da­la al­gu­ses. Noor­te­vo­li­ko­gu esi­me­ne amet­lik kok­ku­saa­mi­ne on järg­mi­sel või üle­järg­mi­sel kol­ma­päe­val. 15. det­semb­ril min­nak­se koos Ani­ja ja Jõe­läht­me val­la noor­te­vo­li­ko­gu­de­ga Tar­tu et­te­võt­lus­kül­la.

Eelmine artikkelKot­ka uus kü­la­va­nem on MAI­RE KI­VIS­TU
Järgmine artikkelÕpetaja oluline roll