Raa­si­ku val­la ma­le­va­ko­had ot­sas, Ra­Ku laa­ger oo­tab osa­le­jaid

1441

Tei­si­päe­val lõp­pes Raa­si­ku val­la töö- ja puh­ke­laa­ger, juu­lis oo­ta­vad ees ma­lev ning Ra­Ku laa­ger Kõr­ve­maal.

Nii pal­ju su­ve­laag­reid, kui tä­na­vu, po­le Raa­si­ku val­la noor­tel vii­mas­te aas­ta­te jook­sul ol­nud. Sel aastal esi­mest kor­da toi­mu­va ma­le­va 15 koh­ta täi­tu­sid ime­kii­res­ti, ka töö- ja puh­ke­laag­ris­se oli soo­vi­jaid roh­kem, kui­gi vas­tu sai võt­ta 50. Koh­ti jät­kub veel Raa­si­ku val­la noor­te su­ve­laag­ris­se Ra­Ku, ku­hu on oo­da­tud noo­red va­nu­ses 10-16. Laag­rit kor­ral­dab Raa­si­ku noor­te­kes­kus, plaa­nis on ol­la 16.-21. juu­li­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses.

Raa­si­ku val­la töö- ja puh­ke­laag­ri vii­ma­ne töö­päev oli 19. juu­nil Pi­ka­ve­re mõi­sa juu­res. 50 noort üle Raa­si­ku val­la töö­ta­sid ala­tes 7. juu­nist Aru­kü­las, Raa­si­kul, Pi­ka­ve­res.

Laag­ri üks kor­ral­da­ja­test, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas rää­kis, et suu­re­mad tööd olid Aru­kü­la põ­hi­koo­li esi­se plat­si hea­kor­ra­tööd, Aru­kü­la lau­lu­la­va vär­vi­mi­ne, Raa­si­kul Kon­su­mi esi­se kor­ras­ta­mi­ne, 22. juu­nil ava­ta­va tam­me­par­gi plat­sil ki­vi­de ko­ris­ta­mi­ne, ki­ri­ku ümb­ru­se ko­ris­ta­mi­ne. Pi­ka­ve­res vär­vi­sid lap­sed pin­ke, ro­hi­sid ja rii­su­sid.

Ga­ri­na Too­min­gas: „On vä­ga tä­nu­väärt, et meil on val­la­va­lit­su­se toel või­ma­lik sel­list laag­rit te­ha. Nen­de liht­sa­te töö­de­ga õpe­ta­me lastele maast ma­da­last, põl­vest põl­ve, mi­da tä­hen­dab töö te­ge­mi­ne. Kas­va­vad väl­ja noo­red, kes ei pel­ga tööd ning see­ga ka ma­le­va­ko­had täi­tu­vad kii­res­ti. Su­gu­gi mit­te igas oma­va­lit­su­ses po­le ol­nud noor­tel nii suurt tun­gi töö­laag­ri­tes­se tul­la.”

2002. aas­tast suviti toi­mu­nud töö- ja puh­ke­laag­ris­se said kor­ral­da­jad võt­ta um­bes 50 last. Ga­ri­na Too­min­gas tõ­des, et taht­jaid oli roh­kem, kuid ar­vu suu­ren­da­mi­ne oleks kas­va­ta­nud ee­lar­vet, nõud­nud li­saks ju­hen­da­jaid. 50 last ma­hu­tu­sid ära bus­si, mil­le­ga käi­di Len­nu­sa­da­mas, „Lui­ke­de jär­ve” vaa­ta­mas, sõi­de­ti rat­su­ta­ma ja Vem­bu-Tem­bu­maa­le.

Ra­Ku laag­ris­se veel ma­hub

8 aas­tat jär­jest toi­mu­nud Ra­Ku su­ve­laag­ri kor­ral­da­ja An­ge­la Al­lik lau­sus, et Kõr­ve­maa­le tu­le­kuks on koh­ti veel pal­ju. Ta sõ­nas, pa­ra­ku on pal­jud noo­red tea­ta­nud, et lä­he­vad pe­re­de­ga rei­si­ma või su­veks töö­le: „Suur vaev on laag­ri kor­ral­da­mi­seks nähtud, ei ta­ha, et peaks laag­ri ära jät­ma. Eel­mis­te aas­ta­te ko­ge­mus on näi­da­nud, et las­tel on laag­ris lõ­bus, saa­dak­se uu­si sõp­ru ko­gu eluks, positiivsust värs­kest õhust ja lii­ku­mi­sest.”

Al­gu­ses oli laa­ger Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la noor­te­le, sel­lest tu­leb ka ni­mi Ra­Ku, ra­ha­li­selt toe­ta­sid mõ­le­mad val­lad. Nüüd Kuu­sa­lu val­la lap­sed laag­ris enam ei osa­le ning toe­tus tu­leb vaid Raa­si­ku val­lalt. Mõ­nel aas­tal on saa­dud toe­tust ka Lea­de­rist, ühel aas­tal va­li­ti Ra­Ku laa­ger Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja parimaks pro­jek­tiks.

An­ge­la Al­lik rää­kis, et laag­ris on tä­na­vu plaa­nis mat­ka­ta Kõr­ve­maa män­ni­met­sas, sõi­ta jalg­rat­ta­ga, uju­da jär­ves, proo­vi­da vi­bu­lask­mist, disc-gol­fi, Mar­tin Möl­lits Aru­kü­last teeb tea­dus­teat­rit, tu­leb ka ül­la­tus­kü­la­li­ne, plaa­nis on mees­kon­na­män­gud. Lap­sed öö­bi­vad Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses.

An­ge­la Al­lik sõ­nas, et laag­ri tuu­sik on 90 eu­rot, sel­le sees kõik te­ge­vu­sed, ma­ju­tus voo­di­tes, soe dušš ja 4 kor­da päe­vas söök, iga laps saab laag­rist kaa­sa mä­lu­pul­ga fo­to­de­ga.

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK-kü­sit­lu­sest
Järgmine artikkelSpordiuudis