Raa­si­ku val­la koo­li­lõ­pe­ta­ja­te­le suu­re­mad pree­miad

869

Pree­miat hak­ka­vad saa­ma ka hu­vi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõpe­ta­jad.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta edu­ka­te­le koo­li­lõ­pe­ta­ja­te­le maks­ta­vaid pree­mia­sum­ma­sid. Põ­hi­koo­li või kut­seõp­pea­su­tu­se kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si pre­mee­ri­tak­se edas­pi­di 200 eu­ro­ga, kesk­koo­li või güm­naa­siu­mi kuld­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si 500, hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nuid 300 eu­ro­ga. Se­ni maks­ti kii­tus­kir­ja­ga põ­hi­koo­li või kut­se­koo­li lõ­pe­ta­nui­le 100 ja kesk­koo­li-güm­naa­siu­mi me­da­li­ga lõ­pe­ta­nui­le pree­miaks 200 eu­rot, need sum­mad keh­ti­sid ala­tes 2012. aas­tast.

Tu­le­vast aas­tast pre­mee­ri­tak­se 100 eu­ro­ga ka hu­vi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si.

Ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et hu­vi­koo­li al­la ei lä­he hu­vi­rin­gid, vaid Ees­ti Ha­ri­du­se In­fo­süs­tee­mis re­gist­ree­ri­tud õp­pe­ka­va alu­sel te­gut­se­vad koo­lid, Raa­si­ku val­las näi­teks hu­via­la­kes­kus Pää­su­lind, kus no­mi­naal­ne õp­peaeg on 7 aas­tat.

„Hu­vi­koo­li lõ­pe­ta­mi­ne on pä­ris suur pin­gu­tus ja leia­me, et on tun­nus­tust väärt, eri­ti, kui noor suu­dab se­da te­ha kii­tus­kir­ja­ga,“ lau­sus ta.

Tä­na­vu ke­va­del oli Pää­su­lin­nus 10 lõ­pe­ta­jat, neist kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­sid 4, eel­mi­se aas­ta 9 lõ­pe­ta­jast said kii­tus­kir­ja 7.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas edu­ka­te koo­li­lõ­pe­ta­ja­te uued pree­mia­sum­mad. Pree­mia saa­mi­se tin­gi­mus on, et õpi­la­se re­gist­ree­ri­tud elu­koht koo­li lõ­pe­ta­mi­se aas­tal on Raa­si­ku val­las. Pree­mia saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le aval­dus, ku­hu on mär­gi­tud ar­vel­dus­kon­to num­ber, koo­pia isi­kut tões­ta­vast do­ku­men­dist, koo­pia kii­tus­kir­jast või lõ­pu­tun­nis­tu­sest, mit­te­töö­ta­va­tel õpi­las­tel ka aval­dus mak­su­va­ba tu­lu saa­mi­seks.

Eelmine artikkelUuri Suur­ta­lu ehi­tas ro­bot­lüp­si­lau­da
Järgmine artikkelIsamaalisusest ja vastutusest